صندوق صندوق سرمایه گذری ثابت حامی از نوع صندوق های سرمایه گذاری از نوع بزرگ می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس ، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد . برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید .

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/03/02
از تاریخ تا
ردیف تاریخ سهام (*) سهام به کل دارایی اوراق مشارکت (*) اوراق مشارکت به کل دارایی وجه نقد (*) وجه نقد به کل دارایی سایر داراییها (*) سایر داراییها به کل دارایی پنج سهم با
بیشترین وزن (*)
پنج سهم با
بیشترین وزن به کل دارایی
1 1396/03/02 0 %0 1,387,876,654,931 %98.74 17,616 %1.25 126 %0.01 0 %0
2 1396/03/01 0 %0 1,380,487,306,350 %98.48 1,469 %0.1 19,895 %1.42 0 %0
3 1396/02/31 0 %0 1,399,334,531,568 %97.37 13,600 %0.95 24,177 %1.68 0 %0
4 1396/02/30 0 %0 1,422,564,463,146 %99.25 10,489 %0.73 219 %0.02 0 %0
5 1396/02/29 0 %0 1,421,285,184,750 %99.88 1,447 %0.1 219 %0.02 0 %0
6 1396/02/28 0 %0 1,420,752,919,544 %99.88 1,447 %0.1 220 %0.02 0 %0
7 1396/02/27 0 %0 1,420,221,250,399 %99.88 1,447 %0.1 220 %0.02 0 %0
8 1396/02/26 0 %0 1,416,826,739,355 %99.95 434 %0.03 221 %0.02 0 %0
9 1396/02/25 0 %0 1,410,921,255,835 %98.82 16,673 %1.17 222 %0.02 0 %0
10 1396/02/24 0 %0 1,389,646,871,856 %98.2 25,287 %1.79 217 %0.02 0 %0
11 1396/02/23 0 %0 1,358,506,930,870 %99.87 1,522 %0.11 218 %0.02 0 %0
12 1396/02/22 0 %0 1,356,776,447,820 %98.69 17,736 %1.29 218 %0.02 0 %0
13 1396/02/21 0 %0 1,356,272,671,331 %98.69 17,736 %1.29 212 %0.02 0 %0
14 1396/02/20 0 %0 1,357,298,940,193 %98.81 16,181 %1.18 207 %0.02 0 %0
15 1396/02/19 0 %0 1,336,115,142,324 %98.15 25,023 %1.84 203 %0.01 0 %0
16 1396/02/18 0 %0 1,320,972,835,333 %98.59 18,718 %1.4 199 %0.01 0 %0
17 1396/02/17 0 %0 1,315,743,359,060 %99.15 11,075 %0.83 195 %0.01 0 %0
18 1396/02/16 0 %0 1,315,103,048,058 %99.57 5,396 %0.41 314 %0.02 0 %0
19 1396/02/15 0 %0 1,314,125,978,931 %99.74 3,272 %0.25 194 %0.01 0 %0
20 1396/02/14 0 %0 1,313,646,642,431 %99.74 3,272 %0.25 194 %0.01 0 %0
*- میلیون ریال
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اطلاعات سرمایه گذاری
گزارش ها
ارکان صندوق
درباره صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود