صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۰۰,۷۷۵,۴۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۹۹,۲۲۴,۵۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۸,۴۵۱,۰۶۱,۶۹۱,۷۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳,۶۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳,۶۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳,۹۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۴۳,۶۸۳ ۴۳,۶۵۲ ۴۳,۹۷۰ ۳۱۸ ۱۱۶,۸۳۹,۸۱۷ ۷۶,۷۳۹,۲۹۹,۳۷۷ ۹۰,۹۹۱,۰۲۱ ۷۳,۳۳۸,۵۲۳,۹۰۱ ۳,۴۰۰,۷۷۵,۴۷۶ ۱۴۸,۴۵۱,۰۶۱,۶۹۱,۷۲۴
  ۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۴۳,۶۷۳ ۴۳,۶۴۱ ۴۴,۰۲۵ ۳۸۴ ۰ ۷۶,۶۲۲,۴۵۹,۵۶۰ ۰ ۷۳,۲۴۷,۵۳۲,۸۸۰ ۳,۳۷۴,۹۲۶,۶۸۰ ۱۴۷,۲۸۴,۷۲۴,۲۸۹,۴۰۶
  ۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۴۳,۶۴۹ ۴۳,۶۱۸ ۴۳,۹۶۱ ۳۴۳ ۰ ۷۶,۶۲۲,۴۵۹,۵۶۰ ۰ ۷۳,۲۴۷,۵۳۲,۸۸۰ ۳,۳۷۴,۹۲۶,۶۸۰ ۱۴۷,۲۰۷,۱۲۲,۶۵۶,۷۷۹
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۴۳,۶۳۶ ۴۳,۶۰۴ ۴۳,۹۴۸ ۳۴۴ ۵۹,۰۸۷,۵۱۴ ۷۶,۶۲۲,۴۵۹,۵۶۰ ۶۹,۲۲۵,۷۵۴ ۷۳,۲۴۷,۵۳۲,۸۸۰ ۳,۳۷۴,۹۲۶,۶۸۰ ۱۴۷,۱۶۱,۴۱۴,۱۰۰,۶۶۸
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۴۳,۶۲۱ ۴۳,۵۸۹ ۴۳,۹۳۲ ۳۴۳ ۸۲,۲۱۴,۱۳۱ ۷۶,۵۶۳,۳۷۲,۰۴۶ ۹۳,۹۶۵,۲۶۷ ۷۳,۱۷۸,۳۰۷,۱۲۶ ۳,۳۸۵,۰۶۴,۹۲۰ ۱۴۷,۵۵۳,۲۸۱,۱۸۹,۶۳۳
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۴۳,۵۸۸ ۴۳,۵۵۷ ۴۳,۸۴۶ ۲۸۹ ۶۹,۱۴۷,۶۱۲ ۷۶,۴۸۱,۱۵۷,۹۱۵ ۶۳,۴۶۳,۳۷۶ ۷۳,۰۸۴,۳۴۱,۸۵۹ ۳,۳۹۶,۸۱۶,۰۵۶ ۱۴۷,۹۵۳,۷۳۰,۶۶۳,۱۷۷
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۴۳,۵۶۸ ۴۳,۵۳۵ ۴۳,۸۱۶ ۲۸۱ ۶۹,۰۲۶,۷۳۱ ۷۶,۴۱۲,۰۱۰,۳۰۳ ۷۲,۳۳۵,۵۳۶ ۷۳,۰۲۰,۸۷۸,۴۸۳ ۳,۳۹۱,۱۳۱,۸۲۰ ۱۴۷,۶۳۴,۲۹۷,۱۱۲,۶۷۸
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۴۳,۵۴۶ ۴۳,۵۱۴ ۴۳,۷۸۳ ۲۶۹ ۸۳,۹۰۳,۰۴۰ ۷۶,۳۴۲,۹۸۳,۵۷۲ ۸۱,۳۸۰,۵۹۴ ۷۲,۹۴۸,۵۴۲,۹۴۷ ۳,۳۹۴,۴۴۰,۶۲۵ ۱۴۷,۷۰۶,۵۱۵,۴۰۳,۴۹۶
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۴۳,۵۲۶ ۴۳,۴۹۳ ۴۳,۷۷۳ ۲۸۰ ۰ ۷۶,۲۵۹,۰۸۰,۵۳۲ ۰ ۷۲,۸۶۷,۱۶۲,۳۵۳ ۳,۳۹۱,۹۱۸,۱۷۹ ۱۴۷,۵۲۵,۷۸۵,۳۴۲,۸۷۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۴۳,۴۹۷ ۴۳,۴۶۴ ۴۳,۶۶۸ ۲۰۴ ۰ ۷۶,۲۵۹,۰۸۰,۵۳۲ ۰ ۷۲,۸۶۷,۱۶۲,۳۵۳ ۳,۳۹۱,۹۱۸,۱۷۹ ۱۴۷,۴۲۷,۴۴۳,۹۸۱,۵۹۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۴۳,۴۸۳ ۴۳,۴۵۱ ۴۳,۶۵۴ ۲۰۳ ۸۲,۲۸۹,۵۶۵ ۷۶,۲۵۹,۰۸۰,۵۳۲ ۷۳,۴۳۹,۹۵۸ ۷۲,۸۶۷,۱۶۲,۳۵۳ ۳,۳۹۱,۹۱۸,۱۷۹ ۱۴۷,۳۸۰,۹۳۹,۵۱۲,۸۸۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۴۳,۴۶۹ ۴۳,۴۳۶ ۴۳,۶۴۰ ۲۰۴ ۷۷,۰۹۴,۹۱۴ ۷۶,۱۷۶,۷۹۰,۹۶۷ ۶۷,۰۴۲,۴۹۷ ۷۲,۷۹۳,۷۲۲,۳۹۵ ۳,۳۸۳,۰۶۸,۵۷۲ ۱۴۶,۹۴۷,۳۶۵,۰۴۲,۰۲۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۴۳,۴۴۳ ۴۳,۴۱۰ ۴۳,۵۸۴ ۱۷۴ ۷۳,۵۵۸,۸۹۹ ۷۶,۰۹۹,۶۹۶,۰۵۳ ۷۹,۶۱۱,۲۲۵ ۷۲,۷۲۶,۶۷۹,۸۹۸ ۳,۳۷۳,۰۱۶,۱۵۵ ۱۴۶,۴۲۳,۴۱۹,۰۴۷,۵۹۷
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۴۳,۴۲۰ ۴۳,۳۸۷ ۴۳,۵۲۴ ۱۳۷ ۵۷,۲۷۸,۷۹۱ ۷۶,۰۲۶,۱۳۷,۱۵۴ ۷۷,۹۸۲,۴۹۴ ۷۲,۶۴۷,۰۶۸,۶۷۳ ۳,۳۷۹,۰۶۸,۴۸۱ ۱۴۶,۶۰۷,۹۴۱,۸۹۷,۷۵۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۴۳,۳۹۹ ۴۳,۳۶۶ ۴۳,۴۳۴ ۶۸ ۸۵,۸۵۲,۲۶۲ ۷۵,۹۶۸,۸۵۸,۳۶۳ ۱۲۹,۳۰۵,۶۶۸ ۷۲,۵۶۹,۰۸۶,۱۷۹ ۳,۳۹۹,۷۷۲,۱۸۴ ۱۴۷,۴۳۴,۱۸۳,۸۳۲,۶۳۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۴۳,۳۷۸ ۴۳,۳۴۵ ۴۳,۳۱۶ -۲۹ ۰ ۷۵,۸۸۳,۰۰۶,۱۰۱ ۰ ۷۲,۴۳۹,۷۸۰,۵۱۱ ۳,۴۴۳,۲۲۵,۵۹۰ ۱۴۹,۲۴۵,۶۲۷,۲۱۵,۷۸۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۴۳,۳۴۳ ۴۳,۳۱۰ ۴۳,۲۷۹ -۳۱ ۰ ۷۵,۸۸۳,۰۰۶,۱۰۱ ۰ ۷۲,۴۳۹,۷۸۰,۵۱۱ ۳,۴۴۳,۲۲۵,۵۹۰ ۱۴۹,۱۲۶,۳۵۳,۹۱۲,۷۶۰
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۴۳,۳۳۰ ۴۳,۲۹۶ ۴۳,۲۶۵ -۳۱ ۵۸,۵۴۷,۶۷۴ ۷۵,۸۸۳,۰۰۶,۱۰۱ ۷۰,۶۹۲,۸۰۸ ۷۲,۴۳۹,۷۸۰,۵۱۱ ۳,۴۴۳,۲۲۵,۵۹۰ ۱۴۹,۰۷۹,۵۷۹,۰۵۸,۵۵۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۴۳,۳۱۵ ۴۳,۲۸۲ ۴۳,۲۵۱ -۳۱ ۷۰,۲۴۶,۹۶۰ ۷۵,۸۲۴,۴۵۸,۴۲۷ ۶۹,۴۱۶,۹۳۸ ۷۲,۳۶۹,۰۸۷,۷۰۳ ۳,۴۵۵,۳۷۰,۷۲۴ ۱۴۹,۵۵۶,۵۵۷,۸۱۳,۴۶۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۴۳,۲۹۲ ۴۳,۲۵۸ ۴۳,۱۹۵ -۶۳ ۸۱,۲۶۹,۱۸۷ ۷۵,۷۵۴,۲۱۱,۴۶۷ ۶۳,۲۸۰,۸۳۶ ۷۲,۲۹۹,۶۷۰,۷۶۵ ۳,۴۵۴,۵۴۰,۷۰۲ ۱۴۹,۴۳۷,۹۴۷,۳۱۳,۱۹۳
  مشاهده همه