اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,492,619
تعداد واحدهای باقی مانده: 507,381
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,955,754,376,939
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,981,407
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,980,247
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,005,602
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درامد ثابت اختصاصی (حامی)
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/26 1,981,407 1,980,247 25,355 0 12,231,490 0 10,738,871 1,492,619 2,955,754,376,939
  2 1396/08/25 1,980,981 1,979,822 25,354 24,843 12,231,490 0 10,738,871 1,492,619 2,955,119,223,599
  3 1396/08/24 1,980,539 1,979,377 25,390 27,059 12,206,647 22,764 10,738,871 1,467,776 2,950,340,725,446
  4 1396/08/23 1,979,472 1,978,317 23,522 25,747 12,179,588 21,875 10,716,107 1,463,481 2,938,505,729,639
  5 1396/08/22 1,978,296 1,977,134 18,881 26,571 12,153,841 27,407 10,694,232 1,459,609 2,940,029,611,211
  6 1396/08/21 1,977,270 1,976,060 23,210 31,130 12,127,270 25,709 10,666,825 1,460,445 2,936,729,823,786
  7 1396/08/20 1,976,472 1,975,263 24,264 0 12,096,140 28,714 10,641,116 1,455,024 2,930,772,493,472
  8 1396/08/19 1,974,668 1,973,500 28,750 0 12,096,140 0 10,612,402 1,483,738 2,928,156,757,950
  9 1396/08/18 1,974,277 1,973,109 28,750 41,473 12,096,140 0 10,612,402 1,483,738 2,927,577,394,496
  10 1396/08/17 1,973,867 1,972,686 29,084 48,370 12,054,667 24,438 10,612,402 1,442,265 2,893,344,842,053
  11 1396/08/16 1,972,788 1,971,614 30,619 46,168 12,006,297 34,517 10,587,964 1,418,333 2,864,459,299,249
  12 1396/08/15 1,971,722 1,970,593 32,424 42,623 11,960,129 20,851 10,553,447 1,406,682 2,813,086,606,394
  13 1396/08/14 1,970,218 1,969,105 32,212 36,065 11,917,506 31,910 10,532,596 1,384,910 2,789,867,543,824
  14 1396/08/13 1,969,099 1,968,044 31,849 0 11,881,441 43,768 10,500,686 1,380,755 2,803,524,045,231
  15 1396/08/12 1,967,265 1,966,277 32,744 0 11,881,441 0 10,456,918 1,424,523 2,801,007,430,702
  16 1396/08/11 1,966,850 1,965,863 32,744 73,219 11,881,441 0 10,456,918 1,424,523 2,800,416,637,525
  17 1396/08/10 1,966,417 1,965,396 33,851 35,955 11,808,222 26,622 10,456,918 1,351,304 2,708,169,848,003
  18 1396/08/09 1,965,387 1,964,401 29,114 34,784 11,772,267 28,426 10,430,296 1,341,971 2,692,009,481,704
  19 1396/08/08 1,964,213 1,963,222 24,675 42,843 11,737,483 33,388 10,401,870 1,335,613 2,687,652,696,612
  20 1396/08/07 1,963,209 1,962,215 23,481 62,799 11,694,640 23,664 10,368,482 1,326,158 2,648,641,569,019
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق