صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۲,۴۰۳,۳۲۳ ۳.۵۹ % ۳۴,۳۸۸,۸۶۰ ۵۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۴۱,۸۴۸ ۴۴.۹۲ % ۳۹,۵۱۲ ۰.۰۶ % ۱,۲۰۴,۵۱۶ ۱.۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۲,۴۰۳,۳۱۳ ۳.۵۹ % ۳۴,۳۷۷,۸۷۲ ۵۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۴۱,۸۴۸ ۴۴.۹۳ % ۳۹,۵۰۰ ۰.۰۶ % ۱,۲۰۴,۵۰۶ ۱.۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۲,۴۰۳,۳۰۴ ۳.۵۹ % ۳۴,۳۶۶,۸۹۵ ۵۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۴۱,۸۴۸ ۴۴.۹۴ % ۳۹,۴۸۸ ۰.۰۶ % ۱,۲۰۴,۴۹۶ ۱.۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۲,۴۰۳,۲۹۳ ۳.۶ % ۳۴,۳۵۵,۹۳۰ ۵۱.۴ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۴۱,۸۴۸ ۴۴.۹۵ % ۳۹,۴۷۶ ۰.۰۶ % ۱,۲۰۴,۴۸۶ ۱.۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲,۴۴۷,۷۱۵ ۳.۶۹ % ۳۴,۲۰۶,۵۷۱ ۵۱.۵ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۴۴,۳۶۰ ۴۴.۷۸ % ۲۵,۱۰۶ ۰.۰۴ % ۱,۱۷۱,۹۱۸ ۱.۷۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۲,۴۰۰,۷۵۳ ۳.۶۲ % ۳۴,۱۹۶,۲۱۶ ۵۱.۵ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۷۴,۸۸۷ ۴۴.۸۴ % ۳۲,۰۷۷ ۰.۰۵ % ۱,۱۵۲,۷۲۹ ۱.۷۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲,۳۲۹,۴۱۸ ۳.۵۳ % ۲۸,۶۱۸,۴۷۱ ۴۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۱۲,۹۹۸ ۴۴.۷۴ % ۵,۵۰۷,۶۶۳ ۸.۳۵ % ۱,۱۵۳,۵۲۳ ۱.۷۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۲,۴۰۰,۰۸۶ ۳.۴۴ % ۲۸,۴۷۲,۸۱۹ ۴۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۰۴,۹۵۹ ۵۵.۳۳ % ۲۸۸,۱۶۷ ۰.۴۱ % ۱,۱۵۰,۶۴۰ ۱.۶۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۲,۴۰۰,۰۷۶ ۳.۴۴ % ۲۸,۴۶۴,۶۵۳ ۴۰.۸ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۰۴,۹۵۹ ۵۵.۳۴ % ۲۸۸,۱۵۱ ۰.۴۱ % ۱,۱۵۰,۶۳۰ ۱.۶۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۲,۳۹۹,۲۴۳ ۳.۴۴ % ۲۸,۴۵۶,۴۵۱ ۴۰.۸ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۰۴,۹۵۹ ۵۵.۳۵ % ۲۸۸,۱۳۵ ۰.۴۱ % ۱,۱۴۹,۷۹۷ ۱.۶۵ %