صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/23 39,706 39,685 40,154 469 80,462,683 61,751,233,139 104,545,278 58,515,872,393 3,235,360,746 128,395,049,844,411
22 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/22 39,684 39,663 40,222 559 75,419,420 61,670,770,456 101,598,331 58,411,327,115 3,259,443,341 129,278,887,151,457
23 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/21 39,662 39,641 40,183 542 83,469,875 61,595,351,036 91,135,456 58,309,728,784 3,285,622,252 130,244,456,789,712
24 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/20 39,636 39,615 40,230 615 106,766,945 61,511,881,161 107,212,400 58,218,593,328 3,293,287,833 130,465,221,686,554
25 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/19 39,611 39,590 40,213 623 0 61,405,114,216 0 58,111,380,928 3,293,733,288 130,399,325,643,543
26 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/18 39,589 39,568 40,209 641 0 61,405,114,216 0 58,111,380,928 3,293,733,288 130,326,950,665,280
27 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/17 39,578 39,557 40,197 640 80,225,866 61,405,114,216 148,521,385 58,111,380,928 3,293,733,288 130,290,107,763,167
28 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/16 39,566 39,545 40,172 627 90,031,111 61,324,888,350 91,733,603 57,962,859,543 3,362,028,807 132,952,299,022,479
29 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/15 39,544 39,523 40,151 628 108,435,706 61,234,857,239 83,755,456 57,871,125,940 3,363,731,299 132,945,671,058,605
30 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/14 39,518 39,498 40,116 618 94,286,789 61,126,421,533 108,140,668 57,787,370,484 3,339,051,049 131,886,050,618,041
31 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/13 39,482 39,462 40,082 620 138,738,520 61,032,134,744 110,185,037 57,679,229,816 3,352,904,928 132,310,899,536,261
32 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/12 39,460 39,440 40,071 631 0 60,893,396,224 0 57,569,044,779 3,324,351,445 131,112,622,853,887
33 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/11 39,446 39,413 40,063 650 0 60,893,396,224 0 57,569,044,779 3,324,351,445 131,021,697,514,591
34 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/10 39,436 39,403 40,051 648 116,065,477 60,893,396,224 89,658,406 57,569,044,779 3,324,351,445 130,987,939,870,649
35 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/09 39,425 39,391 40,044 653 115,879,700 60,777,330,747 103,918,409 57,479,386,373 3,297,944,374 129,910,398,589,067
36 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/08 39,387 39,354 40,024 670 191,423,331 60,661,451,047 108,947,649 57,375,467,964 3,285,983,083 129,316,511,442,637
37 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/07 39,364 39,330 39,992 662 164,908,111 60,470,027,716 201,739,837 57,266,520,315 3,203,507,401 125,993,554,031,995
38 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/06 39,340 39,306 39,961 655 147,336,014 60,305,119,605 184,162,007 57,064,780,478 3,240,339,127 127,366,246,165,350
39 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/05 39,304 39,283 39,861 578 0 60,157,783,591 0 56,880,618,471 3,277,165,120 128,735,680,186,991
40 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/04 39,257 39,237 39,879 642 0 60,157,783,591 0 56,880,618,471 3,277,165,120 128,585,153,672,284