صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۷۰۹,۹۷۰,۳۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۰,۰۲۹,۶۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸۱,۹۷۳,۰۳۰,۹۸۰,۱۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۶,۹۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۶,۸۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۸,۱۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۶۶,۹۱۵ ۶۶,۸۹۶ ۶۸,۱۵۲ ۱,۲۵۶ ۱۶۲,۷۸۷,۵۵۷ ۱۴۵,۰۹۰,۲۳۸,۵۳۱ ۱۹۰,۷۳۷,۷۶۵ ۱۳۹,۳۸۰,۲۶۸,۱۶۷ ۵,۷۰۹,۹۷۰,۳۶۴ ۳۸۱,۹۷۳,۰۳۰,۹۸۰,۱۱۴
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۶۶,۸۷۰ ۶۶,۸۵۱ ۶۸,۱۲۷ ۱,۲۷۶ ۰ ۱۴۴,۹۲۷,۴۵۰,۹۷۴ ۰ ۱۳۹,۱۸۹,۵۳۰,۴۰۲ ۵,۷۳۷,۹۲۰,۵۷۲ ۳۸۳,۵۸۳,۲۸۹,۰۱۸,۳۲۴
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۶۶,۸۱۴ ۶۶,۷۹۵ ۶۸,۱۰۸ ۱,۳۱۳ ۹۰,۲۱۹,۷۶۳ ۱۴۴,۹۲۷,۴۵۰,۹۷۴ ۱۱۱,۳۴۹,۳۸۶ ۱۳۹,۱۸۹,۵۳۰,۴۰۲ ۵,۷۳۷,۹۲۰,۵۷۲ ۳۸۳,۲۶۲,۷۳۵,۲۹۳,۲۵۳
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۶۶,۷۷۹ ۶۶,۷۶۰ ۶۸,۰۶۹ ۱,۳۰۹ ۱۲۶,۵۴۱,۲۳۸ ۱۴۴,۸۳۷,۲۳۱,۲۱۱ ۱۹,۵۴۱,۲۴۰ ۱۳۹,۰۷۸,۱۸۱,۰۱۶ ۵,۷۵۹,۰۵۰,۱۹۵ ۳۸۴,۴۷۵,۳۹۴,۰۳۵,۸۴۷
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۶۶,۷۳۵ ۶۶,۷۱۵ ۶۸,۰۵۹ ۱,۳۴۴ ۱۱۶,۸۳۳,۵۴۲ ۱۴۴,۷۱۰,۶۸۹,۹۷۳ ۱۵۵,۵۴۹,۸۶۲ ۱۳۹,۰۵۸,۶۳۹,۷۷۶ ۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۹۷ ۳۷۷,۰۷۶,۹۳۲,۷۲۱,۹۲۱
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۶۶,۶۸۹ ۶۶,۶۷۰ ۶۷,۹۱۲ ۱,۲۴۲ ۱۵۶,۶۲۳,۷۴۵ ۱۴۴,۵۹۳,۸۵۶,۴۳۱ ۱۸۲,۹۵۳,۹۶۰ ۱۳۸,۹۰۳,۰۸۹,۹۱۴ ۵,۶۹۰,۷۶۶,۵۱۷ ۳۷۹,۴۰۳,۲۰۳,۲۲۰,۴۹۲
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۶۶,۶۴۴ ۶۶,۶۲۵ ۶۷,۹۰۱ ۱,۲۷۶ ۰ ۱۴۴,۴۳۷,۲۳۲,۶۸۶ ۰ ۱۳۸,۷۲۰,۱۳۵,۹۵۴ ۵,۷۱۷,۰۹۶,۷۳۲ ۳۸۰,۹۰۰,۹۳۹,۲۳۹,۱۶۳
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۶۶,۵۸۷ ۶۶,۵۶۸ ۶۷,۸۰۶ ۱,۲۳۸ ۱۵۶,۹۳۶,۴۷۳ ۱۴۴,۴۳۷,۲۳۲,۶۸۶ ۱۷۵,۸۹۱,۴۱۲ ۱۳۸,۷۲۰,۱۳۵,۹۵۴ ۵,۷۱۷,۰۹۶,۷۳۲ ۳۸۰,۵۷۳,۹۵۱,۹۵۴,۵۷۵
  ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۶۶,۵۵۴ ۶۶,۵۳۵ ۶۷,۷۶۹ ۱,۲۳۴ ۰ ۱۴۴,۲۸۰,۲۹۶,۲۱۳ ۰ ۱۳۸,۵۴۴,۲۴۴,۵۴۲ ۵,۷۳۶,۰۵۱,۶۷۱ ۳۸۱,۶۴۷,۲۲۱,۴۰۷,۸۷۲
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۶۶,۴۹۸ ۶۶,۴۷۹ ۶۷,۷۱۹ ۱,۲۴۰ ۱۲۲,۰۷۵,۴۷۰ ۱۴۴,۲۸۰,۲۹۶,۲۱۳ ۱۲۸,۹۹۱,۳۱۱ ۱۳۸,۵۴۴,۲۴۴,۵۴۲ ۵,۷۳۶,۰۵۱,۶۷۱ ۳۸۱,۳۲۵,۲۴۸,۹۴۱,۳۶۳
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۶۶,۴۶۴ ۶۶,۴۴۵ ۶۷,۶۸۴ ۱,۲۳۹ ۱۷۶,۹۶۴,۵۳۷ ۱۴۴,۱۵۸,۲۲۰,۷۴۳ ۲۲,۵۰۸,۵۳۷ ۱۳۸,۴۱۵,۲۵۳,۲۳۱ ۵,۷۴۲,۹۶۷,۵۱۲ ۳۸۱,۵۹۰,۸۵۴,۹۳۵,۱۶۸
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۶۶,۴۲۰ ۶۶,۴۰۰ ۶۷,۶۸۴ ۱,۲۸۴ ۱۳۸,۰۴۱,۳۸۱ ۱۴۳,۹۸۱,۲۵۶,۲۰۶ ۱۵۳,۵۸۲,۳۲۴ ۱۳۸,۳۹۲,۷۴۴,۶۹۴ ۵,۵۸۸,۵۱۱,۵۱۲ ۳۷۱,۰۷۶,۹۸۷,۰۹۵,۵۲۲
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۶۶,۳۷۵ ۶۶,۳۵۵ ۶۷,۶۶۰ ۱,۳۰۵ ۱۴۰,۳۰۳,۶۹۲ ۱۴۳,۸۴۳,۲۱۴,۸۲۵ ۱۲۶,۲۸۵,۹۰۵ ۱۳۸,۲۳۹,۱۶۲,۳۷۰ ۵,۶۰۴,۰۵۲,۴۵۵ ۳۷۱,۸۵۷,۳۲۷,۵۴۹,۹۴۵
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۶۶,۳۳۰ ۶۶,۳۱۰ ۶۷,۶۸۵ ۱,۳۷۵ ۱۰۶,۷۱۷,۱۵۴ ۱۴۳,۷۰۲,۹۱۱,۱۳۳ ۱۴۵,۹۶۸,۲۳۶ ۱۳۸,۱۱۲,۸۷۶,۴۶۵ ۵,۵۹۰,۰۳۴,۶۶۸ ۳۷۰,۶۷۶,۳۹۳,۱۹۹,۸۰۸
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۶۶,۲۸۵ ۶۶,۲۶۵ ۶۷,۶۹۱ ۱,۴۲۶ ۱۰۸,۹۱۲,۸۱۳ ۱۴۳,۵۹۶,۱۹۳,۹۷۹ ۱۸۲,۰۰۱,۶۲۶ ۱۳۷,۹۶۶,۹۰۸,۲۲۹ ۵,۶۲۹,۲۸۵,۷۵۰ ۳۷۳,۰۲۶,۷۶۰,۵۲۹,۴۲۵
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۶۶,۲۴۰ ۶۶,۲۲۱ ۶۷,۶۲۰ ۱,۳۹۹ ۰ ۱۴۳,۴۸۷,۲۸۱,۱۶۶ ۰ ۱۳۷,۷۸۴,۹۰۶,۶۰۳ ۵,۷۰۲,۳۷۴,۵۶۳ ۳۷۷,۶۱۴,۵۵۱,۲۰۳,۵۶۷
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۶۶,۱۸۹ ۶۶,۱۶۹ ۶۷,۵۵۳ ۱,۳۸۴ ۶۶,۷۲۴,۹۹۵ ۱۴۳,۴۸۷,۲۸۱,۱۶۶ ۱۰۳,۲۸۳,۷۸۴ ۱۳۷,۷۸۴,۹۰۶,۶۰۳ ۵,۷۰۲,۳۷۴,۵۶۳ ۳۷۷,۳۲۰,۷۱۳,۵۲۰,۶۹۷
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۶۶,۱۵۲ ۶۶,۱۳۲ ۶۷,۵۱۴ ۱,۳۸۲ ۱۱۶,۴۴۵,۸۷۹ ۱۴۳,۴۲۰,۵۵۶,۱۷۱ ۱۹,۰۷۸,۵۸۱ ۱۳۷,۶۸۱,۶۲۲,۸۱۹ ۵,۷۳۸,۹۳۳,۳۵۲ ۳۷۹,۵۲۹,۹۱۶,۰۱۸,۶۸۲
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۶۶,۱۰۸ ۶۶,۰۸۸ ۶۷,۵۰۶ ۱,۴۱۸ ۱۳۸,۱۰۲,۵۹۸ ۱۴۳,۳۰۴,۱۱۰,۲۹۲ ۱۳۰,۶۶۳,۴۴۲ ۱۳۷,۶۶۲,۵۴۴,۲۳۸ ۵,۶۴۱,۵۶۶,۰۵۴ ۳۷۲,۸۴۲,۵۲۶,۸۰۳,۴۳۱
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۶۶,۰۶۴ ۶۶,۰۴۵ ۶۷,۴۲۷ ۱,۳۸۲ ۱۱۹,۳۱۳,۶۷۹ ۱۴۳,۱۶۶,۰۰۷,۶۹۴ ۱۴۲,۵۳۶,۷۷۶ ۱۳۷,۵۳۱,۸۸۰,۷۹۶ ۵,۶۳۴,۱۲۶,۸۹۸ ۳۷۲,۱۰۳,۱۲۲,۵۲۵,۱۸۴
  مشاهده همه