صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/12/12 1396/12/12 پرتفوی ماهانه منتهی به بهمن 96 دانلود
1396/11/29 1396/11/29 عملکرد سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1396 دانلود
1396/11/29 1396/11/29 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1396 دانلود
1396/11/18 1396/11/18 پرتفوی ماهانه منتهی به دی 96 دانلود
1396/10/13 1396/10/13 پرتفوی ماهانه منتهی به آذر 96 دانلود
1396/09/14 1396/09/14 صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 30 مهرماه 1396 دانلود
1396/08/27 1396/08/27 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 مهرماه 1396 دانلود
1396/08/27 1396/08/27 صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 30 مهرماه 1396 دانلود
1396/05/28 1396/05/28 عملکرد نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1396 دانلود
1396/05/28 1396/05/28 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1396 دانلود
1396/03/20 1396/03/20 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1396/01/31 دانلود
1396/02/27 1396/02/27 عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/01/31 دانلود
1396/02/27 1396/02/27 صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1396/01/31 دانلود
1395/12/04 1395/12/04 عملکرد سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1395 دانلود
1395/12/04 1395/12/04 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1395 دانلود
1395/09/17 1395/09/17 صورت های مالی سالانه منتهی به 30 مهر 1395-حسابرسی شده دانلود
1395/08/25 1395/08/25 صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 30 مهرماه 1395 دانلود
1395/08/25 1395/08/25 عملکرد سالانه منتهی به 30 مهرماه 1395 دانلود
1395/05/25 1395/05/25 عملکرد نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1395 دانلود
1395/05/25 1395/05/25 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1395 دانلود
1395/03/09 1395/03/09 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1395/01/31 دانلود
1395/03/01 1395/03/01 عملکرد شش ماهه منتهی به 1395/01/31 دانلود
1395/03/01 1395/03/01 صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1395/01/31 دانلود
1395/03/01 1395/03/01 عملکرد سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1394 دانلود
1395/03/01 1395/03/01 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1394 دانلود
1394/09/22 1394/09/22 صورت های مالی سالانه منتهی به 30 مهر 1394-حسابرسی شده دانلود
1394/08/30 1394/08/30 عملکرد سالانه منتهی به 30 مهرماه 1394 دانلود
1394/08/30 1394/08/30 صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 30 مهرماه 1394 دانلود
1394/05/13 1394/05/13 عملکرد نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1394 دانلود
1394/05/13 1394/05/13 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1394 دانلود
1394/03/17 1394/03/17 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1394/01/31 دانلود
1394/02/27 1394/02/27 عملکرد شش ماهه منتهی به 1394/01/31 دانلود
1394/02/27 1394/02/27 صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1394/01/31 دانلود
1393/11/19 1393/11/19 عملکرد سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1393 دانلود
1393/11/19 1393/11/19 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1393 دانلود
1393/09/19 1393/09/19 صورتهای مالی حسابرسی شده 2 ماهه و 5 روزه حامی منتهی به 1393/07/30 دانلود
1393/08/25 1393/08/25 عملکرد 2 ماه و 3 روزه حامی منتهی به 1393/07/30 دانلود
1393/08/25 1393/08/25 صورتهای مالی 2 ماه و 3 روزه حسابرسی نشده حامی منتهی به 1393/07/30 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi