اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 2,188,194
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,811,806
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,443,815,979,792
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,488,607
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,487,812
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,505,253
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 2,488,607 2,487,812 17,441 87,343 30,886,640 94,437 28,698,446 2,188,194 5,443,815,979,792
  2 1397/10/24 2,487,292 2,486,509 17,685 88,913 30,799,297 86,252 28,604,009 2,195,288 5,458,604,469,054
  3 1397/10/23 2,486,066 2,485,223 18,339 108,908 30,710,384 63,519 28,517,757 2,192,627 5,449,168,084,827
  4 1397/10/22 2,484,745 2,483,894 16,347 0 30,601,476 63,354 28,454,238 2,147,238 5,333,510,838,143
  5 1397/10/21 2,481,182 2,480,342 21,710 0 30,601,476 0 28,390,884 2,210,592 5,483,023,592,808
  6 1397/10/20 2,480,801 2,479,961 21,711 64,423 30,601,476 0 28,390,884 2,210,592 5,482,181,578,811
  7 1397/10/19 2,480,384 2,479,535 21,577 71,399 30,537,053 78,154 28,390,884 2,146,169 5,321,501,111,912
  8 1397/10/18 2,479,783 2,478,947 23,535 62,386 30,465,654 109,661 28,312,730 2,152,924 5,336,985,293,232
  9 1397/10/17 2,478,446 2,477,617 23,835 65,555 30,403,268 76,793 28,203,069 2,200,199 5,451,250,130,137
  10 1397/10/16 2,477,095 2,476,266 22,570 74,325 30,337,713 61,873 28,126,276 2,211,437 5,476,105,342,546
  11 1397/10/15 2,476,259 2,475,439 22,994 0 30,263,388 99,514 28,064,403 2,198,985 5,443,452,374,958
  12 1397/10/14 2,474,849 2,474,031 22,269 0 30,263,388 0 27,964,889 2,298,499 5,686,557,439,365
  13 1397/10/13 2,474,442 2,473,623 22,270 67,198 30,263,388 0 27,964,889 2,298,499 5,685,620,422,782
  14 1397/10/12 2,474,003 2,473,192 22,065 68,379 30,196,190 88,509 27,964,889 2,231,301 5,518,435,955,689
  15 1397/10/11 2,472,171 2,471,363 20,955 63,894 30,127,811 65,903 27,876,380 2,251,431 5,564,102,320,018
  16 1397/10/10 2,470,130 2,469,322 20,196 71,466 30,063,917 60,533 27,810,477 2,253,440 5,564,468,143,827
  17 1397/10/09 2,468,126 2,467,191 36,721 88,731 29,992,451 99,977 27,749,944 2,242,507 5,532,692,113,099
  18 1397/10/08 2,466,059 2,465,142 34,397 0 29,903,720 80,466 27,649,967 2,253,753 5,555,822,267,573
  19 1397/10/07 2,461,795 2,460,883 35,168 0 29,903,720 0 27,569,501 2,334,219 5,744,240,397,191
  20 1397/10/06 2,461,415 2,460,504 35,167 76,407 29,903,720 0 27,569,501 2,334,219 5,743,354,663,933