صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۵۹۱,۰۱۹ ۵.۴۵ % ۲۲,۸۹۰,۵۴۴ ۷۸.۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۰,۸۱۳ ۱۶.۱ % ۱۳,۶۷۸ ۰.۰۵ % ۵۰۲,۴۳۰ ۱.۷۲ %
۱۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۵۵۷,۷۳۶ ۵.۵۷ % ۲۱,۴۵۶,۹۰۶ ۷۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۳۹,۱۲۱ ۱۷.۶۶ % ۱۳,۶۸۱ ۰.۰۵ % ۴۹۸,۱۹۰ ۱.۷۸ %
۱۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۵۴۳,۲۶۶ ۵.۷۴ % ۲۰,۹۳۱,۵۰۶ ۷۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۰۳۴ ۱۶.۳۳ % ۱۳,۶۸۴ ۰.۰۵ % ۴۹۵,۴۳۹ ۱.۸۴ %
۱۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۵۴۳,۲۵۱ ۵.۷۴ % ۲۰,۹۲۴,۴۹۶ ۷۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۰۳۴ ۱۶.۳۳ % ۱۳,۶۸۷ ۰.۰۵ % ۴۹۵,۴۲۵ ۱.۸۴ %
۱۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۵۴۳,۲۱۴ ۵.۷۴ % ۲۰,۹۱۷,۴۹۳ ۷۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۰۳۴ ۱۶.۳۴ % ۱۳,۶۹۰ ۰.۰۵ % ۴۹۵,۳۸۷ ۱.۸۴ %
۱۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۵۰۹,۳۷۷ ۵.۷۲ % ۲۱,۰۵۸,۳۰۶ ۷۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۲,۳۳۲ ۱۴.۳۸ % ۱۳,۶۲۳ ۰.۰۵ % ۴۹۱,۴۰۹ ۱.۸۶ %
۱۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۵۰۹,۱۹۲ ۵.۷۲ % ۲۱,۰۵۱,۱۱۹ ۷۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۲,۳۳۲ ۱۴.۳۸ % ۱۳,۶۲۴ ۰.۰۵ % ۴۹۱,۲۲۴ ۱.۸۶ %
۱۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۵۱۲,۸۵۸ ۵.۵۹ % ۲۰,۹۲۳,۷۷۴ ۷۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۴,۶۲۱,۰۶۷ ۱۷.۰۷ % ۱۳,۶۲۵ ۰.۰۵ % ۴۹۱,۳۳۸ ۱.۸۱ %
۱۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۵۰۸,۶۲۵ ۵.۵ % ۲۰,۷۰۶,۸۵۳ ۷۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۱۸۰,۱۷۸ ۱۸.۹ % ۱۳,۶۲۶ ۰.۰۵ % ۴۹۱,۶۱۸ ۱.۷۹ %
۱۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۴۷۹,۳۴۳ ۵.۵۱ % ۲۰,۵۶۲,۸۰۸ ۷۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۴,۷۹۶,۹۲۱ ۱۷.۸۶ % ۱۳,۶۲۷ ۰.۰۵ % ۴۸۵,۵۲۴ ۱.۸۱ %