صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱,۴۴۳,۱۳۱ ۵.۳۴ % ۲۱,۷۳۷,۸۹۵ ۸۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۸۲۵,۲۲۰ ۱۴.۱۶ % ۱۳,۶۴۰ ۰.۰۵ % ۴۷۴,۹۸۶ ۱.۷۶ %
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱,۴۳۲,۷۸۲ ۵.۴۲ % ۲۱,۷۲۸,۵۹۶ ۸۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۴,۰۹۶ ۱۲.۴۱ % ۱۳,۶۴۱ ۰.۰۵ % ۴۷۰,۱۰۴ ۱.۷۸ %
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱,۴۳۱,۴۷۴ ۵.۴۲ % ۲۱,۷۲۴,۸۸۶ ۸۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۳,۲۲۰,۲۲۴ ۱۲.۲ % ۱۷,۴۱۴ ۰.۰۷ % ۴۶۷,۲۸۰ ۱.۷۷ %
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱,۴۱۷,۲۹۹ ۵.۵۶ % ۲۱,۷۱۳,۱۷۳ ۸۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۹,۱۷۰ ۹.۱۴ % ۳۵,۱۱۸ ۰.۱۴ % ۴۶۰,۹۷۶ ۱.۸۱ %
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱,۴۱۷,۲۸۴ ۵.۵۶ % ۲۱,۷۰۵,۶۳۹ ۸۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۹,۱۷۰ ۹.۱۴ % ۳۵,۱۲۰ ۰.۱۴ % ۴۶۰,۹۶۰ ۱.۸۱ %
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱,۴۱۷,۲۶۰ ۵.۵۶ % ۲۱,۶۹۸,۱۱۲ ۸۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۹,۱۷۰ ۹.۱۴ % ۳۵,۱۲۱ ۰.۱۴ % ۴۶۰,۹۳۷ ۱.۸۱ %
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۴۱۰,۲۳۹ ۵.۵۵ % ۲۱,۶۸۵,۴۱۱ ۸۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۷,۵۵۴ ۹.۰۱ % ۱۸,۸۴۸ ۰.۰۷ % ۴۵۶,۳۸۹ ۱.۸ %
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۴۴۴,۹۲۴ ۵.۶۸ % ۲۱,۶۴۶,۵۰۳ ۸۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۴۶۸ ۹.۲ % ۱۳,۶۴۸ ۰.۰۵ % ۴۵۱,۶۹۲ ۱.۷۸ %
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۴۵۱,۳۳۶ ۵.۵۴ % ۲۱,۶۳۶,۷۴۴ ۸۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۳,۰۸۷,۴۱۹ ۱۱.۷۹ % ۱۳,۶۵۰ ۰.۰۵ % ۴۴۷,۸۶۱ ۱.۷۱ %
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۴۵۲,۷۹۷ ۵.۵۸ % ۲۱,۴۷۲,۲۱۱ ۸۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۳,۱۰۶,۸۷۳ ۱۱.۹۳ % ۱۳,۶۵۱ ۰.۰۵ % ۴۵۰,۴۹۹ ۱.۷۳ %