صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2481 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/27 1,038,544 1,037,347 1,037,347 0 0 62,055 0 1,649 60,406 62,661,971,940
2482 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/26 1,037,953 1,036,773 1,036,773 0 0 62,055 96 1,649 60,406 62,726,841,081
2483 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/25 1,037,365 1,036,201 1,036,201 0 0 62,055 0 1,553 60,502 62,692,213,264
2484 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/24 1,036,779 1,035,629 1,035,629 0 0 62,055 0 1,553 60,502 62,657,621,488
2485 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/23 1,036,194 1,035,058 1,035,058 0 0 62,055 0 1,553 60,502 62,623,065,755
2486 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/22 1,035,610 1,034,487 1,034,487 0 0 62,055 0 1,553 60,502 62,588,545,035
2487 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/21 1,034,686 1,033,576 1,033,576 0 937 62,055 0 1,553 60,502 62,533,426,025
2488 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/20 1,034,188 1,033,073 1,033,073 0 0 61,118 0 1,553 59,565 61,534,980,454
2489 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/19 1,033,599 1,032,495 1,032,495 0 0 61,118 1,066 1,553 59,565 61,500,561,147
2490 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/18 1,033,061 1,031,926 1,031,926 0 0 61,118 0 487 60,631 62,566,689,682
2491 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/17 1,032,566 1,031,444 1,031,444 0 0 61,118 0 487 60,631 62,537,505,273
2492 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/16 1,032,073 1,030,964 1,030,964 0 0 61,118 0 487 60,631 62,508,350,910
2493 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/15 1,031,580 1,030,483 1,030,483 0 0 61,118 0 487 60,631 62,479,225,705
2494 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/14 1,029,689 1,028,853 1,028,853 0 0 61,118 487 487 60,631 62,881,407,425
2495 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/13 1,029,359 1,028,291 1,028,291 0 0 61,118 0 0 61,118 62,847,075,327
2496 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/12 1,028,796 1,027,739 1,027,739 0 0 61,118 0 0 61,118 62,813,341,456
2497 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/11 1,028,234 1,027,187 1,027,187 0 0 61,118 0 0 61,118 62,779,640,858
2498 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/10 1,027,641 1,026,605 1,026,605 0 3,894 61,118 0 0 61,118 62,744,024,336
2499 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/09 1,027,050 1,025,953 1,025,953 0 0 57,224 0 0 57,224 58,709,113,302
2500 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/08 1,026,415 1,025,426 1,025,426 0 0 57,224 0 0 57,224 58,678,968,236