ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 63,471 4.54 288,935 6.37 312,245 5.5 289,983 4.9
اوراق 1,271,998 91.09 3,681,732 81.22 5,042,007 88.81 5,356,281 90.65
وجه نقد 56,668 4.05 558,630 12.32 317,929 5.6 260,390 4.4
سایر دارایی ها 4,096 0.29 3,889 0.08 5,096 0.08 2,461 0.04
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 43,120 3.08 63,895 1.4 187,564 3.3 289,952 4.9
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد