صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۸۱۳,۹۴۵ ۳.۸۳ % ۱۷,۷۰۰,۳۰۷ ۸۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۱,۳۶۳ ۱۰.۹۴ % ۶,۰۶۰ ۰.۰۳ % ۳۷۰,۶۰۶ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۸۱۳,۸۶۳ ۳.۸۶ % ۱۷,۵۴۳,۹۰۰ ۸۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۵,۱۷۲ ۱۱.۰۴ % ۶,۰۶۵ ۰.۰۳ % ۳۶۸,۳۷۵ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۸۰۴,۵۲۶ ۳.۸۷ % ۱۷,۵۰۹,۵۲۴ ۸۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۱,۵۸۹ ۸.۴۷ % ۳۶۵,۹۹۱ ۱.۷۶ % ۳۶۴,۷۰۶ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۸۰۴,۵۲۶ ۳.۸۷ % ۱۷,۵۰۴,۲۵۷ ۸۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۱,۵۸۹ ۸.۴۷ % ۳۶۵,۹۹۶ ۱.۷۶ % ۳۶۴,۶۳۱ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۸۰۴,۵۲۶ ۳.۸۷ % ۱۷,۴۹۸,۹۹۵ ۸۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۱,۵۸۹ ۸.۴۷ % ۳۶۶,۰۰۱ ۱.۷۶ % ۳۶۴,۶۱۱ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۸۰۷,۷۷۵ ۳.۸۵ % ۱۷,۹۴۸,۶۱۶ ۸۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۲,۱۴۶ ۶.۵۳ % ۵۱۰,۵۶۰ ۲.۴۳ % ۳۶۴,۱۴۳ ۱.۷۳ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۷۹۰,۶۸۱ ۳.۷۳ % ۱۸,۴۶۳,۷۶۵ ۸۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۹,۱۹۸ ۷.۵۸ % ۶,۰۹۰ ۰.۰۳ % ۳۵۶,۹۹۶ ۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۷۷۷,۰۵۴ ۳.۴۹ % ۱۸,۴۲۵,۸۷۵ ۸۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۴,۳۴۰ ۱۲.۱۴ % ۶,۰۹۵ ۰.۰۳ % ۳۵۴,۲۰۴ ۱.۵۹ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۷۷۶,۲۲۹ ۳.۶۴ % ۱۷,۴۱۷,۲۶۹ ۸۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۶,۶۲۱ ۱۳.۰۶ % ۶,۱۰۰ ۰.۰۳ % ۳۴۹,۹۵۲ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۷۶۵,۰۵۱ ۳.۶۷ % ۱۷,۴۰۳,۱۲۳ ۸۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۷۴۳ ۱۱.۲۲ % ۶,۱۰۵ ۰.۰۳ % ۳۴۳,۹۱۲ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %