صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2461 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/17 1,049,833 1,048,654 1,048,654 0 0 66,388 508 3,280 63,108 66,178,471,091
2462 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/16 1,049,293 1,048,098 1,048,098 0 0 66,388 0 2,772 63,616 66,675,792,864
2463 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/15 1,048,742 1,047,529 1,047,529 0 1,160 66,388 0 2,772 63,616 66,639,592,422
2464 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/14 1,048,197 1,046,948 1,046,948 0 0 65,228 293 2,772 62,456 65,388,207,330
2465 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/13 1,047,656 1,046,413 1,046,413 0 0 65,228 0 2,479 62,749 65,661,348,566
2466 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/12 1,047,130 1,045,868 1,045,868 0 558 65,228 0 2,479 62,749 65,627,153,797
2467 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/11 1,046,604 1,045,312 1,045,312 0 5 64,670 122 2,479 62,191 65,008,992,543
2468 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/10 1,046,074 1,044,764 1,044,764 0 0 64,665 124 2,357 62,308 65,097,170,196
2469 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/09 1,045,537 1,044,239 1,044,239 0 0 64,665 0 2,233 62,432 65,193,919,397
2470 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/08 1,045,026 1,043,706 1,043,706 0 1,931 64,665 0 2,233 62,432 65,160,636,769
2471 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/07 1,044,516 1,043,130 1,043,130 0 440 62,734 0 2,233 60,501 63,110,400,581
2472 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/06 1,043,914 1,042,540 1,042,540 0 143 62,294 0 2,233 60,061 62,615,977,759
2473 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/05 1,043,297 1,041,954 1,041,954 0 0 62,151 584 2,233 59,918 62,431,780,828
2474 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/04 1,042,698 1,041,376 1,041,376 0 0 62,151 0 1,649 60,502 63,005,307,304
2475 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/03 1,042,101 1,040,798 1,040,798 0 0 62,151 0 1,649 60,502 62,970,367,646
2476 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/02 1,041,504 1,040,221 1,040,221 0 0 62,151 0 1,649 60,502 62,935,460,918
2477 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/08/01 1,040,909 1,039,645 1,039,645 0 0 62,151 0 1,649 60,502 62,900,590,280
2478 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/30 1,040,317 1,039,071 1,039,071 0 0 62,151 0 1,649 60,502 62,865,864,660
2479 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/29 1,039,725 1,038,496 1,038,496 0 0 62,151 0 1,649 60,502 62,831,098,820
2480 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/28 1,039,134 1,037,922 1,037,922 0 96 62,151 0 1,649 60,502 62,796,367,988