صندوق صندوق سرمایه گذری ثابت حامی از نوع صندوق های سرمایه گذاری از نوع بزرگ می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس ، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد . برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید .

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/03/31
از تاریخ تا
ردیف تاریخ سهام (*) سهام به کل دارایی اوراق مشارکت (*) اوراق مشارکت به کل دارایی وجه نقد (*) وجه نقد به کل دارایی سایر داراییها (*) سایر داراییها به کل دارایی پنج سهم با
بیشترین وزن (*)
پنج سهم با
بیشترین وزن به کل دارایی
1 1396/03/31 0 %0 1,453,104,001,855 %99.88 433 %0.03 1,320 %0.09 0 %0
2 1396/03/30 0 %0 1,502,118,493,324 %99.64 5,293 %0.35 197 %0.01 0 %0
3 1396/03/29 0 %0 1,452,515,177,878 %99.46 7,434 %0.51 443 %0.03 0 %0
4 1396/03/28 0 %0 1,451,858,359,911 %99.06 13,569 %0.93 194 %0.01 0 %0
5 1396/03/27 0 %0 1,451,041,270,792 %99.08 13,285 %0.91 191 %0.01 0 %0
6 1396/03/26 0 %0 1,446,838,470,137 %99.1 13,017 %0.89 187 %0.01 0 %0
7 1396/03/25 0 %0 1,446,291,725,964 %99.1 13,017 %0.89 183 %0.01 0 %0
8 1396/03/24 0 %0 1,457,968,875,250 %99.93 784 %0.05 184 %0.01 0 %0
9 1396/03/23 0 %0 1,454,291,988,228 %99.96 354 %0.02 185 %0.01 0 %0
10 1396/03/22 0 %0 1,454,459,845,472 %99.32 9,722 %0.66 186 %0.01 0 %0
11 1396/03/21 0 %0 1,440,405,795,831 %97.24 2,778 %0.19 38,080 %2.57 0 %0
12 1396/03/20 0 %0 1,481,772,099,078 %99.73 3,824 %0.26 186 %0.01 0 %0
13 1396/03/19 0 %0 1,476,444,886,809 %98.97 4,842 %0.32 10,461 %0.7 0 %0
14 1396/03/18 0 %0 1,475,881,726,023 %98.97 4,842 %0.32 10,460 %0.7 0 %0
15 1396/03/17 0 %0 1,479,196,205,653 %99.23 960 %0.06 10,461 %0.7 0 %0
16 1396/03/16 0 %0 1,488,467,458,717 %99.25 9,575 %0.64 1,703 %0.11 0 %0
17 1396/03/15 0 %0 1,489,935,323,652 %98.01 30,109 %1.98 183 %0.01 0 %0
18 1396/03/14 0 %0 1,489,362,799,189 %98.01 30,109 %1.98 172 %0.01 0 %0
19 1396/03/13 0 %0 1,488,789,993,947 %98.01 30,109 %1.98 161 %0.01 0 %0
20 1396/03/12 0 %0 1,446,744,374,816 %99.89 338 %0.02 1,216 %0.08 0 %0
*- میلیون ریال
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اطلاعات سرمایه گذاری
گزارش ها
ارکان صندوق
درباره صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود