صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۳۹۸,۰۴۶ ۵.۰۲ % ۲۱,۴۴۷,۹۵۶ ۷۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۳,۶۷۰ ۱۷.۹۳ % ۶,۵۷۶ ۰.۰۲ % ۴۴۰,۱۴۴ ۱.۵۸ %
۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۳۸۰,۸۲۸ ۴.۷۲ % ۱۹,۳۲۷,۹۷۳ ۶۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۶,۵۲۰,۶۶۷ ۲۲.۳ % ۲,۰۱۶,۴۰۵ ۶.۸۹ % ۴۳۲,۸۲۶ ۱.۴۸ %
۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۳۴۱,۸۳۶ ۴.۵۷ % ۱۹,۳۶۴,۷۵۵ ۶۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۸,۶۴۰,۵۱۸ ۲۹.۴۴ % ۶,۵۸۷ ۰.۰۲ % ۴۲۵,۵۵۱ ۱.۴۵ %
۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۲۹۶,۶۰۳ ۴.۷۷ % ۱۷,۷۸۹,۲۰۲ ۶۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۸,۰۷۴,۰۹۴ ۲۹.۷۲ % ۶,۵۹۳ ۰.۰۲ % ۴۲۱,۰۴۹ ۱.۵۵ %
۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۲۹۲,۵۱۵ ۵.۱۴ % ۱۷,۷۲۷,۰۷۹ ۷۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۶,۱۱۳,۹۶۱ ۲۴.۳۲ % ۸,۶۷۸ ۰.۰۳ % ۴۲۹,۵۱۱ ۱.۷۱ %
۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۲۹۲,۴۹۷ ۵.۱۴ % ۱۷,۷۲۱,۶۸۶ ۷۰.۵ % ۰ ۰ % ۶,۱۱۳,۸۸۱ ۲۴.۳۲ % ۸,۶۸۳ ۰.۰۳ % ۴۲۹,۴۹۳ ۱.۷۱ %
۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۲۹۲,۴۵۷ ۵.۱۴ % ۱۷,۷۱۶,۲۱۸ ۷۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۶,۱۱۳,۸۸۱ ۲۴.۳۳ % ۸,۶۸۸ ۰.۰۳ % ۴۲۹,۴۵۳ ۱.۷۱ %
۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۳۱۸,۲۴۵ ۵.۳۳ % ۱۷,۶۷۷,۷۶۰ ۷۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۵,۷۲۶,۱۹۴ ۲۳.۱۶ % ۶,۶۱۵ ۰.۰۳ % ۴۳۶,۱۰۱ ۱.۷۶ %
۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۳۳۱,۴۲۰ ۵.۷۵ % ۱۹,۶۰۴,۳۸۰ ۸۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۶,۹۱۶ ۹.۶۱ % ۶,۶۲۰ ۰.۰۳ % ۴۳۱,۳۲۹ ۱.۸۶ %
۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۳۳۱,۳۹۴ ۵.۷۵ % ۱۹,۵۹۸,۹۳۱ ۸۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۶,۹۱۶ ۹.۶۱ % ۶,۶۲۶ ۰.۰۳ % ۴۳۱,۳۰۴ ۱.۸۶ %