تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ (*) نسبت از کل دارایی
سهام 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0
اوراق مشارکت 380,793 %97.44 1,145,743 %99.11 1,201,221 %98.9 1,156,253 %98.72
وجه نقد 8,278 %2.11 7,312 %0.63 7,595 %0.62 4,572 %0.39
سایر دارایی ها 1,683 %0.43 2,862 %0.24 5,731 %0.47 10,366 %0.88
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0
*- میلیون ریال
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اطلاعات سرمایه گذاری
گزارش ها
ارکان صندوق
درباره صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود