صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۴۷۹,۳۲۸ ۵.۵۱ % ۲۱,۰۳۰,۳۴۹ ۷۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۱,۶۹۹ ۱۶.۱ % ۱۳,۶۲۸ ۰.۰۵ % ۴۸۵,۵۰۹ ۱.۸۱ %
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱,۴۷۹,۳۰۳ ۵.۵۱ % ۲۱,۰۲۲,۶۷۵ ۷۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۱,۶۹۹ ۱۶.۱ % ۱۳,۶۲۹ ۰.۰۵ % ۴۸۵,۴۸۴ ۱.۸۱ %
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱,۴۵۸,۵۶۰ ۵.۳۳ % ۲۰,۹۴۹,۳۷۲ ۷۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۱۹,۵۷۸ ۱۷.۹۹ % ۱۳,۶۳۱ ۰.۰۵ % ۴۸۷,۴۲۵ ۱.۷۸ %
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱,۴۵۰,۴۶۲ ۵.۲۵ % ۲۰,۸۷۵,۴۷۶ ۷۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۵,۲۹۵,۹۷۳ ۱۹.۱۶ % ۱۳,۶۳۲ ۰.۰۵ % ۴۸۷,۵۹۹ ۱.۷۶ %
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱,۴۲۵,۱۵۹ ۵.۲۱ % ۲۱,۸۱۹,۹۷۷ ۷۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۳,۲۷۷ ۱۴.۹۹ % ۲۷,۱۷۴ ۰.۱ % ۴۷۸,۶۲۴ ۱.۷۵ %
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱,۴۶۴,۰۹۸ ۵.۲۴ % ۲۱,۷۸۱,۵۱۶ ۷۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۴,۶۸۰,۵۳۶ ۱۶.۷۵ % ۱۳,۶۳۴ ۰.۰۵ % ۴۸۳,۱۳۲ ۱.۷۳ %
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱,۴۶۶,۶۰۱ ۵.۴۳ % ۲۱,۷۴۶,۶۶۵ ۸۰.۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۷,۱۸۱ ۱۴.۰۲ % ۱۳,۶۳۵ ۰.۰۵ % ۴۸۲,۰۹۳ ۱.۷۸ %
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱,۴۶۶,۵۸۴ ۵.۴۳ % ۲۱,۷۳۹,۰۷۵ ۸۰.۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۷,۱۸۱ ۱۴.۰۲ % ۱۳,۶۳۶ ۰.۰۵ % ۴۸۲,۰۷۷ ۱.۷۹ %
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱,۴۶۶,۵۶۷ ۵.۴۳ % ۲۱,۷۳۱,۴۹۲ ۸۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۷,۱۸۱ ۱۴.۰۳ % ۱۳,۶۳۷ ۰.۰۵ % ۴۸۲,۰۶۰ ۱.۷۹ %
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱,۴۶۶,۵۴۹ ۵.۴۳ % ۲۱,۷۲۳,۹۱۶ ۸۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۷,۱۸۱ ۱۴.۰۳ % ۱۳,۶۳۹ ۰.۰۵ % ۴۸۲,۰۴۲ ۱.۷۹ %