مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تغییر نصاب دارایی ها و هزینه نرم افزار و افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 96.10.04 دریافت خبر 1396/10/25
2 تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 96.10.04 دریافت خبر 1396/10/25
3 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 04/10/1396 دریافت خبر 1396/10/05
4 دعوت به مجمع سالیانه، تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق حامی مورخ 96.10.04 دریافت خبر 1396/09/20
5 تایید مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 96.08.17 دریافت خبر 1396/08/27
6 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 17/08/1396 دریافت خبر 1396/08/21
7 تغییر مدیر صندوق دریافت خبر 1396/08/14
8 دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ 1396.08.17 دریافت خبر 1396/08/07
9 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دریافت خبر 1396/07/05
10 تایید مجمع تمدید دوره فعالیت و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق مورخ 96.05.21 دریافت خبر 1396/06/13
11 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 96.05.21 دریافت خبر 1396/05/22
12 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دریافت خبر 1396/05/11
13 دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ 1396.02.31 دریافت خبر 1396/02/17
14 تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 1395.09.30 دریافت خبر 1395/10/12
15 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 95.09.30 دریافت خبر 1395/09/17
16 تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار-صندوق حامی-مجمع مورخ 95.02.29 دریافت خبر 1395/03/24
17 مجمع عمومی سالیانه-تصویب صورت مالی 1394/07/30 دریافت خبر 1394/11/12
18 دعوت به مجمع عمومی سالانه صندوق حامی مورخ 1394.10.22 دریافت خبر 1394/10/12
19 مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس 94.06.17 دریافت خبر 1394/07/27
20 تائیدیه سازمان بابت مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس 94.06.17 دریافت خبر 1394/07/27
21 دعوت به مجمع مورخ 1394/06/17جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه دریافت خبر 1394/06/08
22 مجمع مورخ1393/10/21 ، تغییر رکن متولی دریافت خبر 1394/03/10
23 دعوت به مجمع مورخ 1393/10/21 جهت تغییر رکن متولی دریافت خبر 1393/12/02
24 تائیدیه سازمان بورس بابت ثبت صورتجلسه مورخ 1393/10/21، دریافت خبر 1393/12/02
25 تائیدیه سازمان بورس،تصویب صورت های مالی مجمع مورخ1393/10/21 دریافت خبر 1393/11/12
26 تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس ، مجمع مورخ 1393/10/21 دریافت خبر 1393/11/12
27 دعوت به مجمع مورخ 1393/10/21 جهت تغییر ارکان دریافت خبر 1393/10/14
28 دعوت به مجمع مورخ 1393/10/21 جهت تصویب صورت های مالی دریافت خبر 1393/10/08
29 صورتجلسه مجمع موسسین دریافت خبر 1393/07/14
30 پذیره نویسی صندوق دریافت خبر 1393/06/02
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق