صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2441 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/07 1,061,251 1,060,191 1,060,191 0 0 86,766 0 17,017 69,749 73,947,230,089
2442 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/06 1,060,683 1,059,618 1,059,618 0 247 86,766 0 17,017 69,749 73,907,261,103
2443 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/05 1,060,115 1,059,041 1,059,041 0 382 86,519 58 17,017 69,502 73,666,910,537
2444 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/04 1,059,462 1,058,463 1,058,463 0 228 86,137 5,996 16,959 69,178 79,568,882,649
2445 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/03 1,058,905 1,057,894 1,057,894 0 2,456 85,909 1,203 10,963 74,946 80,557,537,530
2446 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/02 1,058,341 1,057,295 1,057,295 0 1,236 83,453 372 9,760 73,693 78,308,540,811
2447 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/01 1,057,804 1,056,731 1,056,731 0 0 82,217 161 9,388 72,829 76,960,690,974
2448 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/30 1,057,251 1,056,173 1,056,173 0 0 82,217 0 9,227 72,990 77,090,043,105
2449 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/29 1,056,700 1,055,613 1,055,613 0 409 82,217 0 9,227 72,990 77,049,201,342
2450 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/28 1,056,149 1,055,048 1,055,048 0 7,541 81,808 144 9,227 72,581 76,728,366,953
2451 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/27 1,055,599 1,054,361 1,054,361 0 187 74,267 53 9,083 65,184 68,727,467,424
2452 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/26 1,059,057 1,057,813 1,057,813 0 412 74,080 825 9,030 65,050 68,810,728,392
2453 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/25 1,054,305 1,053,211 1,053,211 0 0 73,668 3,602 8,205 65,463 68,946,329,577
2454 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/24 1,053,754 1,052,656 1,052,656 0 0 73,668 0 4,603 69,065 72,701,666,728
2455 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/23 1,053,121 1,052,118 1,052,118 0 0 73,668 0 4,603 69,065 72,664,499,193
2456 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/22 1,052,570 1,051,554 1,051,554 0 5,265 73,668 0 4,603 69,065 72,625,570,740
2457 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/21 1,052,012 1,050,906 1,050,906 0 1,886 68,403 445 4,603 63,800 67,047,810,331
2458 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/20 1,051,468 1,050,317 1,050,317 0 0 66,517 166 4,158 62,359 65,496,697,571
2459 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/19 1,052,788 1,051,619 1,051,619 0 75 66,517 0 3,992 62,525 65,752,482,464
2460 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/18 1,054,209 1,053,033 1,053,033 0 54 66,442 712 3,992 62,450 65,761,885,671