صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱۰۱ ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۶۸ % ۶۷۳ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۲۱۰۲ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۷۲ % ۶۵۰ ۱.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۱۰۳ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۷۷ % ۶۲۶ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %