ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/30 312,562 5.09 % 5,813,836 94.64 % 0 0 % 15,949 0.26 % 598 0.02 % 266,269 4.33 %
2 1397/11/29 311,088 4.92 % 5,827,637 92.23 % 0 0 % 178,840 2.83 % 1,061 0.03 % 265,199 4.2 %
3 1397/11/28 291,200 4.68 % 5,665,548 91.02 % 0 0 % 254,312 4.09 % 13,430 0.22 % 258,177 4.15 %
4 1397/11/27 288,519 4.66 % 5,676,304 91.63 % 0 0 % 229,045 3.7 % 1,067 0.03 % 258,529 4.17 %
5 1397/11/26 288,537 4.79 % 5,557,325 92.34 % 0 0 % 171,490 2.85 % 1,069 0.03 % 258,660 4.3 %
6 1397/11/25 288,537 4.79 % 5,574,184 92.63 % 0 0 % 153,737 2.55 % 1,030 0.03 % 258,660 4.3 %
7 1397/11/24 288,537 4.8 % 5,573,291 92.63 % 0 0 % 153,737 2.56 % 991 0.03 % 258,660 4.3 %
8 1397/11/23 288,721 4.81 % 5,565,213 92.78 % 0 0 % 140,909 2.35 % 3,509 0.07 % 258,565 4.31 %
9 1397/11/22 288,827 4.84 % 5,562,563 93.17 % 0 0 % 118,272 1.98 % 893 0.02 % 258,506 4.33 %
10 1397/11/21 288,827 4.84 % 5,561,671 93.17 % 0 0 % 118,272 1.98 % 864 0.02 % 258,506 4.33 %