صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2341 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/17 1,126,975 1,126,658 1,126,658 0 227 223,591 185 110,990 112,601 127,071,235,662
2342 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/16 1,123,244 1,122,928 1,122,928 0 0 223,364 346 110,805 112,559 126,784,211,999
2343 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/15 1,122,939 1,122,623 1,122,623 0 0 223,364 0 110,459 112,905 126,749,728,975
2344 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/14 1,122,363 1,122,047 1,122,047 0 1,828 223,364 0 110,459 112,905 126,684,728,497
2345 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/13 1,121,786 1,121,467 1,121,467 0 1,375 221,536 754 110,459 111,077 125,414,757,885
2346 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/12 1,121,208 1,120,885 1,120,885 0 0 220,161 21 109,705 110,456 123,832,042,438
2347 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/11 1,120,502 1,120,185 1,120,185 0 2,135 220,161 1,892 109,684 110,477 125,874,020,771
2348 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/10 1,119,820 1,119,497 1,119,497 0 36 218,026 97 107,792 110,234 123,515,221,003
2349 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/09 1,119,158 1,118,836 1,118,836 0 0 217,990 405 107,695 110,295 123,855,171,488
2350 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/08 1,118,909 1,118,586 1,118,586 0 0 217,990 0 107,290 110,700 123,827,518,781
2351 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/07 1,118,334 1,118,012 1,118,012 0 589 217,990 0 107,290 110,700 123,763,890,860
2352 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/06 1,117,760 1,117,436 1,117,436 0 977 217,401 51 107,290 110,111 123,098,963,808
2353 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/05 1,116,579 1,116,253 1,116,253 0 1,177 216,424 47 107,239 109,185 121,930,542,727
2354 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/04 1,116,072 1,115,748 1,115,748 0 189 215,247 2,153 107,192 108,055 122,964,374,520
2355 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/03 1,115,088 1,114,764 1,114,764 0 462 215,058 1,067 105,039 110,019 123,834,701,994
2356 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/02 1,114,379 1,114,066 1,114,066 0 0 214,596 5,309 103,972 110,624 129,156,966,761
2357 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/12/01 1,113,967 1,113,643 1,113,643 0 0 214,596 0 98,663 115,933 129,108,000,652
2358 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/30 1,113,498 1,113,174 1,113,174 0 45 214,596 0 98,663 115,933 129,053,578,926
2359 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/29 1,112,901 1,112,577 1,112,577 0 1,649 214,551 124 98,663 115,888 129,072,339,186
2360 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/28 1,112,048 1,111,720 1,111,720 0 1,095 212,902 73 98,539 114,363 127,220,774,063