صندوق حـامی از نوع صندوق های سرمایه گذاری از نوع بزرگ می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس ، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد . برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید .

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1395/12/04
از تاریخ تا
ردیف تاریخ سهام (*) سهام به کل دارایی اوراق مشارکت (*) اوراق مشارکت به کل دارایی وجه نقد (*) وجه نقد به کل دارایی سایر داراییها (*) سایر داراییها به کل دارایی پنج سهم با
بیشترین وزن (*)
پنج سهم با
بیشترین وزن به کل دارایی
1 1395/12/04 0 %0 1,156,253,043,587 %98.72 4,572 %0.39 10,366 %0.89 0 %0
2 1395/12/03 0 %0 1,165,733,954,162 %98.8 13,956 %1.18 233 %0.02 0 %0
3 1395/12/02 0 %0 1,160,777,514,689 %99.61 4,291 %0.37 233 %0.02 0 %0
4 1395/12/01 0 %0 1,160,047,093,630 %99.22 8,829 %0.76 232 %0.02 0 %0
5 1395/11/30 0 %0 1,154,107,483,465 %99.6 419 %0.04 4,221 %0.36 0 %0
6 1395/11/29 0 %0 1,156,889,353,652 %99.51 387 %0.03 5,304 %0.46 0 %0
7 1395/11/28 0 %0 1,156,532,191,034 %99.51 387 %0.03 5,305 %0.46 0 %0
8 1395/11/27 0 %0 1,156,172,298,251 %99.51 387 %0.03 5,306 %0.46 0 %0
9 1395/11/26 0 %0 1,160,515,786,368 %99.21 311 %0.03 8,909 %0.76 0 %0
10 1395/11/25 0 %0 1,168,432,942,396 %98.06 708 %0.06 22,389 %1.88 0 %0
11 1395/11/24 0 %0 1,189,836,050,326 %99.32 2,594 %0.22 5,589 %0.47 0 %0
12 1395/11/23 0 %0 1,194,667,742,607 %99.09 3,791 %0.31 7,181 %0.6 0 %0
13 1395/11/22 0 %0 1,202,064,210,120 %98.84 1,567 %0.13 12,538 %1.03 0 %0
14 1395/11/21 0 %0 1,201,684,471,791 %98.84 1,567 %0.13 12,538 %1.03 0 %0
15 1395/11/20 0 %0 1,201,294,473,481 %98.84 1,567 %0.13 12,539 %1.03 0 %0
16 1395/11/19 0 %0 1,212,823,691,928 %98.04 693 %0.06 23,503 %1.9 0 %0
17 1395/11/18 0 %0 1,250,295,716,271 %98 25,191 %1.97 331 %0.03 0 %0
18 1395/11/17 0 %0 1,231,511,094,289 %97.34 33,278 %2.63 322 %0.03 0 %0
19 1395/11/16 0 %0 1,215,055,271,726 %98.22 8,822 %0.71 13,201 %1.07 0 %0
20 1395/11/15 0 %0 1,226,665,229,919 %98.4 19,666 %1.58 317 %0.03 0 %0
*- میلیون ریال
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اطلاعات سرمایه گذاری
گزارش ها
ارکان صندوق
درباره صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود