صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2361 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/27 1,111,107 1,110,787 1,110,787 0 1,713 211,807 137 98,466 113,341 126,049,839,197
2362 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/26 1,113,533 1,113,218 1,113,218 0 802 210,094 4,203 98,329 111,765 129,097,674,432
2363 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/25 1,109,531 1,109,219 1,109,219 0 0 209,292 1,366 94,126 115,166 129,259,483,891
2364 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/24 1,109,089 1,108,777 1,108,777 0 0 209,292 0 92,760 116,532 129,208,043,202
2365 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/23 1,108,515 1,108,203 1,108,203 0 0 209,292 0 92,760 116,532 129,141,136,434
2366 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/22 1,108,004 1,107,692 1,107,692 0 4,795 209,292 0 92,760 116,532 129,081,515,666
2367 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/21 1,107,438 1,107,113 1,107,113 0 139 204,497 43 92,760 111,737 123,753,055,792
2368 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/20 1,106,595 1,106,274 1,106,274 0 1,357 204,358 1,445 92,717 111,641 125,104,047,819
2369 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/19 1,107,381 1,107,067 1,107,067 0 3,636 203,001 5,028 91,272 111,729 129,257,827,638
2370 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/18 1,105,547 1,105,224 1,105,224 0 0 199,365 379 86,244 113,121 125,442,916,970
2371 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/17 1,104,573 1,104,250 1,104,250 0 0 199,365 0 85,865 113,500 125,332,416,052
2372 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/16 1,104,018 1,103,696 1,103,696 0 6,747 199,365 0 85,865 113,500 125,269,464,064
2373 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/15 1,103,431 1,103,089 1,103,089 0 448 192,618 354 85,865 106,753 118,148,524,763
2374 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/14 1,102,914 1,102,589 1,102,589 0 1,063 192,170 470 85,511 106,659 118,119,235,075
2375 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/13 1,102,272 1,101,957 1,101,957 0 167 191,107 4,671 85,041 106,066 122,027,412,588
2376 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/12 1,101,619 1,101,304 1,101,304 0 720 190,940 3,951 80,370 110,570 126,122,454,456
2377 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/11 1,101,003 1,100,687 1,100,687 0 0 190,220 473 76,419 113,801 125,779,923,727
2378 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/10 1,103,665 1,103,348 1,103,348 0 0 190,220 0 75,946 114,274 126,084,025,151
2379 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/09 1,103,106 1,102,790 1,102,790 0 354 190,220 0 75,946 114,274 126,020,219,154
2380 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/08 1,102,549 1,102,231 1,102,231 0 0 189,866 0 75,946 113,920 125,566,184,587