صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ ساعت ۱۵:۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ تصمیمات مجمع -تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ تصمیمات مجمع- تغییر امیدنامه جابه جایی وجه - حدنصاب- هزینه کانون ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد حسابرس ۹۹.۱۲.۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ تصمیمات -مجمع -تغییر کارمزد رکن متولی ۹۹.۱۰.۰۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ تصمیمات -مجمع -تمدید-تغییر متولی-انتقال واحد ممتاز ۹۹.۰۸.۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تصمیمات -مجمع -حد نصاب جدید ۹۹.۰۸.۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تصمیمات -مجمع -حامی-افزایش سقف ۹۹.۰۳.۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ تصمیمات مجمع -حامی-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی ۹۸.۱۲.۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ تصمیمات -مجمع -حامی-افزایش سقف ۹۸.۱۲.۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه حسابرس مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ افزایش سقف نرم افزار و سقف واحدها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ تغییر نصاب- تغییر کارمزد مدیر از محل سیده و گواهی سپرده بانکی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ثبت صدور و ابطال به نرخ همان روز-تغییر نصاب تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ تغییر نصاب دارایی ها و هزینه نرم افزار و افزایش سقف واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ افزایش سقف واحدها- تغییر هزینه نرم افزار-تغییر نصاب سرمایه گذاری ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ تغییر حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ امکان خرید سهام تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ افزایش هزینه حسابرس و حذف کارمزد ابطال تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ تغییر متولی تغییرات امیدنامه