صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۳,۷۳۴,۰۹۹ ۷.۳۸ % ۲۷,۵۶۷,۹۲۶ ۵۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۵۹,۳۶۴ ۳۸.۰۸ % ۱۶,۶۹۶ ۰.۰۳ % ۱,۴۹۲,۰۵۰ ۲.۹۵ %
۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۳,۵۶۴,۶۴۹ ۷.۴۲ % ۲۷,۷۱۹,۳۵۷ ۵۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۶۱,۷۹۰ ۳۴.۸۸ % ۹,۲۱۳ ۰.۰۲ % ۱,۴۱۵,۹۳۷ ۲.۹۵ %
۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۳,۴۷۶,۱۵۴ ۸.۵۱ % ۲۷,۶۴۷,۱۹۶ ۶۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۹,۷۳۵,۱۹۸ ۲۳.۸۲ % ۹,۲۱۰ ۰.۰۲ % ۱,۳۸۵,۹۹۷ ۳.۳۹ %
۴۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۳,۴۷۶,۱۳۸ ۸.۵۱ % ۲۷,۶۳۸,۹۹۷ ۶۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۹,۷۳۵,۱۹۸ ۲۳.۸۳ % ۹,۲۰۷ ۰.۰۲ % ۱,۳۸۵,۹۹۷ ۳.۳۹ %
۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۳,۴۷۶,۱۲۵ ۸.۵۱ % ۲۷,۶۳۰,۸۰۷ ۶۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۹,۷۳۵,۱۹۸ ۲۳.۸۳ % ۹,۲۰۴ ۰.۰۲ % ۱,۳۸۵,۹۹۷ ۳.۳۹ %
۴۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۳,۳۸۴,۱۲۸ ۷.۹۹ % ۲۷,۰۰۵,۵۹۲ ۶۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۰۰,۴۵۰ ۲۷.۱۵ % ۴۶۱,۸۳۵ ۱.۰۹ % ۱,۳۴۹,۱۶۲ ۳.۱۹ %
۴۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۳,۲۹۹,۱۲۱ ۷.۸۴ % ۲۶,۹۷۵,۹۳۵ ۶۴.۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۳۸,۳۷۶ ۲۶.۹۴ % ۴۷۰,۵۶۲ ۱.۱۲ % ۱,۳۰۴,۵۳۷ ۳.۱ %
۴۸ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۳,۲۲۰,۰۴۹ ۸.۰۴ % ۲۶,۲۱۱,۶۰۴ ۶۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۱۸,۵۷۰ ۲۶.۵۱ % ۹,۶۵۵ ۰.۰۲ % ۱,۲۷۴,۶۸۳ ۳.۱۸ %
۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳,۱۴۴,۶۲۲ ۵.۹۷ % ۲۶,۱۰۵,۳۹۸ ۴۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۰۶,۹۷۵ ۴۴.۴۴ % ۹,۶۵۵ ۰.۰۲ % ۱,۲۴۸,۴۰۰ ۲.۳۷ %
۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۲,۴۱۱,۴۵۴ ۵.۰۲ % ۲۶,۱۵۱,۵۱۵ ۵۴.۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۰۲,۶۰۸ ۴۰.۵۷ % ۸,۹۹۲ ۰.۰۲ % ۶۹۸,۹۹۲ ۱.۴۵ %