صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۳۲۲,۴۲۱ ۵.۷۴ % ۱۹,۳۲۶,۱۷۶ ۸۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۶,۵۵۸ ۱۰.۳۲ % ۶,۶۳۱ ۰.۰۳ % ۴۲۴,۴۳۰ ۱.۸۴ %
۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱,۳۶۶,۲۷۹ ۶.۰۶ % ۱۸,۹۲۵,۴۱۳ ۸۳.۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۰,۰۳۸ ۱۰.۰۲ % ۶,۶۳۷ ۰.۰۳ % ۴۲۷,۲۲۵ ۱.۸۹ %
۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱,۳۶۶,۲۶۲ ۶.۰۶ % ۱۸,۹۱۹,۹۸۹ ۸۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۰,۰۳۸ ۱۰.۰۲ % ۶,۶۴۲ ۰.۰۳ % ۴۲۷,۲۰۸ ۱.۸۹ %
۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱,۳۶۶,۲۴۴ ۶.۰۶ % ۱۸,۹۱۴,۵۷۲ ۸۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۰,۰۳۸ ۱۰.۰۲ % ۶,۶۴۸ ۰.۰۳ % ۴۲۷,۱۹۰ ۱.۸۹ %
۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱,۳۳۵,۸۸۷ ۵.۸۵ % ۱۸,۶۶۰,۴۰۴ ۸۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۷,۷۹۹ ۱۲.۴۶ % ۶,۶۵۳ ۰.۰۳ % ۴۱۶,۱۶۵ ۱.۸۲ %
۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱,۳۲۵,۸۱۷ ۵.۷۹ % ۱۸,۵۵۰,۱۴۸ ۸۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۰,۶۸۸ ۱۳.۱۱ % ۶,۶۵۹ ۰.۰۳ % ۴۱۰,۴۷۱ ۱.۷۹ %
۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱,۳۱۲,۰۰۹ ۵.۷۴ % ۱۸,۴۷۵,۹۶۰ ۸۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۳,۰۶۵,۶۰۵ ۱۳.۴۱ % ۶,۶۶۴ ۰.۰۳ % ۴۰۷,۳۳۰ ۱.۷۸ %
۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱,۳۰۰,۴۷۹ ۵.۷۴ % ۱۸,۴۳۸,۶۸۰ ۸۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۲,۹۴۷ ۱۲.۸۹ % ۶,۶۷۰ ۰.۰۳ % ۴۰۲,۷۱۱ ۱.۷۸ %
۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۱,۲۷۱,۵۰۵ ۵.۸۷ % ۱۸,۳۱۱,۷۴۳ ۸۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۵,۳۰۹ ۹.۶۲ % ۶,۶۷۵ ۰.۰۳ % ۳۹۳,۴۳۷ ۱.۸۲ %
۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۱,۲۷۱,۴۸۷ ۵.۸۷ % ۱۸,۳۰۶,۳۹۶ ۸۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۵,۳۰۹ ۹.۶۲ % ۶,۶۸۱ ۰.۰۳ % ۳۹۳,۴۲۰ ۱.۸۲ %