صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱,۷۷۲,۰۷۷ ۵.۸۳ % ۲۴,۰۱۲,۷۰۶ ۷۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۴,۵۷۵,۰۲۹ ۱۵.۰۶ % ۱۵,۴۰۱ ۰.۰۵ % ۵۷۷,۸۶۳ ۱.۹ %
۱۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱,۷۵۸,۷۷۴ ۵.۷۵ % ۲۳,۹۱۷,۳۱۷ ۷۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۴,۸۸۶,۴۹۳ ۱۵.۹۸ % ۱۵,۴۰۵ ۰.۰۵ % ۵۷۶,۵۴۷ ۱.۸۹ %
۱۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱,۷۲۹,۱۲۳ ۵.۶۲ % ۲۳,۸۵۱,۷۵۹ ۷۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۱۵۸,۹۸۱ ۱۶.۷۷ % ۱۵,۴۱۰ ۰.۰۵ % ۵۶۸,۵۵۹ ۱.۸۵ %
۱۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱,۷۰۲,۷۳۹ ۵.۷ % ۲۳,۷۴۴,۴۷۴ ۷۹.۵ % ۰ ۰ % ۴,۴۰۶,۶۸۸ ۱۴.۷۵ % ۱۳,۶۴۷ ۰.۰۵ % ۵۵۰,۵۶۸ ۱.۸۴ %
۱۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱,۶۳۵,۵۷۳ ۵.۶۱ % ۲۳,۵۷۴,۲۶۷ ۸۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۳,۹۴۸,۶۱۳ ۱۳.۵۴ % ۱۳,۶۵۳ ۰.۰۵ % ۵۲۷,۹۷۱ ۱.۸۱ %
۱۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۶۱۴,۱۲۱ ۵.۸۷ % ۲۳,۴۸۰,۲۴۲ ۸۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۸,۳۵۴ ۸.۶۲ % ۱۴,۴۱۸ ۰.۰۵ % ۵۱۲,۱۴۳ ۱.۸۶ %
۱۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۶۱۴,۱۰۹ ۵.۸۸ % ۲۳,۴۷۳,۱۷۹ ۸۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۸,۳۵۴ ۸.۶۲ % ۱۴,۴۲۳ ۰.۰۵ % ۵۱۲,۱۳۰ ۱.۸۶ %
۱۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۶۱۴,۰۹۱ ۵.۸۸ % ۲۳,۴۶۶,۱۲۲ ۸۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۸,۳۵۴ ۸.۶۲ % ۱۴,۴۲۹ ۰.۰۵ % ۵۱۲,۱۱۳ ۱.۸۶ %
۱۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۵۹۷,۵۲۷ ۵.۷۷ % ۲۳,۴۸۵,۴۵۸ ۸۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۶,۱۲۸ ۹.۴۱ % ۱۳,۶۷۲ ۰.۰۵ % ۵۰۷,۵۶۱ ۱.۸۳ %
۱۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۶۱۶,۱۶۱ ۵.۷۷ % ۲۳,۴۱۲,۷۷۲ ۸۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۷,۷۷۴ ۱۰.۵۳ % ۱۳,۶۷۵ ۰.۰۵ % ۵۰۷,۵۲۱ ۱.۸۱ %