صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2421 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/27 1,073,052 1,071,986 1,071,986 0 552 111,753 0 45,046 66,707 71,508,982,465
2422 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/26 1,072,396 1,071,381 1,071,381 0 1,481 111,201 3,489 45,046 66,155 74,615,240,822
2423 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/25 1,071,832 1,070,774 1,070,774 0 114 109,720 482 41,557 68,163 73,503,312,269
2424 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/24 1,071,230 1,070,186 1,070,186 0 1,348 109,606 715 41,075 68,531 74,106,075,656
2425 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/23 1,070,749 1,069,724 1,069,724 0 0 108,258 2,385 40,360 67,898 75,183,382,616
2426 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/22 1,070,167 1,069,145 1,069,145 0 0 108,258 0 37,975 70,283 75,142,685,609
2427 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/21 1,069,582 1,068,564 1,068,564 0 0 108,258 0 37,975 70,283 75,101,870,486
2428 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/20 1,068,998 1,067,984 1,067,984 0 482 108,258 0 37,975 70,283 75,061,099,790
2429 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/19 1,068,415 1,067,397 1,067,397 0 1,341 107,776 0 37,975 69,801 74,505,394,774
2430 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/18 1,067,827 1,066,805 1,066,805 0 373 106,435 895 37,975 68,460 73,988,274,226
2431 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/17 1,067,221 1,066,222 1,066,222 0 2,464 106,062 1,817 37,080 68,982 75,487,477,108
2432 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/16 1,066,617 1,065,610 1,065,610 0 916 103,598 1,832 35,263 68,335 74,770,681,942
2433 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/15 1,066,005 1,065,011 1,065,011 0 0 102,682 1,769 33,431 69,251 75,637,106,756
2434 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/14 1,065,365 1,064,453 1,064,453 0 0 102,682 0 31,662 71,020 75,597,437,382
2435 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/13 1,064,783 1,063,870 1,063,870 0 2,054 102,682 0 31,662 71,020 75,556,048,724
2436 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/12 1,064,173 1,063,261 1,063,261 0 6,856 100,628 2,210 31,662 68,966 75,678,692,453
2437 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/11 1,063,600 1,062,592 1,062,592 0 0 93,772 228 29,452 64,320 68,588,194,361
2438 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/10 1,062,989 1,062,017 1,062,017 0 2,678 93,772 2,508 29,224 64,548 71,214,581,245
2439 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/09 1,062,354 1,061,399 1,061,399 0 4,328 91,094 8,782 26,716 64,378 77,651,973,002
2440 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/08 1,061,820 1,060,764 1,060,764 0 0 86,766 917 17,934 68,832 73,987,212,106