صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۷۷۰,۶۱۵ ۴.۹۱ % ۲۵,۴۹۱,۰۸۰ ۷۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۸,۸۰۲,۲۰۷ ۲۴.۴ % ۸,۹۸۷ ۰.۰۲ % ۵۹۵,۲۵۱ ۱.۶۵ %
۷۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۷۷۰,۶۰۰ ۴.۹۱ % ۲۵,۴۸۳,۰۳۶ ۷۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۸,۸۰۲,۲۰۷ ۲۴.۴۱ % ۸,۹۸۷ ۰.۰۲ % ۵۹۵,۲۳۷ ۱.۶۵ %
۷۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۷۶۹,۴۳۳ ۴.۹۱ % ۲۵,۴۷۵,۰۰۱ ۷۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۸,۸۰۲,۲۰۷ ۲۴.۴۱ % ۸,۹۸۷ ۰.۰۲ % ۵۹۴,۰۷۰ ۱.۶۵ %
۷۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۷۴۲,۲۷۷ ۵ % ۲۵,۴۳۹,۴۷۴ ۷۳ % ۰ ۰ % ۷,۶۵۲,۹۷۶ ۲۱.۹۶ % ۱۲,۱۰۸ ۰.۰۳ % ۵۹۰,۸۲۷ ۱.۷ %
۷۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۷۴۶,۸۸۰ ۵.۲۴ % ۲۵,۴۱۱,۰۹۲ ۷۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۱۸,۶۲۱ ۱۸.۳۶ % ۴۴,۷۴۰ ۰.۱۳ % ۵۸۵,۷۱۱ ۱.۷۶ %
۷۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۷۴۶,۸۶۵ ۵.۲۴ % ۲۵,۴۰۳,۰۸۳ ۷۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۱۸,۶۲۱ ۱۸.۳۷ % ۴۴,۷۳۹ ۰.۱۳ % ۵۸۵,۶۹۶ ۱.۷۶ %
۷۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۷۴۶,۸۵۰ ۵.۲۴ % ۲۵,۳۹۵,۰۸۲ ۷۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۶,۱۱۸,۶۲۱ ۱۸.۳۷ % ۴۴,۷۳۹ ۰.۱۳ % ۵۸۵,۶۸۱ ۱.۷۶ %
۷۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۷۴۶,۸۳۶ ۵.۲۵ % ۲۵,۳۸۷,۰۹۰ ۷۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۶,۱۱۸,۶۲۱ ۱۸.۳۸ % ۴۴,۷۳۹ ۰.۱۳ % ۵۸۵,۶۶۷ ۱.۷۶ %
۷۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۷۴۶,۸۲۰ ۵.۲۵ % ۲۵,۳۷۹,۰۹۵ ۷۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۶,۱۱۸,۶۲۱ ۱۸.۳۸ % ۴۴,۷۴۱ ۰.۱۳ % ۵۸۵,۶۵۱ ۱.۷۶ %
۸۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۷۴۶,۷۹۵ ۵.۲۵ % ۲۵,۳۷۱,۱۰۸ ۷۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۰۷,۰۲۱ ۱۸.۳۶ % ۴۴,۷۷۹ ۰.۱۳ % ۵۸۵,۶۲۶ ۱.۷۶ %