صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱,۱۸۴,۵۵۱ ۵.۵۸ % ۱۷,۷۰۰,۳۰۷ ۸۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۱,۳۶۳ ۱۰.۹۴ % ۶,۰۶۰ ۰.۰۳ % ۳۷۰,۶۰۶ ۱.۷۵ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱,۱۸۲,۲۳۹ ۵.۶۱ % ۱۷,۵۴۳,۹۰۰ ۸۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۵,۱۷۲ ۱۱.۰۴ % ۶,۰۶۵ ۰.۰۳ % ۳۶۸,۳۷۵ ۱.۷۵ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱,۱۶۹,۲۳۲ ۵.۶۲ % ۱۷,۵۰۹,۵۲۴ ۸۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۱,۵۸۹ ۸.۴۷ % ۳۶۵,۹۹۱ ۱.۷۶ % ۳۶۴,۷۰۶ ۱.۷۵ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱,۱۶۹,۱۵۷ ۵.۶۲ % ۱۷,۵۰۴,۲۵۷ ۸۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۱,۵۸۹ ۸.۴۷ % ۳۶۵,۹۹۶ ۱.۷۶ % ۳۶۴,۶۳۱ ۱.۷۵ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱,۱۶۹,۱۳۷ ۵.۶۲ % ۱۷,۴۹۸,۹۹۵ ۸۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۱,۵۸۹ ۸.۴۷ % ۳۶۶,۰۰۱ ۱.۷۶ % ۳۶۴,۶۱۱ ۱.۷۵ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱,۱۷۱,۹۱۸ ۵.۵۸ % ۱۷,۹۴۸,۶۱۶ ۸۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۲,۱۴۶ ۶.۵۳ % ۵۱۰,۵۶۰ ۲.۴۳ % ۳۶۴,۱۴۳ ۱.۷۳ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱,۱۴۷,۶۷۸ ۵.۴۱ % ۱۸,۴۶۳,۷۶۵ ۸۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۹,۱۹۸ ۷.۵۸ % ۶,۰۹۰ ۰.۰۳ % ۳۵۶,۹۹۶ ۱.۶۸ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱,۱۳۱,۲۵۹ ۵.۰۸ % ۱۸,۴۲۵,۸۷۵ ۸۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۴,۳۴۰ ۱۲.۱۴ % ۶,۰۹۵ ۰.۰۳ % ۳۵۴,۲۰۴ ۱.۵۹ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱,۱۲۶,۱۸۱ ۵.۲۸ % ۱۷,۴۱۷,۲۶۹ ۸۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۶,۶۲۱ ۱۳.۰۶ % ۶,۱۰۰ ۰.۰۳ % ۳۴۹,۹۵۲ ۱.۶۴ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۱۰۸,۹۶۳ ۵.۳۲ % ۱۷,۴۰۳,۱۲۳ ۸۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۷۴۳ ۱۱.۲۲ % ۶,۱۰۵ ۰.۰۳ % ۳۴۳,۹۱۲ ۱.۶۵ %