تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ (*) نسبت از کل دارایی
سهام 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0
اوراق مشارکت 409,929 %97.35 1,189,180 %98.03 1,187,347 %96.32 1,317,442 %97.89
وجه نقد 9,397 %2.23 19,855 %1.63 42,503 %3.44 27,800 %2.06
سایر دارایی ها 1,743 %0.41 3,967 %0.32 2,836 %0.23 532 %0.03
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0
*- میلیون ریال
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اطلاعات سرمایه گذاری
گزارش ها
ارکان صندوق
درباره صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود