صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱,۰۳۰,۹۴۶ ۴.۹۳ % ۱۷,۷۴۲,۰۴۸ ۸۴.۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۸,۷۷۹ ۱۰.۰۴ % ۲۶,۱۶۰ ۰.۱۳ % ۳۰۹,۸۶۷ ۱.۴۸ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱,۰۱۳,۰۵۷ ۴.۸۵ % ۱۷,۷۳۴,۴۲۷ ۸۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۴,۸۱۱ ۱۰.۱۳ % ۶,۱۶۵ ۰.۰۳ % ۳۰۷,۲۴۱ ۱.۴۷ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۶,۳۴۱ ۴.۷۹ % ۱۷,۷۲۴,۷۶۰ ۸۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۴,۳۹۷ ۱۰.۸۲ % ۶,۱۷۰ ۰.۰۳ % ۳۰۷,۴۳۶ ۱.۴۶ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۶,۱۲۱ ۴.۹۱ % ۱۷,۵۱۰,۹۹۳ ۸۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۴,۵۴۰ ۷.۲ % ۴۸۲,۸۴۴ ۲.۳۶ % ۳۰۷,۸۴۹ ۱.۵ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۶,۱۰۳ ۴.۹۲ % ۱۷,۵۰۶,۰۵۷ ۸۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۴,۵۴۰ ۷.۲ % ۴۸۲,۸۴۹ ۲.۳۶ % ۳۰۷,۸۳۱ ۱.۵ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱,۰۰۶,۰۹۰ ۴.۹۲ % ۱۷,۵۰۱,۱۲۶ ۸۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۱,۰۶۶ ۷.۱۹ % ۴۸۲,۸۵۴ ۲.۳۶ % ۳۰۷,۸۱۸ ۱.۵ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱,۰۰۵,۶۲۰ ۴.۹۸ % ۱۷,۴۶۷,۲۰۵ ۸۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۲,۱۱۵ ۵.۹۱ % ۵۰۹,۹۳۱ ۲.۵۳ % ۳۰۴,۱۵۵ ۱.۵۱ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱,۰۰۳,۵۲۵ ۵.۰۶ % ۱۷,۵۹۱,۶۹۸ ۸۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۶۴۲,۲۵۱ ۳.۲۴ % ۵۹۰,۴۳۶ ۲.۹۸ % ۳۰۳,۵۱۹ ۱.۵۳ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۴,۴۵۱ ۴.۹۹ % ۱۷,۸۰۸,۷۳۱ ۸۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۰۴۳ ۲.۱ % ۸۹۴,۲۷۲ ۴.۴۴ % ۳۰۳,۱۴۵ ۱.۵۱ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۰۰۷,۵۲۴ ۴.۹۳ % ۱۷,۷۰۱,۳۵۲ ۸۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۸,۱۱۱ ۸.۵ % ۶,۲۰۶ ۰.۰۳ % ۳۰۴,۸۳۱ ۱.۴۹ %