اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,838,848
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,161,152
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,848,085,946,630
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,045,039
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,044,052
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,061,818
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درامد ثابت اختصاصی (حامی)
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 2,045,039 2,044,052 17,766 37,060 14,360,257 43,729 12,521,409 1,838,848 3,848,085,946,630
  2 1396/10/25 2,044,065 2,043,085 16,082 46,861 14,323,197 43,228 12,477,680 1,845,517 3,858,866,412,185
  3 1396/10/24 2,042,868 2,041,897 15,950 47,541 14,276,336 59,807 12,434,452 1,841,884 3,883,056,537,435
  4 1396/10/23 2,041,554 2,040,577 14,894 0 14,228,795 32,505 12,374,645 1,854,150 3,849,864,980,780
  5 1396/10/22 2,039,728 2,038,757 15,185 0 14,228,795 0 12,342,140 1,886,655 3,846,430,841,072
  6 1396/10/21 2,039,378 2,038,406 15,185 64,081 14,228,795 0 12,342,140 1,886,655 3,845,769,122,043
  7 1396/10/20 2,038,995 2,038,007 15,431 64,172 14,164,714 34,038 12,342,140 1,822,574 3,783,788,707,762
  8 1396/10/19 2,038,227 2,037,162 16,621 46,148 14,100,542 38,014 12,308,102 1,792,440 3,728,930,525,872
  9 1396/10/18 2,037,314 2,036,303 17,355 48,602 14,054,394 38,349 12,270,088 1,784,306 3,711,477,978,920
  10 1396/10/17 2,036,353 2,035,336 16,924 60,684 14,005,792 37,878 12,231,739 1,774,053 3,687,888,472,453
  11 1396/10/16 2,035,232 2,034,199 16,155 0 13,945,108 42,283 12,193,861 1,751,247 3,648,397,775,553
  12 1396/10/15 2,033,315 2,032,351 17,061 0 13,945,108 0 12,151,578 1,793,530 3,645,081,941,772
  13 1396/10/14 2,032,892 2,031,927 17,005 272,375 13,945,108 0 12,151,578 1,793,530 3,644,322,451,090
  14 1396/10/13 2,032,449 2,031,334 18,683 57,226 13,672,733 29,627 12,151,578 1,521,155 3,150,155,816,252
  15 1396/10/12 2,031,383 2,030,300 17,360 39,289 13,615,507 75,726 12,121,951 1,493,556 3,186,112,930,200
  16 1396/10/11 2,030,182 2,029,110 16,565 60,850 13,576,218 51,363 12,046,225 1,529,993 3,208,744,831,018
  17 1396/10/10 2,028,881 2,027,809 16,846 53,241 13,515,368 55,662 11,994,862 1,520,506 3,196,167,271,031
  18 1396/10/09 2,028,063 2,026,984 17,140 0 13,462,127 54,261 11,939,200 1,522,927 3,196,934,659,829
  19 1396/10/08 2,026,629 2,025,556 19,964 0 13,462,127 0 11,884,939 1,577,188 3,194,683,301,766
  20 1396/10/07 2,026,211 2,025,139 19,898 59,793 13,462,127 0 11,884,939 1,577,188 3,194,024,276,385
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق