امیدنامه

امیدنامه


امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/08/20 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/01/27 خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات امیدنامه
1396/10/25 تغییر نصاب دارایی ها و هزینه نرم افزار و افزایش سقف واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه
1396/08/14 تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
1395/03/23 تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار تغییرات امیدنامه
1394/07/26 افزایش هزینه حسابرس و حذف کارمزد ابطال تغییرات امیدنامه
1394/03/10 تغییر متولی تغییرات امیدنامه