صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۵۴۳,۲۵۱ ۵.۷۴ % ۲۰,۹۲۴,۴۹۶ ۷۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۰۳۴ ۱۶.۳۳ % ۱۳,۶۸۷ ۰.۰۵ % ۴۹۵,۴۲۵ ۱.۸۴ %
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۵۴۳,۲۱۴ ۵.۷۴ % ۲۰,۹۱۷,۴۹۳ ۷۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۰۳۴ ۱۶.۳۴ % ۱۳,۶۹۰ ۰.۰۵ % ۴۹۵,۳۸۷ ۱.۸۴ %
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۵۰۹,۳۷۷ ۵.۷۲ % ۲۱,۰۵۸,۳۰۶ ۷۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۲,۳۳۲ ۱۴.۳۸ % ۱۳,۶۲۳ ۰.۰۵ % ۴۹۱,۴۰۹ ۱.۸۶ %
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۵۰۹,۱۹۲ ۵.۷۲ % ۲۱,۰۵۱,۱۱۹ ۷۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۲,۳۳۲ ۱۴.۳۸ % ۱۳,۶۲۴ ۰.۰۵ % ۴۹۱,۲۲۴ ۱.۸۶ %
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۵۱۲,۸۵۸ ۵.۵۹ % ۲۰,۹۲۳,۷۷۴ ۷۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۴,۶۲۱,۰۶۷ ۱۷.۰۷ % ۱۳,۶۲۵ ۰.۰۵ % ۴۹۱,۳۳۸ ۱.۸۱ %
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۵۰۸,۶۲۵ ۵.۵ % ۲۰,۷۰۶,۸۵۳ ۷۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۱۸۰,۱۷۸ ۱۸.۹ % ۱۳,۶۲۶ ۰.۰۵ % ۴۹۱,۶۱۸ ۱.۷۹ %
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۴۷۹,۳۴۳ ۵.۵۱ % ۲۰,۵۶۲,۸۰۸ ۷۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۴,۷۹۶,۹۲۱ ۱۷.۸۶ % ۱۳,۶۲۷ ۰.۰۵ % ۴۸۵,۵۲۴ ۱.۸۱ %
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۴۷۹,۳۲۸ ۵.۵۱ % ۲۱,۰۳۰,۳۴۹ ۷۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۱,۶۹۹ ۱۶.۱ % ۱۳,۶۲۸ ۰.۰۵ % ۴۸۵,۵۰۹ ۱.۸۱ %
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱,۴۷۹,۳۰۳ ۵.۵۱ % ۲۱,۰۲۲,۶۷۵ ۷۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۱,۶۹۹ ۱۶.۱ % ۱۳,۶۲۹ ۰.۰۵ % ۴۸۵,۴۸۴ ۱.۸۱ %
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱,۴۵۸,۵۶۰ ۵.۳۳ % ۲۰,۹۴۹,۳۷۲ ۷۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۱۹,۵۷۸ ۱۷.۹۹ % ۱۳,۶۳۱ ۰.۰۵ % ۴۸۷,۴۲۵ ۱.۷۸ %