صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/03 39,247 39,226 39,868 642 91,464,942 60,157,783,591 94,565,405 56,880,618,471 3,277,165,120 128,551,057,847,053
42 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/02 39,236 39,215 39,856 641 101,108,472 60,066,318,649 80,163,491 56,786,053,066 3,280,265,583 128,636,035,017,004
43 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/04/01 39,215 39,195 39,820 625 66,831,954 59,965,210,177 80,377,482 56,705,889,575 3,259,320,602 127,749,579,378,157
44 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/31 39,187 39,167 39,723 556 62,979,290 59,898,378,223 90,576,050 56,625,512,093 3,272,866,130 128,186,982,090,484
45 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/30 39,163 39,144 39,667 523 91,674,040 59,835,398,933 110,733,565 56,534,936,043 3,300,462,890 129,191,869,430,639
46 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/29 39,136 39,116 39,592 476 0 59,743,724,893 0 56,424,202,478 3,319,522,415 129,847,345,361,277
47 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/28 39,103 39,085 39,515 430 0 59,743,724,893 0 56,424,202,478 3,319,522,415 129,745,172,102,893
48 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/27 39,092 39,075 39,504 429 67,645,344 59,743,724,893 73,032,221 56,424,202,478 3,319,522,415 129,710,234,706,339
49 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/26 39,081 39,064 39,492 428 58,187,092 59,676,079,549 90,253,736 56,351,170,257 3,324,909,292 129,884,473,703,686
50 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/25 39,061 39,044 39,535 491 59,435,702 59,617,892,457 65,425,170 56,260,916,521 3,356,975,936 131,069,403,786,717
51 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/24 39,040 39,024 39,535 511 87,767,959 59,558,456,755 63,181,671 56,195,491,351 3,362,965,404 131,235,958,572,595
52 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/23 39,022 39,005 39,494 489 130,272,812 59,470,688,796 90,111,669 56,132,309,680 3,338,379,116 130,214,640,277,341
53 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/22 39,005 38,988 39,492 504 0 59,340,415,984 0 56,042,198,011 3,298,217,973 128,591,687,576,950
54 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/21 38,987 38,970 39,467 497 0 59,340,415,984 0 56,042,198,011 3,298,217,973 128,533,045,681,353
55 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/20 38,976 38,960 39,456 496 77,291,025 59,340,415,984 92,963,704 56,042,198,011 3,298,217,973 128,497,749,648,894
56 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/19 38,965 38,949 39,442 493 72,293,290 59,263,124,959 141,564,303 55,949,234,307 3,313,890,652 129,071,684,629,244
57 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/18 38,942 38,927 39,387 460 103,540,156 59,190,831,669 121,409,577 55,807,670,004 3,383,161,665 131,696,157,652,057
58 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/17 38,924 38,909 39,364 455 0 59,087,291,513 0 55,686,260,427 3,401,031,086 132,331,993,688,985
59 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/16 38,875 38,861 39,372 511 0 59,087,291,513 0 55,686,260,427 3,401,031,086 132,166,288,939,253
60 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/15 38,865 38,850 39,361 511 0 59,087,291,513 0 55,686,260,427 3,401,031,086 132,131,052,720,649