ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 2,781 0.39 35,827 1.49 105,170 3.63 207,458 6.78
اوراق 679,817 96.92 2,267,490 94.43 2,717,635 93.86 2,781,959 91.04
وجه نقد 16,807 2.39 96,280 4 70,205 2.42 65,856 2.15
سایر دارایی ها 1,983 0.28 1,479 0.06 2,381 0.08 184 0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,367 0.33 30,493 1.26 89,513 3.09 167,633 5.48
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق