صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/25 38,542 38,527 38,855 328 0 57,731,630,295 0 54,430,356,270 3,301,274,025 127,189,715,893,234
82 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/24 38,509 38,495 38,809 314 0 57,731,630,295 0 54,430,356,270 3,301,274,025 127,081,877,876,057
83 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/23 38,499 38,484 38,798 314 88,077,978 57,731,630,295 79,508,724 54,430,356,270 3,301,274,025 127,047,080,763,492
84 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/22 38,488 38,473 38,787 314 68,598,497 57,643,552,317 80,901,381 54,350,847,546 3,292,704,771 126,681,316,779,150
85 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/21 38,467 38,452 38,757 305 46,026,238 57,574,953,820 51,413,851 54,269,946,165 3,305,007,655 127,084,469,833,755
86 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/20 38,449 38,435 38,815 380 64,227,539 57,528,927,582 70,699,425 54,218,532,314 3,310,395,268 127,236,050,432,314
87 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/19 38,430 38,416 38,753 337 62,199,991 57,464,700,043 147,179,518 54,147,832,889 3,316,867,154 127,422,221,837,554
88 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/18 38,415 38,401 38,708 307 0 57,402,500,052 0 54,000,653,371 3,401,846,681 130,634,555,840,741
89 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/17 38,383 38,369 38,731 362 0 57,402,500,052 0 54,000,653,371 3,401,846,681 130,526,977,777,585
90 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/16 38,373 38,359 38,720 361 75,419,408 57,402,500,052 62,870,356 54,000,653,371 3,401,846,681 130,491,663,959,779
91 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/15 38,362 38,348 38,710 362 0 57,327,080,644 0 53,937,783,015 3,389,297,629 129,974,085,166,105
92 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/14 38,344 38,330 38,778 448 84,317,153 57,327,080,644 53,924,866 53,937,783,015 3,389,297,629 129,911,689,758,607
93 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/13 38,333 38,319 38,771 452 78,219,859 57,242,763,491 74,438,511 53,883,858,149 3,358,905,342 128,710,698,554,823
94 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/12 38,315 38,300 38,781 481 102,348,162 57,164,543,632 93,931,382 53,809,419,638 3,355,123,994 128,502,488,724,332
95 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/11 38,295 38,280 38,783 503 0 57,062,195,470 0 53,715,488,256 3,346,707,214 128,111,944,164,622
96 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/10 38,256 38,241 38,818 577 0 57,062,195,470 0 53,715,488,256 3,346,707,214 127,982,570,543,481
97 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/09 38,246 38,231 38,806 575 68,278,491 57,062,195,470 80,991,339 53,715,488,256 3,346,707,214 127,947,651,487,333
98 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/08 38,235 38,220 38,791 571 58,827,229 56,993,916,979 72,733,681 53,634,496,917 3,359,420,062 128,397,468,706,917
99 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/07 38,215 38,200 38,751 551 61,206,838 56,935,089,750 54,114,155 53,561,763,236 3,373,326,514 128,861,772,418,919
100 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/06 38,189 38,174 38,759 585 72,239,940 56,873,882,912 63,748,455 53,507,649,081 3,366,233,831 128,503,781,527,939