صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱,۴۱۷,۲۹۹ ۵.۵۶ % ۲۱,۷۱۳,۱۷۳ ۸۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۹,۱۷۰ ۹.۱۴ % ۳۵,۱۱۸ ۰.۱۴ % ۴۶۰,۹۷۶ ۱.۸۱ %
۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱,۴۱۷,۲۸۴ ۵.۵۶ % ۲۱,۷۰۵,۶۳۹ ۸۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۹,۱۷۰ ۹.۱۴ % ۳۵,۱۲۰ ۰.۱۴ % ۴۶۰,۹۶۰ ۱.۸۱ %
۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱,۴۱۷,۲۶۰ ۵.۵۶ % ۲۱,۶۹۸,۱۱۲ ۸۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۹,۱۷۰ ۹.۱۴ % ۳۵,۱۲۱ ۰.۱۴ % ۴۶۰,۹۳۷ ۱.۸۱ %
۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۴۱۰,۲۳۹ ۵.۵۵ % ۲۱,۶۸۵,۴۱۱ ۸۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۷,۵۵۴ ۹.۰۱ % ۱۸,۸۴۸ ۰.۰۷ % ۴۵۶,۳۸۹ ۱.۸ %
۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۴۴۴,۹۲۴ ۵.۶۸ % ۲۱,۶۴۶,۵۰۳ ۸۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۴۶۸ ۹.۲ % ۱۳,۶۴۸ ۰.۰۵ % ۴۵۱,۶۹۲ ۱.۷۸ %
۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۴۵۱,۳۳۶ ۵.۵۴ % ۲۱,۶۳۶,۷۴۴ ۸۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۳,۰۸۷,۴۱۹ ۱۱.۷۹ % ۱۳,۶۵۰ ۰.۰۵ % ۴۴۷,۸۶۱ ۱.۷۱ %
۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۴۵۲,۷۹۷ ۵.۵۸ % ۲۱,۴۷۲,۲۱۱ ۸۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۳,۱۰۶,۸۷۳ ۱۱.۹۳ % ۱۳,۶۵۱ ۰.۰۵ % ۴۵۰,۴۹۹ ۱.۷۳ %
۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۴۲۱,۶۴۲ ۵.۴ % ۲۱,۴۶۶,۵۹۱ ۸۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۸,۱۴۹ ۱۳.۰۲ % ۱۳,۶۵۲ ۰.۰۵ % ۴۴۹,۰۰۰ ۱.۷۱ %
۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۴۲۱,۶۲۴ ۵.۴ % ۲۱,۴۵۹,۱۱۵ ۸۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۸,۱۴۹ ۱۳.۰۲ % ۱۳,۶۵۴ ۰.۰۵ % ۴۴۸,۹۸۳ ۱.۷۱ %
۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۴۲۱,۶۰۲ ۵.۴ % ۲۱,۴۵۱,۶۴۸ ۸۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۸,۱۴۹ ۱۳.۰۳ % ۱۳,۶۵۵ ۰.۰۵ % ۴۴۸,۹۶۱ ۱.۷۱ %