اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/05/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 813,989
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,186,011
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,573,912,841,823
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,893,640
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,893,049
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,895,898
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/05/31 1,893,640 1,893,049 2,849 38,082 9,842,532 17,428 9,028,543 813,989 1,573,912,841,823
  2 1396/05/30 1,892,472 1,891,878 1,920 32,169 9,804,450 23,839 9,011,115 793,335 1,545,993,872,290
  3 1396/05/29 1,891,347 1,890,749 2,896 23,732 9,772,281 14,622 8,987,276 785,005 1,511,894,016,516
  4 1396/05/28 1,890,374 1,889,786 758 0 9,748,549 26,916 8,972,654 775,895 1,517,141,363,077
  5 1396/05/27 1,888,980 1,888,393 2,121 0 9,748,549 0 8,945,738 802,811 1,516,022,462,581
  6 1396/05/26 1,888,171 1,887,584 2,121 34,940 9,748,549 0 8,945,738 802,811 1,515,372,823,940
  7 1396/05/25 1,887,349 1,886,749 2,166 19,689 9,713,609 18,273 8,945,738 767,871 1,483,256,407,220
  8 1396/05/24 1,886,008 1,885,425 1,478 17,157 9,693,920 32,670 8,927,465 766,455 1,506,690,110,240
  9 1396/05/23 1,884,614 1,884,025 1,497 24,182 9,676,763 24,778 8,894,795 781,968 1,519,929,799,982
  10 1396/05/22 1,883,332 1,882,738 2,244 27,786 9,652,581 22,382 8,870,017 782,564 1,515,502,269,479
  11 1396/05/21 1,882,250 1,881,655 2,544 0 9,624,795 22,387 8,847,635 777,160 1,504,471,923,177
  12 1396/05/20 1,880,701 1,880,117 4,394 0 9,624,795 0 8,825,248 799,547 1,503,241,897,600
  13 1396/05/19 1,879,911 1,879,327 4,394 24,072 9,624,795 0 8,825,248 799,547 1,502,610,060,395
  14 1396/05/18 1,879,109 1,878,520 4,408 30,928 9,600,723 16,708 8,825,248 775,475 1,488,131,239,462
  15 1396/05/17 1,878,092 1,877,497 3,949 18,028 9,569,795 23,425 8,808,540 761,255 1,473,234,677,923
  16 1396/05/16 1,876,783 1,876,203 3,850 33,425 9,551,767 20,775 8,785,115 766,652 1,477,372,618,026
  17 1396/05/15 1,875,401 1,874,821 3,475 0 9,518,342 34,953 8,764,340 754,002 1,479,149,649,813
  18 1396/05/14 1,874,372 1,873,792 3,909 0 9,518,342 0 8,729,387 788,955 1,478,337,655,432
  19 1396/05/13 1,873,573 1,872,993 3,909 0 9,518,342 0 8,729,387 788,955 1,477,707,263,526
  20 1396/05/12 1,872,775 1,872,195 3,909 23,935 9,518,342 0 8,729,387 788,955 1,477,077,620,408
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق