صندوق حـامی از نوع صندوق های سرمایه گذاری از نوع بزرگ می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس ، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد . برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید .

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/01/08
از تاریخ تا
ردیف تاریخ سهام (*) سهام به کل دارایی اوراق مشارکت (*) اوراق مشارکت به کل دارایی وجه نقد (*) وجه نقد به کل دارایی سایر داراییها (*) سایر داراییها به کل دارایی پنج سهم با
بیشترین وزن (*)
پنج سهم با
بیشترین وزن به کل دارایی
1 1396/01/08 0 %0 1,317,442,539,732 %97.89 27,800 %2.07 532 %0.04 0 %0
2 1396/01/07 0 %0 1,301,001,476,337 %99.12 9,877 %0.75 1,671 %0.13 0 %0
3 1396/01/06 0 %0 1,300,737,158,072 %97.09 38,472 %2.87 526 %0.04 0 %0
4 1396/01/05 0 %0 1,259,291,996,070 %95.39 60,392 %4.57 511 %0.04 0 %0
5 1396/01/04 0 %0 1,263,670,914,983 %89.66 145,290 %10.31 488 %0.03 0 %0
6 1396/01/03 0 %0 1,263,221,041,525 %89.66 145,290 %10.31 430 %0.03 0 %0
7 1396/01/02 0 %0 1,262,771,679,325 %89.66 145,290 %10.32 372 %0.03 0 %0
8 1396/01/01 0 %0 1,262,322,829,579 %89.66 145,290 %10.32 315 %0.02 0 %0
9 1395/12/30 0 %0 1,261,874,491,152 %89.66 145,289 %10.32 257 %0.02 0 %0
10 1395/12/29 0 %0 1,261,426,664,702 %89.66 145,110 %10.31 319 %0.02 0 %0
11 1395/12/28 0 %0 1,260,979,350,480 %89.66 145,110 %10.32 261 %0.02 0 %0
12 1395/12/27 0 %0 1,104,025,411,208 %98.48 11,860 %1.06 5,221 %0.47 0 %0
13 1395/12/26 0 %0 1,103,677,204,919 %98.48 11,860 %1.06 5,217 %0.47 0 %0
14 1395/12/25 0 %0 1,108,346,203,315 %98.95 6,519 %0.58 5,216 %0.47 0 %0
15 1395/12/24 0 %0 1,229,094,925,522 %99.88 1,227 %0.1 252 %0.02 0 %0
16 1395/12/23 0 %0 1,178,720,189,139 %99.9 874 %0.07 253 %0.02 0 %0
17 1395/12/22 0 %0 1,171,312,405,923 %99.47 5,967 %0.51 254 %0.02 0 %0
18 1395/12/21 0 %0 1,156,957,108,368 %98.32 19,475 %1.66 253 %0.02 0 %0
19 1395/12/20 0 %0 1,129,734,669,741 %98.42 17,844 %1.55 247 %0.02 0 %0
20 1395/12/19 0 %0 1,129,386,008,927 %98.42 17,844 %1.56 240 %0.02 0 %0
*- میلیون ریال
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اطلاعات سرمایه گذاری
گزارش ها
ارکان صندوق
درباره صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود