صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۹۹۱ ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۵۱,۳۶۴ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۰ ۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۹۹۲ ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۵۱,۳۳۲ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۱ ۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۹۹۳ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۵۱,۳۰۱ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۲ ۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۹۹۴ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۵۱,۲۷۰ ۹۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۷۹ ۰.۳۴ % ۷۴۳ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۹۹۵ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۵۱,۲۳۴ ۴۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۴۷ ۴۹.۶۵ % ۷۴۴ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۹۹۶ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۵۱,۲۰۷ ۴۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۴۷ ۴۹.۶۷ % ۷۲۰ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۱۹۹۷ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۶۳ % ۶۹۷ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۹۹۸ ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۶۸ % ۶۷۳ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۹۹۹ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۷۲ % ۶۵۰ ۱.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۰۰۰ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۷۷ % ۶۲۶ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %