صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱,۱۰۸,۹۴۶ ۵.۳۲ % ۱۷,۳۹۸,۰۶۰ ۸۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۷۴۳ ۱۱.۲۲ % ۶,۱۱۰ ۰.۰۳ % ۳۴۳,۸۹۵ ۱.۶۵ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱,۱۰۸,۹۲۷ ۵.۳۲ % ۱۷,۳۹۳,۰۳۸ ۸۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۷۰۷ ۱۱.۲۳ % ۶,۱۱۵ ۰.۰۳ % ۳۴۳,۸۷۶ ۱.۶۵ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۱۰۴,۸۹۹ ۵.۲۹ % ۱۷,۳۸۶,۰۵۸ ۸۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۰۱,۲۲۳ ۱۱.۴۹ % ۶,۱۲۰ ۰.۰۳ % ۳۴۴,۹۶۴ ۱.۶۵ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۱۰۸,۱۱۶ ۵.۲۸ % ۱۷,۳۶۹,۶۰۳ ۸۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۱۴,۲۹۴ ۱۱.۹۷ % ۶,۱۲۵ ۰.۰۳ % ۳۴۶,۴۳۱ ۱.۶۵ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۰۹۷,۴۷۵ ۵.۲۲ % ۱۷,۹۰۳,۳۳۷ ۸۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۰,۵۷۴ ۹.۵۷ % ۶,۱۳۰ ۰.۰۳ % ۳۴۵,۵۸۳ ۱.۶۴ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۰۸۷,۵۶۳ ۵.۱۹ % ۱۷,۸۹۸,۴۵۴ ۸۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۷۱,۹۷۷ ۹.۴۱ % ۶,۱۳۵ ۰.۰۳ % ۳۴۰,۰۶۴ ۱.۶۲ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱,۰۷۶,۲۹۰ ۵.۲ % ۱۷,۸۷۹,۳۲۳ ۸۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۵,۷۲۵ ۸.۳۴ % ۶,۱۴۰ ۰.۰۳ % ۳۳۴,۶۱۷ ۱.۶۲ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱,۰۷۶,۲۷۳ ۵.۲ % ۱۷,۸۷۴,۳۰۰ ۸۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۵,۷۲۵ ۸.۳۴ % ۶,۱۴۵ ۰.۰۳ % ۳۳۴,۶۰۱ ۱.۶۲ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱,۰۷۶,۲۵۶ ۵.۲ % ۱۷,۸۶۹,۲۸۳ ۸۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۵,۷۲۵ ۸.۳۵ % ۶,۱۵۰ ۰.۰۳ % ۳۳۴,۵۸۴ ۱.۶۲ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱,۰۴۵,۰۹۷ ۴.۹۹ % ۱۷,۸۵۹,۶۷۲ ۸۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۹,۷۴۳ ۹.۶۸ % ۲۶,۱۵۵ ۰.۱۲ % ۳۱۱,۶۰۶ ۱.۴۹ %