صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱,۴۵۰,۴۶۲ ۵.۲۵ % ۲۰,۸۷۵,۴۷۶ ۷۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۵,۲۹۵,۹۷۳ ۱۹.۱۶ % ۱۳,۶۳۲ ۰.۰۵ % ۴۸۷,۵۹۹ ۱.۷۶ %
۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱,۴۲۵,۱۵۹ ۵.۲۱ % ۲۱,۸۱۹,۹۷۷ ۷۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۳,۲۷۷ ۱۴.۹۹ % ۲۷,۱۷۴ ۰.۱ % ۴۷۸,۶۲۴ ۱.۷۵ %
۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱,۴۶۴,۰۹۸ ۵.۲۴ % ۲۱,۷۸۱,۵۱۶ ۷۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۴,۶۸۰,۵۳۶ ۱۶.۷۵ % ۱۳,۶۳۴ ۰.۰۵ % ۴۸۳,۱۳۲ ۱.۷۳ %
۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱,۴۶۶,۶۰۱ ۵.۴۳ % ۲۱,۷۴۶,۶۶۵ ۸۰.۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۷,۱۸۱ ۱۴.۰۲ % ۱۳,۶۳۵ ۰.۰۵ % ۴۸۲,۰۹۳ ۱.۷۸ %
۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱,۴۶۶,۵۸۴ ۵.۴۳ % ۲۱,۷۳۹,۰۷۵ ۸۰.۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۷,۱۸۱ ۱۴.۰۲ % ۱۳,۶۳۶ ۰.۰۵ % ۴۸۲,۰۷۷ ۱.۷۹ %
۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱,۴۶۶,۵۶۷ ۵.۴۳ % ۲۱,۷۳۱,۴۹۲ ۸۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۷,۱۸۱ ۱۴.۰۳ % ۱۳,۶۳۷ ۰.۰۵ % ۴۸۲,۰۶۰ ۱.۷۹ %
۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱,۴۶۶,۵۴۹ ۵.۴۳ % ۲۱,۷۲۳,۹۱۶ ۸۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۷,۱۸۱ ۱۴.۰۳ % ۱۳,۶۳۹ ۰.۰۵ % ۴۸۲,۰۴۲ ۱.۷۹ %
۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱,۴۴۳,۱۳۱ ۵.۳۴ % ۲۱,۷۳۷,۸۹۵ ۸۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۸۲۵,۲۲۰ ۱۴.۱۶ % ۱۳,۶۴۰ ۰.۰۵ % ۴۷۴,۹۸۶ ۱.۷۶ %
۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱,۴۳۲,۷۸۲ ۵.۴۲ % ۲۱,۷۲۸,۵۹۶ ۸۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۴,۰۹۶ ۱۲.۴۱ % ۱۳,۶۴۱ ۰.۰۵ % ۴۷۰,۱۰۴ ۱.۷۸ %
۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱,۴۳۱,۴۷۴ ۵.۴۲ % ۲۱,۷۲۴,۸۸۶ ۸۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۳,۲۲۰,۲۲۴ ۱۲.۲ % ۱۷,۴۱۴ ۰.۰۷ % ۴۶۷,۲۸۰ ۱.۷۷ %