تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ (*) نسبت از کل دارایی
سهام 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0
اوراق مشارکت 346,879 %97.26 1,061,390 %99.07 1,161,041 %99.45 1,164,447 %97.77
وجه نقد 8,191 %2.29 7,815 %0.72 4,057 %0.34 298 %0.02
سایر دارایی ها 1,547 %0.43 2,126 %0.19 2,333 %0.19 26,145 %2.19
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0
*- میلیون ریال
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اطلاعات سرمایه گذاری
گزارش ها
ارکان صندوق
درباره صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود