صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۰۱,۲۷۴,۰۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۹۸,۷۲۵,۹۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۷,۰۸۱,۸۷۷,۸۷۶,۰۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸,۵۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸,۴۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸,۸۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۳۸,۵۰۹ ۳۸,۴۹۵ ۳۸,۸۰۹ ۳۱۴ ۰ ۵۷,۷۳۱,۶۳۰,۲۹۵ ۰ ۵۴,۴۳۰,۳۵۶,۲۷۰ ۳,۳۰۱,۲۷۴,۰۲۵ ۱۲۷,۰۸۱,۸۷۷,۸۷۶,۰۵۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۳۸,۴۹۹ ۳۸,۴۸۴ ۳۸,۷۹۸ ۳۱۴ ۸۸,۰۷۷,۹۷۸ ۵۷,۷۳۱,۶۳۰,۲۹۵ ۷۹,۵۰۸,۷۲۴ ۵۴,۴۳۰,۳۵۶,۲۷۰ ۳,۳۰۱,۲۷۴,۰۲۵ ۱۲۷,۰۴۷,۰۸۰,۷۶۳,۴۹۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۳۸,۴۸۸ ۳۸,۴۷۳ ۳۸,۷۸۷ ۳۱۴ ۶۸,۵۹۸,۴۹۷ ۵۷,۶۴۳,۵۵۲,۳۱۷ ۸۰,۹۰۱,۳۸۱ ۵۴,۳۵۰,۸۴۷,۵۴۶ ۳,۲۹۲,۷۰۴,۷۷۱ ۱۲۶,۶۸۱,۳۱۶,۷۷۹,۱۵۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۳۸,۴۶۷ ۳۸,۴۵۲ ۳۸,۷۵۷ ۳۰۵ ۴۶,۰۲۶,۲۳۸ ۵۷,۵۷۴,۹۵۳,۸۲۰ ۵۱,۴۱۳,۸۵۱ ۵۴,۲۶۹,۹۴۶,۱۶۵ ۳,۳۰۵,۰۰۷,۶۵۵ ۱۲۷,۰۸۴,۴۶۹,۸۳۳,۷۵۵
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۳۸,۴۴۹ ۳۸,۴۳۵ ۳۸,۸۱۵ ۳۸۰ ۶۴,۲۲۷,۵۳۹ ۵۷,۵۲۸,۹۲۷,۵۸۲ ۷۰,۶۹۹,۴۲۵ ۵۴,۲۱۸,۵۳۲,۳۱۴ ۳,۳۱۰,۳۹۵,۲۶۸ ۱۲۷,۲۳۶,۰۵۰,۴۳۲,۳۱۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۳۸,۴۳۰ ۳۸,۴۱۶ ۳۸,۷۵۳ ۳۳۷ ۶۲,۱۹۹,۹۹۱ ۵۷,۴۶۴,۷۰۰,۰۴۳ ۱۴۷,۱۷۹,۵۱۸ ۵۴,۱۴۷,۸۳۲,۸۸۹ ۳,۳۱۶,۸۶۷,۱۵۴ ۱۲۷,۴۲۲,۲۲۱,۸۳۷,۵۵۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۳۸,۴۱۵ ۳۸,۴۰۱ ۳۸,۷۰۸ ۳۰۷ ۰ ۵۷,۴۰۲,۵۰۰,۰۵۲ ۰ ۵۴,۰۰۰,۶۵۳,۳۷۱ ۳,۴۰۱,۸۴۶,۶۸۱ ۱۳۰,۶۳۴,۵۵۵,۸۴۰,۷۴۱
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۳۸,۳۸۳ ۳۸,۳۶۹ ۳۸,۷۳۱ ۳۶۲ ۰ ۵۷,۴۰۲,۵۰۰,۰۵۲ ۰ ۵۴,۰۰۰,۶۵۳,۳۷۱ ۳,۴۰۱,۸۴۶,۶۸۱ ۱۳۰,۵۲۶,۹۷۷,۷۷۷,۵۸۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۳۸,۳۷۳ ۳۸,۳۵۹ ۳۸,۷۲۰ ۳۶۱ ۷۵,۴۱۹,۴۰۸ ۵۷,۴۰۲,۵۰۰,۰۵۲ ۶۲,۸۷۰,۳۵۶ ۵۴,۰۰۰,۶۵۳,۳۷۱ ۳,۴۰۱,۸۴۶,۶۸۱ ۱۳۰,۴۹۱,۶۶۳,۹۵۹,۷۷۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۳۸,۳۶۲ ۳۸,۳۴۸ ۳۸,۷۱۰ ۳۶۲ ۰ ۵۷,۳۲۷,۰۸۰,۶۴۴ ۰ ۵۳,۹۳۷,۷۸۳,۰۱۵ ۳,۳۸۹,۲۹۷,۶۲۹ ۱۲۹,۹۷۴,۰۸۵,۱۶۶,۱۰۵
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۳۸,۳۴۴ ۳۸,۳۳۰ ۳۸,۷۷۸ ۴۴۸ ۸۴,۳۱۷,۱۵۳ ۵۷,۳۲۷,۰۸۰,۶۴۴ ۵۳,۹۲۴,۸۶۶ ۵۳,۹۳۷,۷۸۳,۰۱۵ ۳,۳۸۹,۲۹۷,۶۲۹ ۱۲۹,۹۱۱,۶۸۹,۷۵۸,۶۰۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۳۸,۳۳۳ ۳۸,۳۱۹ ۳۸,۷۷۱ ۴۵۲ ۷۸,۲۱۹,۸۵۹ ۵۷,۲۴۲,۷۶۳,۴۹۱ ۷۴,۴۳۸,۵۱۱ ۵۳,۸۸۳,۸۵۸,۱۴۹ ۳,۳۵۸,۹۰۵,۳۴۲ ۱۲۸,۷۱۰,۶۹۸,۵۵۴,۸۲۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۳۸,۳۱۵ ۳۸,۳۰۰ ۳۸,۷۸۱ ۴۸۱ ۱۰۲,۳۴۸,۱۶۲ ۵۷,۱۶۴,۵۴۳,۶۳۲ ۹۳,۹۳۱,۳۸۲ ۵۳,۸۰۹,۴۱۹,۶۳۸ ۳,۳۵۵,۱۲۳,۹۹۴ ۱۲۸,۵۰۲,۴۸۸,۷۲۴,۳۳۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۳۸,۲۹۵ ۳۸,۲۸۰ ۳۸,۷۸۳ ۵۰۳ ۰ ۵۷,۰۶۲,۱۹۵,۴۷۰ ۰ ۵۳,۷۱۵,۴۸۸,۲۵۶ ۳,۳۴۶,۷۰۷,۲۱۴ ۱۲۸,۱۱۱,۹۴۴,۱۶۴,۶۲۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۳۸,۲۵۶ ۳۸,۲۴۱ ۳۸,۸۱۸ ۵۷۷ ۰ ۵۷,۰۶۲,۱۹۵,۴۷۰ ۰ ۵۳,۷۱۵,۴۸۸,۲۵۶ ۳,۳۴۶,۷۰۷,۲۱۴ ۱۲۷,۹۸۲,۵۷۰,۵۴۳,۴۸۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۳۸,۲۴۶ ۳۸,۲۳۱ ۳۸,۸۰۶ ۵۷۵ ۶۸,۲۷۸,۴۹۱ ۵۷,۰۶۲,۱۹۵,۴۷۰ ۸۰,۹۹۱,۳۳۹ ۵۳,۷۱۵,۴۸۸,۲۵۶ ۳,۳۴۶,۷۰۷,۲۱۴ ۱۲۷,۹۴۷,۶۵۱,۴۸۷,۳۳۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۳۸,۲۳۵ ۳۸,۲۲۰ ۳۸,۷۹۱ ۵۷۱ ۵۸,۸۲۷,۲۲۹ ۵۶,۹۹۳,۹۱۶,۹۷۹ ۷۲,۷۳۳,۶۸۱ ۵۳,۶۳۴,۴۹۶,۹۱۷ ۳,۳۵۹,۴۲۰,۰۶۲ ۱۲۸,۳۹۷,۴۶۸,۷۰۶,۹۱۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۳۸,۲۱۵ ۳۸,۲۰۰ ۳۸,۷۵۱ ۵۵۱ ۶۱,۲۰۶,۸۳۸ ۵۶,۹۳۵,۰۸۹,۷۵۰ ۵۴,۱۱۴,۱۵۵ ۵۳,۵۶۱,۷۶۳,۲۳۶ ۳,۳۷۳,۳۲۶,۵۱۴ ۱۲۸,۸۶۱,۷۷۲,۴۱۸,۹۱۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۳۸,۱۸۹ ۳۸,۱۷۴ ۳۸,۷۵۹ ۵۸۵ ۷۲,۲۳۹,۹۴۰ ۵۶,۸۷۳,۸۸۲,۹۱۲ ۶۳,۷۴۸,۴۵۵ ۵۳,۵۰۷,۶۴۹,۰۸۱ ۳,۳۶۶,۲۳۳,۸۳۱ ۱۲۸,۵۰۳,۷۸۱,۵۲۷,۹۳۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۳۸,۱۶۵ ۳۸,۱۵۰ ۳۸,۷۱۷ ۵۶۷ ۱۲۳,۴۹۴,۱۸۲ ۵۶,۸۰۱,۶۴۲,۹۷۲ ۹۶,۵۶۸,۲۳۶ ۵۳,۴۴۳,۹۰۰,۶۲۶ ۳,۳۵۷,۷۴۲,۳۴۶ ۱۲۸,۰۹۶,۳۳۶,۶۶۱,۸۵۵
  مشاهده همه