ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/25 289,983 4.91 % 5,356,281 90.65 % 0 0 % 260,390 4.41 % 1,911 0.04 % 289,952 4.91 %
2 1397/09/24 295,937 4.99 % 5,342,190 90.01 % 0 0 % 295,395 4.98 % 1,893 0.04 % 295,906 4.99 %
3 1397/09/23 304,882 5.2 % 5,307,744 90.53 % 0 0 % 224,301 3.83 % 26,229 0.46 % 304,851 5.2 %
4 1397/09/22 304,882 5.2 % 5,307,012 90.53 % 0 0 % 224,301 3.83 % 26,170 0.46 % 304,851 5.2 %
5 1397/09/21 304,882 5.2 % 5,306,280 90.53 % 0 0 % 224,301 3.83 % 26,111 0.45 % 304,851 5.2 %
6 1397/09/20 304,950 4.88 % 5,322,631 85.23 % 0 0 % 615,901 9.86 % 1,733 0.04 % 304,919 4.88 %
7 1397/09/19 305,040 5.24 % 5,458,286 93.73 % 0 0 % 58,156 1 % 1,736 0.04 % 305,008 5.24 %
8 1397/09/18 305,165 5.16 % 5,451,364 92.13 % 0 0 % 158,867 2.68 % 1,739 0.04 % 305,134 5.16 %
9 1397/09/17 305,467 5.16 % 5,375,313 90.83 % 0 0 % 235,394 3.98 % 1,741 0.04 % 305,436 5.16 %
10 1397/09/16 305,474 5.23 % 5,354,223 91.72 % 0 0 % 175,967 3.01 % 1,739 0.04 % 305,443 5.23 %