صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱,۱۹۸,۸۰۷ ۱.۷۹ % ۳۴,۳۸۸,۸۶۰ ۵۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۴۱,۸۴۸ ۴۴.۹۲ % ۳۹,۵۱۲ ۰.۰۶ % ۱,۲۰۴,۵۱۶ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱,۱۹۸,۸۰۷ ۱.۷۹ % ۳۴,۳۷۷,۸۷۲ ۵۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۴۱,۸۴۸ ۴۴.۹۳ % ۳۹,۵۰۰ ۰.۰۶ % ۱,۲۰۴,۵۰۶ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱,۱۹۸,۸۰۷ ۱.۷۹ % ۳۴,۳۶۶,۸۹۵ ۵۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۴۱,۸۴۸ ۴۴.۹۴ % ۳۹,۴۸۸ ۰.۰۶ % ۱,۲۰۴,۴۹۶ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱,۱۹۸,۸۰۷ ۱.۸ % ۳۴,۳۵۵,۹۳۰ ۵۱.۴ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۴۱,۸۴۸ ۴۴.۹۵ % ۳۹,۴۷۶ ۰.۰۶ % ۱,۲۰۴,۴۸۶ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱,۲۷۵,۷۹۷ ۱.۹۳ % ۳۴,۲۰۶,۵۷۱ ۵۱.۵ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۴۴,۳۶۰ ۴۴.۷۸ % ۲۵,۱۰۶ ۰.۰۴ % ۱,۱۷۱,۹۱۸ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱,۲۴۸,۰۲۴ ۱.۸۸ % ۳۴,۱۹۶,۲۱۶ ۵۱.۵ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۷۴,۸۸۷ ۴۴.۸۴ % ۳۲,۰۷۷ ۰.۰۵ % ۱,۱۵۲,۷۲۹ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۱۷۵,۸۹۴ ۱.۷۸ % ۲۸,۶۱۸,۴۷۱ ۴۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۱۲,۹۹۸ ۴۴.۷۴ % ۵,۵۰۷,۶۶۳ ۸.۳۵ % ۱,۱۵۳,۵۲۳ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۲۴۹,۴۴۵ ۱.۷۹ % ۲۸,۴۷۲,۸۱۹ ۴۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۰۴,۹۵۹ ۵۵.۳۳ % ۲۸۸,۱۶۷ ۰.۴۱ % ۱,۱۵۰,۶۴۰ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۲۴۹,۴۴۵ ۱.۷۹ % ۲۸,۴۶۴,۶۵۳ ۴۰.۸ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۰۴,۹۵۹ ۵۵.۳۴ % ۲۸۸,۱۵۱ ۰.۴۱ % ۱,۱۵۰,۶۳۰ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۲۴۹,۴۴۵ ۱.۷۹ % ۲۸,۴۵۶,۴۵۱ ۴۰.۸ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۰۴,۹۵۹ ۵۵.۳۵ % ۲۸۸,۱۳۵ ۰.۴۱ % ۱,۱۴۹,۷۹۷ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %