صندوق حـامی از نوع صندوق های سرمایه گذاری از نوع بزرگ می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس ، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد . برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید .

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1395/10/28
از تاریخ تا
ردیف تاریخ سهام (*) سهام به کل دارایی اوراق مشارکت (*) اوراق مشارکت به کل دارایی وجه نقد (*) وجه نقد به کل دارایی سایر داراییها (*) سایر داراییها به کل دارایی پنج سهم با
بیشترین وزن (*)
پنج سهم با
بیشترین وزن به کل دارایی
1 1395/10/28 0 %0 1,164,447,503,316 %97.78 298 %0.03 26,145 %2.2 0 %0
2 1395/10/27 0 %0 1,189,638,171,132 %99.93 496 %0.04 299 %0.03 0 %0
3 1395/10/26 0 %0 1,188,236,905,190 %99.61 296 %0.02 4,400 %0.37 0 %0
4 1395/10/25 0 %0 1,191,673,990,746 %98.32 7,924 %0.65 12,438 %1.03 0 %0
5 1395/10/24 0 %0 1,202,571,364,485 %99.28 6,632 %0.55 2,049 %0.17 0 %0
6 1395/10/23 0 %0 1,202,191,783,287 %99.28 6,632 %0.55 2,047 %0.17 0 %0
7 1395/10/22 0 %0 1,201,812,634,758 %99.28 6,632 %0.55 2,046 %0.17 0 %0
8 1395/10/21 0 %0 1,209,031,980,451 %99.74 2,850 %0.24 298 %0.02 0 %0
9 1395/10/20 0 %0 1,208,646,998,537 %99.74 2,850 %0.24 298 %0.02 0 %0
10 1395/10/19 0 %0 1,206,027,405,349 %99.5 5,762 %0.48 298 %0.02 0 %0
11 1395/10/18 0 %0 1,199,865,658,856 %99.21 9,200 %0.76 298 %0.02 0 %0
12 1395/10/17 0 %0 1,191,235,258,756 %99.49 5,785 %0.48 297 %0.02 0 %0
13 1395/10/16 0 %0 1,190,853,893,984 %99.49 5,785 %0.48 296 %0.02 0 %0
14 1395/10/15 0 %0 1,190,472,956,661 %99.49 5,785 %0.48 295 %0.02 0 %0
15 1395/10/14 0 %0 1,179,860,443,969 %97.27 32,826 %2.71 293 %0.02 0 %0
16 1395/10/13 0 %0 1,146,161,500,612 %99.93 529 %0.05 294 %0.03 0 %0
17 1395/10/12 0 %0 1,135,160,826,292 %98.55 810 %0.07 15,840 %1.38 0 %0
18 1395/10/11 0 %0 1,150,067,027,996 %99.95 246 %0.02 297 %0.03 0 %0
19 1395/10/10 0 %0 1,148,870,531,481 %99.94 385 %0.03 298 %0.03 0 %0
20 1395/10/09 0 %0 1,148,512,269,750 %99.94 385 %0.03 299 %0.03 0 %0
*- میلیون ریال
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اطلاعات سرمایه گذاری
گزارش ها
ارکان صندوق
درباره صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود