لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 97.10.02 1397/09/19
2 انجام تعدیلات قیمتی در اوراق بهادار با درآمد ثابت 1397/07/22
3 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 18/06/1397 1397/06/18
4 دعوت به مجمع- تغییر ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری صندوق حامی مورخ 97.06.18 1397/06/05
5 خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز در مجمع مورخ 96.12.19 1397/01/27
6 افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس در مجمع مورخ 96.12.19 1396/12/28
7 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 1396/12/19 1396/12/19
8 دعوت به مجمع- تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق حامی مورخ 96.12.19 1396/12/08
9 تغییر نصاب دارایی ها و هزینه نرم افزار و افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 96.10.04 1396/10/25
10 تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 96.10.04 1396/10/25
| 1 | 2 | 3 | 4 |
سایز صفحه