مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تایید مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 96.08.17 دریافت خبر 1396/08/27
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 17/08/1396 دریافت خبر 1396/08/21
3 تغییر مدیر صندوق دریافت خبر 1396/08/14
4 دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ 1396.08.17 دریافت خبر 1396/08/07
5 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دریافت خبر 1396/07/05
6 تایید مجمع تمدید دوره فعالیت و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق مورخ 96.05.21 دریافت خبر 1396/06/13
7 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 96.05.21 دریافت خبر 1396/05/22
8 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دریافت خبر 1396/05/11
9 دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ 1396.02.31 دریافت خبر 1396/02/17
10 تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 1395.09.30 دریافت خبر 1395/10/12
11 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 95.09.30 دریافت خبر 1395/09/17
12 تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار-صندوق حامی-مجمع مورخ 95.02.29 دریافت خبر 1395/03/24
13 مجمع عمومی سالیانه-تصویب صورت مالی 1394/07/30 دریافت خبر 1394/11/12
14 دعوت به مجمع عمومی سالانه صندوق حامی مورخ 1394.10.22 دریافت خبر 1394/10/12
15 مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس 94.06.17 دریافت خبر 1394/07/27
16 تائیدیه سازمان بابت مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس 94.06.17 دریافت خبر 1394/07/27
17 دعوت به مجمع مورخ 1394/06/17جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه دریافت خبر 1394/06/08
18 مجمع مورخ1393/10/21 ، تغییر رکن متولی دریافت خبر 1394/03/10
19 دعوت به مجمع مورخ 1393/10/21 جهت تغییر رکن متولی دریافت خبر 1393/12/02
20 تائیدیه سازمان بورس بابت ثبت صورتجلسه مورخ 1393/10/21، دریافت خبر 1393/12/02
21 تائیدیه سازمان بورس،تصویب صورت های مالی مجمع مورخ1393/10/21 دریافت خبر 1393/11/12
22 تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس ، مجمع مورخ 1393/10/21 دریافت خبر 1393/11/12
23 دعوت به مجمع مورخ 1393/10/21 جهت تغییر ارکان دریافت خبر 1393/10/14
24 دعوت به مجمع مورخ 1393/10/21 جهت تصویب صورت های مالی دریافت خبر 1393/10/08
25 صورتجلسه مجمع موسسین دریافت خبر 1393/07/14
26 پذیره نویسی صندوق دریافت خبر 1393/06/02
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق