اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,499,750
تعداد واحدهای باقی مانده: 500,250
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,113,626,959,028
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,013,370
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,012,267
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,023,031
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درامد ثابت اختصاصی (حامی)
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/25 2,013,370 2,012,267 10,764 0 12,934,806 47,573 11,435,056 1,499,750 3,113,626,959,028
  2 1396/09/24 2,011,189 2,010,080 13,852 0 12,934,806 0 11,387,483 1,547,323 3,110,242,636,776
  3 1396/09/23 2,010,744 2,009,635 13,786 40,532 12,934,806 0 11,387,483 1,547,323 3,109,553,922,861
  4 1396/09/22 2,010,299 2,009,160 14,090 43,805 12,894,274 48,166 11,387,483 1,506,791 3,027,384,343,794
  5 1396/09/21 2,009,254 2,008,118 14,273 35,046 12,850,469 30,872 11,339,317 1,511,152 3,096,565,892,522
  6 1396/09/20 2,007,569 2,006,450 14,189 28,501 12,815,423 39,495 11,308,445 1,506,978 3,102,920,320,216
  7 1396/09/19 2,006,329 2,005,234 17,032 71,894 12,786,922 44,075 11,268,950 1,517,972 3,043,889,253,268
  8 1396/09/18 2,005,356 2,004,242 21,247 0 12,715,028 28,351 11,224,875 1,490,153 2,986,626,881,220
  9 1396/09/17 2,003,003 2,001,908 22,610 0 12,715,028 0 11,196,524 1,518,504 3,039,905,948,046
  10 1396/09/16 2,002,578 2,001,483 22,610 0 12,715,028 0 11,196,524 1,518,504 3,039,259,798,028
  11 1396/09/15 2,002,153 2,001,058 22,610 29,986 12,715,028 0 11,196,524 1,518,504 3,038,614,437,916
  12 1396/09/14 2,001,698 2,000,597 22,744 60,627 12,685,042 21,001 11,196,524 1,488,518 2,977,924,289,055
  13 1396/09/13 2,000,620 1,999,496 20,332 34,354 12,624,415 24,633 11,175,523 1,448,892 2,897,053,053,162
  14 1396/09/12 1,999,507 1,998,380 14,842 33,304 12,590,061 36,820 11,150,890 1,439,171 2,876,010,867,192
  15 1396/09/11 1,998,394 1,997,280 15,167 0 12,556,757 53,269 11,114,070 1,442,687 2,881,449,325,354
  16 1396/09/10 1,996,535 1,995,431 18,686 0 12,556,757 0 11,060,801 1,495,956 2,985,076,522,701
  17 1396/09/09 1,996,112 1,995,007 18,687 38,377 12,556,757 0 11,060,801 1,495,956 2,984,443,074,347
  18 1396/09/08 1,995,652 1,994,556 18,543 38,821 12,518,380 50,005 11,060,801 1,457,579 2,907,223,049,223
  19 1396/09/07 1,994,321 1,993,161 18,548 0 12,479,559 66,549 11,010,796 1,468,763 2,927,481,569,388
  20 1396/09/06 1,992,449 1,991,293 20,755 46,364 12,479,559 0 10,944,247 1,535,312 3,057,256,306,561
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق