صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱,۲۷۱,۴۶۹ ۵.۸۷ % ۱۸,۳۰۱,۰۵۵ ۸۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۵,۳۰۹ ۹.۶۳ % ۶,۶۸۶ ۰.۰۳ % ۳۹۳,۴۰۱ ۱.۸۲ %
۶۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱,۲۷۵,۹۰۴ ۵.۹۱ % ۱۸,۲۰۷,۳۶۸ ۸۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۳,۰۹۱ ۹.۷۴ % ۶,۶۹۲ ۰.۰۳ % ۳۹۵,۸۲۰ ۱.۸۳ %
۶۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱,۲۶۰,۸۷۰ ۵.۸۹ % ۱۸,۰۵۰,۹۳۶ ۸۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۶,۰۲۴ ۹.۷ % ۶,۶۹۸ ۰.۰۳ % ۳۹۱,۲۸۳ ۱.۸۳ %
۶۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱,۲۵۰,۷۳۹ ۵.۸۷ % ۱۷,۹۲۰,۱۰۹ ۸۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۱,۰۶۷ ۱۰.۰۴ % ۶,۷۰۳ ۰.۰۳ % ۳۸۸,۳۹۰ ۱.۸۲ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱,۲۴۷,۵۶۳ ۵.۸۴ % ۱۷,۸۴۳,۶۰۲ ۸۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۹,۱۴۸ ۱۰.۵۴ % ۶,۷۰۹ ۰.۰۳ % ۳۸۸,۲۶۴ ۱.۸۲ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۱,۲۲۷,۴۲۰ ۵.۷۳ % ۱۷,۷۹۰,۰۷۶ ۸۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۲,۳۹۵,۳۱۶ ۱۱.۱۸ % ۶,۷۱۳ ۰.۰۳ % ۳۸۴,۸۳۷ ۱.۸ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱,۲۲۷,۴۰۴ ۵.۷۳ % ۱۷,۷۸۴,۷۵۷ ۸۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۹۵,۳۱۶ ۱۱.۱۹ % ۶,۷۱۸ ۰.۰۳ % ۳۸۴,۸۲۰ ۱.۸ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱,۲۲۸,۱۶۶ ۵.۷۴ % ۱۷,۷۷۹,۴۴۴ ۸۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۹۵,۳۱۶ ۱۱.۱۹ % ۶,۰۴۵ ۰.۰۳ % ۳۸۴,۷۹۶ ۱.۸ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱,۲۱۱,۲۱۶ ۵.۷۶ % ۱۷,۷۵۹,۷۹۲ ۸۴.۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۰,۵۷۴ ۹.۷۱ % ۶,۰۵۰ ۰.۰۳ % ۳۸۰,۵۶۱ ۱.۸۱ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱,۱۹۷,۹۱۶ ۵.۶۸ % ۱۷,۷۴۵,۰۳۷ ۸۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۱,۱۶۲ ۱۰.۱۵ % ۶,۰۵۵ ۰.۰۳ % ۳۷۸,۱۸۶ ۱.۷۹ %