صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۶۸۰,۴۳۹ ۳.۳۴ % ۱۷,۷۸۵,۵۸۸ ۸۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۶,۹۷۷ ۷.۷ % ۶,۳۷۳ ۰.۰۳ % ۳۰۴,۴۳۷ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۶۸۰,۴۳۹ ۳.۳۴ % ۱۷,۷۸۰,۶۸۹ ۸۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۶,۹۷۷ ۷.۷ % ۶,۳۷۸ ۰.۰۳ % ۳۰۴,۴۲۷ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۶۸۰,۴۳۹ ۳.۳۴ % ۱۷,۷۷۵,۷۹۵ ۸۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۶,۹۷۷ ۷.۷۱ % ۶,۳۸۳ ۰.۰۳ % ۳۰۴,۴۱۶ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۶۷۲,۰۳۱ ۳.۳۲ % ۱۷,۷۶۷,۳۰۴ ۸۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۳,۳۵۴ ۷.۲۹ % ۶,۳۸۸ ۰.۰۳ % ۳۰۳,۵۵۶ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۶۶۶,۹۳۸ ۳.۳۴ % ۱۷,۷۰۴,۶۰۳ ۸۸.۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۸,۶۳۴ ۶.۴۱ % ۶,۳۹۳ ۰.۰۳ % ۳۰۴,۰۳۲ ۱.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۶۶۳,۷۲۹ ۳.۳۲ % ۱۷,۶۹۷,۹۳۸ ۸۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۸,۲۸۸ ۶.۷۸ % ۶,۳۹۸ ۰.۰۳ % ۳۰۰,۸۶۵ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۶۵۶,۵۸۹ ۳.۳ % ۱۷,۶۸۰,۲۴۴ ۸۸.۹ % ۰ ۰ % ۸۰۶,۱۲۷ ۴.۰۵ % ۴۴۱,۹۵۷ ۲.۲۲ % ۳۰۳,۶۴۳ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۶۳۷,۲۷۰ ۳.۲۴ % ۱۵,۱۰۶,۸۳۹ ۷۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۶۷۸,۱۴۱ ۳.۴۵ % ۲,۹۵۵,۵۳۷ ۱۵.۰۲ % ۳۰۲,۶۹۰ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۶۳۷,۲۷۰ ۳.۲۴ % ۱۵,۱۰۳,۱۱۵ ۷۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۶۷۸,۱۴۱ ۳.۴۵ % ۲,۹۵۵,۵۴۲ ۱۵.۰۲ % ۳۰۲,۶۸۸ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۶۳۷,۲۷۰ ۳.۲۴ % ۱۵,۰۹۹,۳۹۶ ۷۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۶۷۸,۱۴۱ ۳.۴۵ % ۲,۹۵۵,۵۴۷ ۱۵.۰۲ % ۳۰۲,۶۷۸ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %