صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۹۸۴,۸۷۶ ۴.۸۴ % ۱۷,۷۸۵,۵۸۸ ۸۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۶,۹۷۷ ۷.۷ % ۶,۳۷۳ ۰.۰۳ % ۳۰۴,۴۳۷ ۱.۵ %
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۹۸۴,۸۶۶ ۴.۸۴ % ۱۷,۷۸۰,۶۸۹ ۸۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۶,۹۷۷ ۷.۷ % ۶,۳۷۸ ۰.۰۳ % ۳۰۴,۴۲۷ ۱.۵ %
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۹۸۴,۸۵۵ ۴.۸۴ % ۱۷,۷۷۵,۷۹۵ ۸۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۶,۹۷۷ ۷.۷۱ % ۶,۳۸۳ ۰.۰۳ % ۳۰۴,۴۱۶ ۱.۵ %
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۹۷۵,۵۸۸ ۴.۸۲ % ۱۷,۷۶۷,۳۰۴ ۸۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۳,۳۵۴ ۷.۲۹ % ۶,۳۸۸ ۰.۰۳ % ۳۰۳,۵۵۶ ۱.۵ %
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۹۷۰,۹۷۱ ۴.۸۶ % ۱۷,۷۰۴,۶۰۳ ۸۸.۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۸,۶۳۴ ۶.۴۱ % ۶,۳۹۳ ۰.۰۳ % ۳۰۴,۰۳۲ ۱.۵۲ %
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۹۶۴,۵۹۵ ۴.۸۲ % ۱۷,۶۹۷,۹۳۸ ۸۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۸,۲۸۸ ۶.۷۸ % ۶,۳۹۸ ۰.۰۳ % ۳۰۰,۸۶۵ ۱.۵ %
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۹۶۰,۲۳۲ ۴.۸۳ % ۱۷,۶۸۰,۲۴۴ ۸۸.۹ % ۰ ۰ % ۸۰۶,۱۲۷ ۴.۰۵ % ۴۴۱,۹۵۷ ۲.۲۲ % ۳۰۳,۶۴۳ ۱.۵۳ %
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۹۳۹,۹۶۱ ۴.۷۸ % ۱۵,۱۰۶,۸۳۹ ۷۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۶۷۸,۱۴۱ ۳.۴۵ % ۲,۹۵۵,۵۳۷ ۱۵.۰۲ % ۳۰۲,۶۹۰ ۱.۵۴ %
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۹۳۹,۹۵۹ ۴.۷۸ % ۱۵,۱۰۳,۱۱۵ ۷۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۶۷۸,۱۴۱ ۳.۴۵ % ۲,۹۵۵,۵۴۲ ۱۵.۰۲ % ۳۰۲,۶۸۸ ۱.۵۴ %
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۹۳۹,۹۴۸ ۴.۷۸ % ۱۵,۰۹۹,۳۹۶ ۷۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۶۷۸,۱۴۱ ۳.۴۵ % ۲,۹۵۵,۵۴۷ ۱۵.۰۲ % ۳۰۲,۶۷۸ ۱.۵۴ %