اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,011,892
تعداد واحدهای باقی مانده: 988,108
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,995,942,289,313
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,921,495
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,920,886
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,937,031
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درامد ثابت اختصاصی (حامی)
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/06/27 1,921,495 1,920,886 16,145 26,600 10,526,890 27,182 9,514,998 1,011,892 1,995,942,289,313
  2 1396/06/26 1,920,649 1,920,060 16,511 40,090 10,500,290 41,524 9,487,816 1,012,474 2,023,739,324,878
  3 1396/06/25 1,919,518 1,918,928 17,117 0 10,460,200 31,603 9,446,292 1,013,908 2,006,259,841,723
  4 1396/06/24 1,917,833 1,917,246 18,747 0 10,460,200 0 9,414,689 1,045,511 2,004,501,571,505
  5 1396/06/23 1,917,112 1,916,525 18,748 33,438 10,460,200 0 9,414,689 1,045,511 2,003,748,158,171
  6 1396/06/22 1,916,383 1,915,786 19,078 25,738 10,426,762 15,311 9,414,689 1,012,073 1,968,248,012,046
  7 1396/06/21 1,915,374 1,914,790 18,459 34,670 10,401,024 24,104 9,399,378 1,001,646 1,964,095,965,044
  8 1396/06/20 1,914,376 1,913,794 16,344 25,833 10,366,354 19,820 9,375,274 991,080 1,934,654,549,209
  9 1396/06/19 1,913,359 1,912,767 18,419 0 10,340,521 22,681 9,355,454 985,067 1,927,586,716,533
  10 1396/06/18 1,911,168 1,910,604 19,490 0 10,340,521 0 9,332,773 1,007,748 1,925,407,521,857
  11 1396/06/17 1,910,384 1,909,820 19,490 0 10,340,521 0 9,332,773 1,007,748 1,924,617,745,882
  12 1396/06/16 1,909,602 1,909,038 19,489 44,794 10,340,521 0 9,332,773 1,007,748 1,923,828,859,973
  13 1396/06/15 1,908,721 1,908,142 19,999 35,631 10,295,727 19,169 9,332,773 962,954 1,874,030,627,863
  14 1396/06/14 1,907,562 1,907,016 11,945 45,220 10,260,096 44,090 9,313,604 946,492 1,889,055,486,113
  15 1396/06/13 1,906,577 1,906,024 13,178 33,684 10,214,876 20,355 9,269,514 945,362 1,840,679,824,746
  16 1396/06/12 1,905,408 1,904,829 4,661 43,348 10,181,192 33,045 9,249,159 932,033 1,838,308,156,712
  17 1396/06/11 1,904,376 1,903,799 7,201 0 10,137,844 23,843 9,216,114 921,730 1,800,180,988,359
  18 1396/06/10 1,902,921 1,902,345 3,503 0 10,137,844 0 9,192,271 945,573 1,798,806,469,427
  19 1396/06/09 1,902,121 1,901,546 3,502 35,422 10,137,844 0 9,192,271 945,573 1,798,050,137,063
  20 1396/06/08 1,901,310 1,900,724 3,564 27,653 10,102,422 19,086 9,192,271 910,151 1,766,223,494,498
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق