تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ (*) نسبت از کل دارایی
سهام 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0
اوراق مشارکت 490,656 %97.62 1,375,095 %98.27 1,451,163 %99.02 1,453,104 %99.87
وجه نقد 9,954 %1.98 19,730 %1.4 10,985 %0.74 433 %0.02
سایر دارایی ها 1,992 %0.39 4,475 %0.31 3,229 %0.22 1,320 %0.09
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0
*- میلیون ریال
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اطلاعات سرمایه گذاری
گزارش ها
ارکان صندوق
درباره صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود