اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 2,258,884
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,741,116
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,716,276,063,637
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,531,521
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,530,575
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,548,145
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/30 2,531,521 2,530,575 17,570 65,250 32,960,854 76,930 30,701,970 2,258,884 5,716,276,063,637
  2 1397/11/29 2,530,069 2,529,132 17,277 142,519 32,895,604 80,266 30,625,040 2,270,564 5,742,555,053,247
  3 1397/11/28 2,528,605 2,527,699 18,280 86,029 32,753,085 101,007 30,544,774 2,208,311 5,581,945,363,749
  4 1397/11/27 2,526,804 2,525,900 17,334 0 32,667,056 85,825 30,443,767 2,223,289 5,615,805,785,824
  5 1397/11/26 2,524,765 2,523,876 18,278 0 32,667,056 0 30,357,942 2,309,114 5,827,918,131,416
  6 1397/11/25 2,524,435 2,523,546 18,278 65,706 32,667,056 0 30,357,942 2,309,114 5,827,156,452,025
  7 1397/11/24 2,524,081 2,523,191 18,310 84,255 32,601,350 61,675 30,357,942 2,243,408 5,660,547,972,897
  8 1397/11/23 2,522,076 2,521,179 18,285 0 32,517,095 63,366 30,296,267 2,220,828 5,599,104,832,497
  9 1397/11/22 2,519,911 2,519,013 17,800 95,341 32,517,095 0 30,232,901 2,284,194 5,753,914,494,038
  10 1397/11/21 2,519,554 2,518,646 18,005 0 32,421,754 69,411 30,232,901 2,188,853 5,512,946,888,290
  11 1397/11/20 2,516,572 2,515,666 21,186 0 32,421,754 0 30,163,490 2,258,264 5,681,038,573,437
  12 1397/11/19 2,516,239 2,515,334 21,186 0 32,421,754 0 30,163,490 2,258,264 5,680,288,410,227
  13 1397/11/18 2,515,914 2,515,008 21,186 77,665 32,421,754 0 30,163,490 2,258,264 5,679,552,822,037
  14 1397/11/17 2,515,529 2,514,627 21,096 86,643 32,344,089 87,314 30,163,490 2,180,599 5,483,393,949,307
  15 1397/11/16 2,513,236 2,512,332 21,717 82,307 32,257,446 74,753 30,076,176 2,181,270 5,480,074,561,494
  16 1397/11/15 2,510,765 2,509,867 20,238 79,312 32,175,139 101,385 30,001,423 2,173,716 5,455,739,009,741
  17 1397/11/14 2,508,721 2,507,843 16,972 122,524 32,095,827 127,391 29,900,038 2,195,789 5,506,693,294,821
  18 1397/11/13 2,507,060 2,506,164 18,721 0 31,973,303 76,720 29,772,647 2,200,656 5,515,203,713,757
  19 1397/11/12 2,505,871 2,504,974 22,255 0 31,973,303 0 29,695,927 2,277,376 5,704,768,202,719
  20 1397/11/11 2,505,526 2,504,629 22,254 88,613 31,973,303 0 29,695,927 2,277,376 5,703,981,304,185