اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,242,203
تعداد واحدهای باقی مانده: 757,797
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,480,212,366,427
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,954,520
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,953,794
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,976,571
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درامد ثابت اختصاصی (حامی)
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/29 1,954,520 1,953,794 22,777 0 11,374,902 27,231 10,132,699 1,242,203 2,480,212,366,427
  2 1396/07/28 1,952,811 1,952,205 23,827 0 11,374,902 0 10,105,468 1,269,434 2,478,195,416,578
  3 1396/07/27 1,952,277 1,951,671 23,827 49,225 11,374,902 0 10,105,468 1,269,434 2,477,517,540,637
  4 1396/07/26 1,951,731 1,951,117 24,143 41,026 11,325,677 32,637 10,105,468 1,220,209 2,444,449,129,342
  5 1396/07/25 1,950,990 1,950,397 22,846 29,561 11,284,651 36,223 10,072,831 1,211,820 2,434,179,436,769
  6 1396/07/24 1,950,045 1,949,455 22,190 32,102 11,255,090 35,506 10,036,608 1,218,482 2,444,593,789,399
  7 1396/07/23 1,949,155 1,948,537 23,888 39,400 11,222,988 25,783 10,001,102 1,221,886 2,431,129,401,311
  8 1396/07/22 1,948,124 1,947,522 21,142 0 11,183,588 30,776 9,975,319 1,208,269 2,413,067,848,108
  9 1396/07/21 1,946,430 1,945,837 22,608 0 11,183,588 0 9,944,543 1,239,045 2,410,979,436,341
  10 1396/07/20 1,945,889 1,945,296 22,607 42,535 11,183,588 0 9,944,543 1,239,045 2,410,308,831,679
  11 1396/07/19 1,945,328 1,944,726 22,935 37,312 11,141,053 24,819 9,944,543 1,196,510 2,375,149,741,304
  12 1396/07/18 1,943,960 1,943,355 22,535 27,413 11,103,741 31,121 9,919,724 1,184,017 2,361,445,050,391
  13 1396/07/17 1,943,396 1,942,794 22,262 34,569 11,076,328 32,130 9,888,603 1,187,725 2,369,927,537,795
  14 1396/07/16 1,942,435 1,941,828 23,785 62,400 11,041,759 23,542 9,856,473 1,185,286 2,347,335,929,684
  15 1396/07/15 1,941,455 1,940,833 20,511 0 10,979,359 23,335 9,832,931 1,146,428 2,270,314,976,906
  16 1396/07/14 1,939,554 1,938,933 20,146 0 10,979,359 0 9,809,596 1,169,763 2,268,091,947,107
  17 1396/07/13 1,938,956 1,938,335 20,146 22,072 10,979,359 0 9,809,596 1,169,763 2,267,392,064,122
  18 1396/07/12 1,938,337 1,937,725 19,851 34,273 10,957,287 39,468 9,809,596 1,147,691 2,300,387,852,494
  19 1396/07/11 1,937,376 1,936,813 17,054 38,005 10,923,014 33,413 9,770,128 1,152,886 2,297,639,680,472
  20 1396/07/10 1,936,354 1,935,798 15,438 0 10,885,009 24,065 9,736,715 1,148,294 2,269,450,189,303
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق