صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۸۹۷,۹۹۱ ۳.۹ % ۱۹,۳۲۶,۱۷۶ ۸۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۶,۵۵۸ ۱۰.۳۲ % ۶,۶۳۱ ۰.۰۳ % ۴۲۴,۴۳۰ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۹۳۹,۰۵۳ ۴.۱۷ % ۱۸,۹۲۵,۴۱۳ ۸۳.۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۰,۰۳۸ ۱۰.۰۲ % ۶,۶۳۷ ۰.۰۳ % ۴۲۷,۲۲۵ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۹۳۹,۰۵۳ ۴.۱۷ % ۱۸,۹۱۹,۹۸۹ ۸۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۰,۰۳۸ ۱۰.۰۲ % ۶,۶۴۲ ۰.۰۳ % ۴۲۷,۲۰۸ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۹۳۹,۰۵۳ ۴.۱۷ % ۱۸,۹۱۴,۵۷۲ ۸۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۰,۰۳۸ ۱۰.۰۲ % ۶,۶۴۸ ۰.۰۳ % ۴۲۷,۱۹۰ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۹۱۹,۷۲۱ ۴.۰۳ % ۱۸,۶۶۰,۴۰۴ ۸۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۷,۷۹۹ ۱۲.۴۶ % ۶,۶۵۳ ۰.۰۳ % ۴۱۶,۱۶۵ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۹۱۵,۳۴۵ ۴ % ۱۸,۵۵۰,۱۴۸ ۸۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۰,۶۸۸ ۱۳.۱۱ % ۶,۶۵۹ ۰.۰۳ % ۴۱۰,۴۷۱ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۹۰۴,۶۷۸ ۳.۹۶ % ۱۸,۴۷۵,۹۶۰ ۸۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۳,۰۶۵,۶۰۵ ۱۳.۴۱ % ۶,۶۶۴ ۰.۰۳ % ۴۰۷,۳۳۰ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۸۹۷,۷۶۷ ۳.۹۶ % ۱۸,۴۳۸,۶۸۰ ۸۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۲,۹۴۷ ۱۲.۸۹ % ۶,۶۷۰ ۰.۰۳ % ۴۰۲,۷۱۱ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۸۷۸,۰۶۷ ۴.۰۵ % ۱۸,۳۱۱,۷۴۳ ۸۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۵,۳۰۹ ۹.۶۲ % ۶,۶۷۵ ۰.۰۳ % ۳۹۳,۴۳۷ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۸۷۸,۰۶۷ ۴.۰۵ % ۱۸,۳۰۶,۳۹۶ ۸۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۵,۳۰۹ ۹.۶۲ % ۶,۶۸۱ ۰.۰۳ % ۳۹۳,۴۲۰ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %