صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۴۲۱,۶۴۲ ۵.۴ % ۲۱,۴۶۶,۵۹۱ ۸۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۸,۱۴۹ ۱۳.۰۲ % ۱۳,۶۵۲ ۰.۰۵ % ۴۴۹,۰۰۰ ۱.۷۱ %
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۴۲۱,۶۲۴ ۵.۴ % ۲۱,۴۵۹,۱۱۵ ۸۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۸,۱۴۹ ۱۳.۰۲ % ۱۳,۶۵۴ ۰.۰۵ % ۴۴۸,۹۸۳ ۱.۷۱ %
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۴۲۱,۶۰۲ ۵.۴ % ۲۱,۴۵۱,۶۴۸ ۸۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۸,۱۴۹ ۱۳.۰۳ % ۱۳,۶۵۵ ۰.۰۵ % ۴۴۸,۹۶۱ ۱.۷۱ %
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۳۹۸,۰۴۶ ۵.۰۲ % ۲۱,۴۴۷,۹۵۶ ۷۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۳,۶۷۰ ۱۷.۹۳ % ۶,۵۷۶ ۰.۰۲ % ۴۴۰,۱۴۴ ۱.۵۸ %
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۳۸۰,۸۲۸ ۴.۷۲ % ۱۹,۳۲۷,۹۷۳ ۶۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۶,۵۲۰,۶۶۷ ۲۲.۳ % ۲,۰۱۶,۴۰۵ ۶.۸۹ % ۴۳۲,۸۲۶ ۱.۴۸ %
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۳۴۱,۸۳۶ ۴.۵۷ % ۱۹,۳۶۴,۷۵۵ ۶۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۸,۶۴۰,۵۱۸ ۲۹.۴۴ % ۶,۵۸۷ ۰.۰۲ % ۴۲۵,۵۵۱ ۱.۴۵ %
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۲۹۶,۶۰۳ ۴.۷۷ % ۱۷,۷۸۹,۲۰۲ ۶۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۸,۰۷۴,۰۹۴ ۲۹.۷۲ % ۶,۵۹۳ ۰.۰۲ % ۴۲۱,۰۴۹ ۱.۵۵ %
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۲۹۲,۵۱۵ ۵.۱۴ % ۱۷,۷۲۷,۰۷۹ ۷۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۶,۱۱۳,۹۶۱ ۲۴.۳۲ % ۸,۶۷۸ ۰.۰۳ % ۴۲۹,۵۱۱ ۱.۷۱ %
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۲۹۲,۴۹۷ ۵.۱۴ % ۱۷,۷۲۱,۶۸۶ ۷۰.۵ % ۰ ۰ % ۶,۱۱۳,۸۸۱ ۲۴.۳۲ % ۸,۶۸۳ ۰.۰۳ % ۴۲۹,۴۹۳ ۱.۷۱ %
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۲۹۲,۴۵۷ ۵.۱۴ % ۱۷,۷۱۶,۲۱۸ ۷۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۶,۱۱۳,۸۸۱ ۲۴.۳۳ % ۸,۶۸۸ ۰.۰۳ % ۴۲۹,۴۵۳ ۱.۷۱ %