تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ(*) نسبت از کل دارایی مبلغ (*) نسبت از کل دارایی
سهام 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0
اوراق مشارکت 462,499 %97.49 1,281,786 %97.63 1,346,520 %98.9 1,387,876 %98.73
وجه نقد 9,921 %2.09 26,176 %1.99 12,440 %0.91 17,616 %1.25
سایر دارایی ها 1,969 %0.41 4,903 %0.37 2,511 %0.18 126 %0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0
*- میلیون ریال
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اطلاعات سرمایه گذاری
گزارش ها
ارکان صندوق
درباره صندوق
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود