صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/05 38,165 38,150 38,717 567 123,494,182 56,801,642,972 96,568,236 53,443,900,626 3,357,742,346 128,096,336,661,855
102 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/04 38,149 38,133 38,705 572 0 56,678,148,790 0 53,347,332,390 3,330,816,400 127,014,732,285,050
103 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/03 38,123 38,108 38,682 574 0 56,678,148,790 0 53,347,332,390 3,330,816,400 126,931,933,807,225
104 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/02 38,113 38,098 38,670 572 67,537,641 56,678,148,790 90,113,794 53,347,332,390 3,330,816,400 126,897,233,429,881
105 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/02/01 38,103 38,088 38,655 567 49,938,325 56,610,611,149 79,594,657 53,257,218,596 3,353,392,553 127,724,585,574,840
106 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/31 38,082 38,067 38,681 614 45,505,626 56,560,672,824 62,178,236 53,177,623,939 3,383,048,885 128,782,775,124,885
107 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/30 38,060 38,046 38,529 483 82,085,940 56,515,167,198 65,208,238 53,115,445,703 3,399,721,495 129,344,394,433,865
108 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/29 38,035 38,021 38,523 502 88,075,437 56,433,081,258 95,201,725 53,050,237,465 3,382,843,793 128,618,619,883,164
109 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/28 38,026 38,012 38,458 446 0 56,345,005,821 0 52,955,035,740 3,389,970,081 128,858,538,061,401
110 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/27 38,008 37,994 38,456 462 0 56,345,005,821 0 52,955,035,740 3,389,970,081 128,797,233,670,173
111 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/26 37,998 37,983 38,444 461 53,036,192 56,345,005,821 132,848,158 52,955,035,740 3,389,970,081 128,761,985,464,153
112 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/25 37,990 37,975 38,424 449 46,495,506 56,291,969,629 96,779,707 52,822,187,582 3,469,782,047 131,765,770,767,252
113 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/24 37,966 37,952 38,451 499 47,151,171 56,245,474,123 63,174,509 52,725,407,875 3,520,066,248 133,593,164,225,756
114 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/23 37,945 37,931 38,429 498 63,010,993 56,198,322,952 65,424,295 52,662,233,366 3,536,089,586 134,128,137,475,621
115 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/22 37,934 37,920 38,412 492 88,216,614 56,135,311,959 89,981,913 52,596,809,071 3,538,502,888 134,181,422,108,063
116 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/21 37,922 37,908 38,408 500 0 56,047,095,345 0 52,506,827,158 3,540,268,187 134,205,089,255,611
117 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/20 37,897 37,883 38,368 485 0 56,047,095,345 0 52,506,827,158 3,540,268,187 134,114,625,142,617
118 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/19 37,886 37,872 38,356 484 72,672,066 56,047,095,345 89,747,476 52,506,827,158 3,540,268,187 134,077,261,227,302
119 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/18 37,875 37,861 38,341 480 55,912,674 55,974,423,279 160,688,075 52,417,079,682 3,557,343,597 134,685,404,278,714
120 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/17 37,857 37,843 38,322 479 91,090,260 55,918,510,605 64,474,797 52,256,391,607 3,662,118,998 138,586,322,083,271