صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/05/12 40,125 40,104 40,588 484 210,035,675 62,978,811,607 113,417,970 59,702,967,777 3,275,843,830 131,373,326,026,636
2 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/05/11 40,104 40,081 40,472 391 100,211,559 62,768,775,932 125,413,851 59,589,549,807 3,179,226,125 127,427,951,568,878
3 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/05/10 40,081 40,059 40,470 411 122,486,599 62,668,564,373 138,481,845 59,464,135,956 3,204,428,417 128,366,919,160,824
4 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/05/09 40,053 40,032 40,449 417 0 62,546,077,774 0 59,325,654,111 3,220,423,663 128,918,434,249,092
5 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/05/08 40,017 39,995 40,479 484 0 62,546,077,774 0 59,325,654,111 3,220,423,663 128,801,935,757,717
6 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/05/07 40,004 39,983 40,466 483 99,971,383 62,546,077,774 103,035,439 59,325,654,111 3,220,423,663 128,760,829,136,871
7 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/05/06 39,990 39,969 40,452 483 96,691,497 62,446,106,391 97,907,661 59,222,618,672 3,223,487,719 128,839,458,738,845
8 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/05/05 39,968 39,947 40,325 378 183,939,871 62,349,414,894 156,628,149 59,124,711,011 3,224,703,883 128,818,375,799,806
9 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/05/04 39,947 39,925 40,425 500 0 62,165,475,023 0 58,968,082,862 3,197,392,161 127,656,996,001,279
10 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/05/03 39,899 39,879 40,431 552 0 62,165,475,023 0 58,968,082,862 3,197,392,161 127,507,478,063,177
11 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/05/02 39,888 39,867 40,419 552 0 62,165,475,023 0 58,968,082,862 3,197,392,161 127,469,771,461,757
12 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/05/01 39,868 39,847 40,400 553 0 62,165,475,023 0 58,968,082,862 3,197,392,161 127,407,296,365,137
13 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/31 39,856 39,835 40,388 553 0 62,165,475,023 0 58,968,082,862 3,197,392,161 127,368,326,730,301
14 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/30 39,845 39,824 40,377 553 0 62,165,475,023 4,030,000 58,968,082,862 3,197,392,161 127,332,164,729,739
15 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/29 39,833 39,812 40,364 552 101,230,146 62,165,475,023 114,106,948 58,964,052,862 3,201,422,161 127,453,732,942,208
16 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/28 39,821 39,799 40,330 531 93,714,530 62,064,244,877 120,950,972 58,849,945,914 3,214,298,963 127,926,590,436,526
17 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/27 39,796 39,775 40,180 405 115,910,671 61,970,530,347 122,602,059 58,728,994,942 3,241,535,405 128,932,446,854,095
18 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/26 39,774 39,753 40,210 457 0 61,854,619,676 0 58,606,392,883 3,248,226,793 129,125,924,284,675
19 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/25 39,730 39,709 40,274 565 0 61,854,619,676 0 58,606,392,883 3,248,226,793 128,984,154,318,073
20 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/24 39,719 39,697 40,262 565 103,386,537 61,854,619,676 90,520,490 58,606,392,883 3,248,226,793 128,946,180,103,798