صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2381 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/07 1,101,615 1,101,304 1,101,304 0 1,035 189,866 2,569 75,946 113,920 128,289,852,676
2382 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/06 1,100,997 1,100,685 1,100,685 0 1,508 188,831 413 73,377 115,454 127,533,094,704
2383 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/05 1,100,422 1,100,107 1,100,107 0 841 187,323 289 72,964 114,359 126,125,068,353
2384 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/04 1,099,847 1,099,529 1,099,529 0 0 186,482 19 72,675 113,807 125,155,040,838
2385 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/03 1,099,243 1,098,931 1,098,931 0 0 186,482 0 72,656 113,826 125,086,926,145
2386 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/02 1,098,629 1,098,317 1,098,317 0 1,788 186,482 0 72,656 113,826 125,017,000,570
2387 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/11/01 1,098,016 1,097,699 1,097,699 0 14,651 184,694 116 72,656 112,038 123,111,329,339
2388 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/30 1,097,405 1,097,079 1,097,079 0 35 170,043 221 72,540 97,503 107,210,965,188
2389 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/29 1,092,916 1,092,600 1,092,600 0 456 170,008 2,773 72,319 97,689 109,764,813,671
2390 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/28 1,092,421 1,092,143 1,092,143 0 0 169,552 14,144 69,546 100,006 124,668,066,736
2391 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/27 1,092,213 1,091,903 1,091,903 0 0 169,552 406 55,402 114,150 125,084,072,568
2392 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/26 1,091,318 1,091,021 1,091,021 0 0 169,552 0 54,996 114,556 124,983,054,999
2393 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/25 1,090,735 1,090,439 1,090,439 0 3,488 169,552 0 54,996 114,556 124,916,347,083
2394 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/24 1,090,151 1,089,848 1,089,848 0 6,136 166,064 881 54,996 111,068 122,007,411,978
2395 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/23 1,089,408 1,089,115 1,089,115 0 1,188 159,928 763 54,115 105,813 116,073,528,487
2396 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/22 1,088,800 1,088,505 1,088,505 0 33,900 158,740 149 53,352 105,388 114,877,538,861
2397 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/21 1,088,166 1,087,857 1,087,857 0 310 124,840 151 53,203 71,637 78,095,104,955
2398 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/20 1,087,769 1,087,461 1,087,461 0 0 124,530 532 53,052 71,478 78,308,042,153
2399 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/19 1,086,947 1,086,639 1,086,639 0 0 124,530 0 52,520 72,010 78,248,857,142
2400 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/18 1,086,371 1,086,063 1,086,063 0 0 124,530 0 52,520 72,010 78,207,399,401