صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2501 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/07 1,025,855 1,024,875 1,024,875 0 0 57,224 0 0 57,224 58,647,466,794
2502 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/06 1,025,298 1,024,326 1,024,326 0 0 57,224 0 0 57,224 58,616,017,277
2503 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/05 1,024,740 1,023,776 1,023,776 0 0 57,224 0 0 57,224 58,584,562,573
2504 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/04 1,024,179 1,023,231 1,023,231 0 0 57,224 0 0 57,224 58,553,391,668
2505 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/03 1,023,626 1,022,685 1,022,685 0 0 57,224 0 0 57,224 58,522,116,694
2506 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/02 1,023,074 1,022,139 1,022,139 0 0 57,224 0 0 57,224 58,490,875,427
2507 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/07/01 1,022,525 1,021,595 1,021,595 0 0 57,224 0 0 57,224 58,459,744,482
2508 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/31 1,021,719 1,020,794 1,020,794 0 5,875 57,224 0 0 57,224 58,413,909,586
2509 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/30 1,021,170 1,020,143 1,020,143 0 293 51,349 0 0 51,349 52,383,311,169
2510 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/29 1,020,487 1,019,628 1,019,628 0 0 51,056 0 0 51,056 52,058,107,087
2511 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/28 1,019,932 1,019,076 1,019,076 0 0 51,056 0 0 51,056 52,029,949,268
2512 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/27 1,019,378 1,018,525 1,018,525 0 0 51,056 0 0 51,056 52,001,821,715
2513 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/26 1,018,664 1,017,814 1,017,814 0 0 51,056 0 0 51,056 51,965,524,402
2514 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/25 1,018,193 1,017,345 1,017,345 0 0 51,056 0 0 51,056 51,941,556,635
2515 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/24 1,017,722 1,016,876 1,016,876 0 0 51,056 0 0 51,056 51,917,618,398
2516 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/23 1,017,173 1,016,327 1,016,327 0 0 51,056 0 0 51,056 51,889,609,539
2517 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/22 1,016,624 1,015,779 1,015,779 0 0 51,056 0 0 51,056 51,861,622,774
2518 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/21 1,016,077 1,015,232 1,015,232 0 0 51,056 0 0 51,056 51,833,668,277
2519 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/20 1,015,531 1,014,685 1,014,685 0 0 51,056 0 0 51,056 51,805,748,560
2520 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/19 1,014,986 1,014,139 1,014,139 0 0 51,056 0 0 51,056 51,777,863,621