ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 13,450 1.61 182,104 5.66 232,498 6.46 234,746 5.93
اوراق 794,943 95.54 2,932,653 91.15 3,214,349 89.4 3,600,924 91.07
وجه نقد 21,299 2.56 95,815 2.97 145,140 4.03 116,376 2.94
سایر دارایی ها 2,322 0.27 6,704 0.2 3,235 0.09 1,660 0.04
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,717 1.4 158,637 4.93 208,514 5.79 212,262 5.36
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق