صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/14 38,855 38,840 39,350 510 0 59,087,291,513 0 55,686,260,427 3,401,031,086 132,097,060,805,481
62 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/13 38,845 38,830 39,339 509 98,040,116 59,087,291,513 64,726,017 55,686,260,427 3,401,031,086 132,061,907,829,290
63 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/12 38,834 38,819 39,333 514 133,914,084 58,989,251,397 61,737,333 55,621,534,410 3,367,716,987 130,730,935,147,222
64 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/11 38,816 38,801 39,255 454 191,460,344 58,855,337,313 106,336,626 55,559,797,077 3,295,540,236 127,869,427,075,053
65 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/10 38,798 38,783 39,257 474 65,479,458 58,663,876,969 123,007,444 55,453,460,451 3,210,416,518 124,509,783,603,396
66 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/09 38,782 38,767 39,302 535 107,686,459 58,598,397,511 133,388,994 55,330,453,007 3,267,944,504 126,689,033,411,830
67 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/08 38,764 38,749 39,264 515 0 58,490,711,052 0 55,197,064,013 3,293,647,039 127,625,881,721,514
68 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/07 38,731 38,717 39,175 458 0 58,490,711,052 0 55,197,064,013 3,293,647,039 127,519,572,438,523
69 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/06 38,720 38,706 39,164 458 89,099,916 58,490,711,052 62,322,401 55,197,064,013 3,293,647,039 127,484,644,764,940
70 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/05 38,710 38,695 39,155 460 76,716,931 58,401,611,136 63,549,749 55,134,741,612 3,266,869,524 126,412,102,443,012
71 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/04 38,691 38,677 39,101 424 81,349,574 58,324,894,205 89,760,587 55,071,191,863 3,253,702,342 125,842,938,923,918
72 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/03 38,681 38,667 39,129 462 80,302,548 58,243,544,631 86,007,704 54,981,431,276 3,262,113,355 126,136,894,738,537
73 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/02 38,665 38,651 39,023 372 84,725,427 58,163,242,083 85,947,592 54,895,423,572 3,267,818,511 126,304,517,755,716
74 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/03/01 38,644 38,630 39,068 438 0 58,078,516,656 0 54,809,475,980 3,269,040,676 126,282,612,399,540
75 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/31 38,627 38,612 39,133 521 0 58,078,516,656 0 54,809,475,980 3,269,040,676 126,224,820,826,566
76 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/30 38,616 38,601 39,121 520 61,124,232 58,078,516,656 57,533,328 54,809,475,980 3,269,040,676 126,189,018,420,275
77 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/29 38,605 38,591 39,109 518 62,500,318 58,017,392,424 74,000,165 54,751,942,652 3,265,449,772 126,015,418,114,055
78 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/28 38,585 38,570 38,960 390 62,857,298 57,954,892,106 84,708,741 54,677,942,487 3,276,949,619 126,393,144,861,328
79 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/27 38,567 38,552 38,865 313 78,284,961 57,892,034,808 73,880,850 54,593,233,746 3,298,801,062 127,175,286,758,001
80 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/26 38,558 38,543 38,865 322 82,119,552 57,813,749,847 88,996,626 54,519,352,896 3,294,396,951 126,975,440,911,465