صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۷۲۴,۶۶۶ ۵.۵۳ % ۲۵,۵۸۰,۹۸۸ ۸۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۳,۵۸۴,۰۸۴ ۱۱.۴۸ % ۳۱۹,۰۵۰ ۱.۰۲ % ۵۷۸,۴۷۷ ۱.۸۵ %
۸۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۷۵۸,۵۷۷ ۵.۷۶ % ۲۵,۵۶۶,۸۶۳ ۸۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۹۰۸,۲۲۹ ۹.۵۳ % ۲۸۹,۲۹۷ ۰.۹۵ % ۵۸۳,۷۶۲ ۱.۹۱ %
۸۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۷۳۸,۶۳۴ ۵.۸ % ۲۶,۶۷۰,۷۷۳ ۸۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۰,۰۳۸ ۴.۸۷ % ۱۱۵,۶۶۷ ۰.۳۹ % ۵۷۳,۸۷۹ ۱.۹۱ %
۸۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۷۵۲,۹۳۲ ۵.۵۱ % ۲۴,۶۱۵,۶۱۵ ۷۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۳,۳۱۸,۴۴۲ ۱۰.۴۳ % ۲,۱۲۵,۱۹۳ ۶.۶۸ % ۵۷۵,۳۹۲ ۱.۸۱ %
۸۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۷۹۲,۵۲۵ ۵.۷۳ % ۲۵,۶۶۴,۴۸۰ ۸۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۵,۱۴۵ ۹.۰۶ % ۱,۰۱۳,۲۶۲ ۳.۲۴ % ۶۰۴,۷۸۵ ۱.۹۳ %
۸۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۷۹۲,۵۱۰ ۵.۷۳ % ۲۵,۶۵۶,۸۸۳ ۸۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۵,۱۴۵ ۹.۰۶ % ۱,۰۱۳,۲۹۶ ۳.۲۴ % ۶۰۴,۷۷۰ ۱.۹۳ %
۸۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۷۹۲,۴۴۷ ۵.۷۳ % ۲۵,۶۴۹,۲۹۴ ۸۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۳,۶۴۵ ۹.۰۶ % ۱,۰۱۴,۸۲۹ ۳.۲۴ % ۶۰۴,۷۰۷ ۱.۹۳ %
۸۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱,۷۸۳,۸۴۶ ۵.۷۷ % ۲۵,۷۱۶,۱۳۸ ۸۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۶۳,۸۷۰ ۷.۹۷ % ۹۴۷,۷۵۵ ۳.۰۷ % ۵۹۴,۶۲۶ ۱.۹۲ %
۸۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱,۸۴۲,۱۰۴ ۵.۸۶ % ۲۵,۶۴۹,۳۳۳ ۸۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۳,۸۰۱ ۹.۶۱ % ۹۳۷,۸۹۰ ۲.۹۸ % ۶۰۹,۰۴۳ ۱.۹۴ %
۹۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱,۸۳۲,۵۵۵ ۵.۷۷ % ۲۴,۷۴۷,۲۵۸ ۷۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۹,۳۱۲ ۱۰.۵۲ % ۱,۸۳۰,۳۴۶ ۵.۷۶ % ۶۱۳,۰۸۹ ۱.۹۳ %