صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۷۱,۸۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۸۲۸,۱۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۹۳۴,۹۹۹,۲۵۲,۹۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۸۸۹,۵۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۸۸۷,۷۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۲۷,۷۲۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۲,۸۸۹,۵۶۱ ۲,۸۸۷,۷۵۴ ۳۹,۹۷۰ ۳۰۵,۹۸۸ ۶۸,۰۹۴,۷۷۹ ۴۲۵,۸۷۵ ۶۲,۹۲۲,۹۴۰ ۵,۱۷۱,۸۳۹ ۱۴,۹۳۴,۹۹۹,۲۵۲,۹۸۰
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۲,۸۸۸,۰۵۷ ۲,۸۸۶,۲۰۰ ۴۱,۶۰۹ ۳۶۳,۸۳۸ ۶۷,۷۸۸,۷۹۱ ۲۵۸,۹۰۴ ۶۲,۴۹۷,۰۶۵ ۵,۲۹۱,۷۲۶ ۱۵,۲۷۲,۹۷۸,۲۱۸,۲۲۹
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۲,۸۸۶,۵۲۴ ۲,۸۸۴,۶۵۱ ۴۱,۶۱۷ ۵۴۴,۹۷۹ ۶۷,۴۲۴,۹۵۳ ۳۰۶,۴۵۳ ۶۲,۲۳۸,۱۶۱ ۵,۱۸۶,۷۹۲ ۱۴,۹۶۲,۰۸۴,۹۴۳,۴۱۱
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲,۸۸۵,۲۲۷ ۲,۸۸۳,۲۹۴ ۴۱,۲۱۷ ۰ ۶۶,۸۷۹,۹۷۴ ۰ ۶۱,۹۳۱,۷۰۸ ۴,۹۴۸,۲۶۶ ۱۴,۲۶۷,۳۰۷,۹۷۶,۹۳۴
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۲,۸۸۲,۱۹۳ ۲,۸۸۰,۲۹۰ ۳۸,۶۲۳ ۰ ۶۶,۸۷۹,۹۷۴ ۰ ۶۱,۹۳۱,۷۰۸ ۴,۹۴۸,۲۶۶ ۱۴,۲۵۲,۴۴۰,۲۷۳,۲۸۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۲,۸۸۱,۸۷۹ ۲,۸۷۹,۹۷۵ ۳۸,۶۲۴ ۴۳۸,۷۴۷ ۶۶,۸۷۹,۹۷۴ ۳۸۰,۵۶۶ ۶۱,۹۳۱,۷۰۸ ۴,۹۴۸,۲۶۶ ۱۴,۲۵۰,۸۸۴,۷۰۳,۹۹۶
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۲,۸۸۱,۴۱۷ ۲,۸۷۹,۴۹۱ ۳۹,۰۸۲ ۳۸۶,۰۸۵ ۶۶,۴۴۱,۲۲۷ ۳۵۵,۱۱۰ ۶۱,۵۵۱,۱۴۲ ۴,۸۹۰,۰۸۵ ۱۴,۰۸۰,۹۵۳,۹۷۶,۰۵۵
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۲,۸۷۹,۲۴۴ ۲,۸۷۷,۳۱۷ ۳۹,۱۵۶ ۴۱۲,۸۶۱ ۶۶,۰۵۵,۱۴۲ ۳۳۹,۵۱۴ ۶۱,۱۹۶,۰۳۲ ۴,۸۵۹,۱۱۰ ۱۳,۹۸۱,۱۹۸,۹۳۸,۲۲۷
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۲,۸۷۷,۳۳۶ ۲,۸۷۵,۴۰۸ ۴۲,۵۴۹ ۴۳۳,۰۷۹ ۶۵,۶۴۲,۲۸۱ ۳۵۲,۹۵۰ ۶۰,۸۵۶,۵۱۸ ۴,۷۸۵,۷۶۳ ۱۳,۷۶۱,۰۲۱,۵۸۹,۹۴۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۲,۸۷۶,۳۱۴ ۲,۸۷۴,۳۵۷ ۴۲,۹۳۹ ۴۴۲,۹۹۸ ۶۵,۲۰۹,۲۰۲ ۲۹۶,۸۳۹ ۶۰,۵۰۳,۵۶۸ ۴,۷۰۵,۶۳۴ ۱۳,۵۲۵,۶۷۱,۴۴۰,۸۸۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۲,۸۷۴,۹۹۴ ۲,۸۷۲,۹۳۲ ۴۷,۶۹۱ ۰ ۶۴,۷۶۶,۲۰۴ ۰ ۶۰,۲۰۶,۷۲۹ ۴,۵۵۹,۴۷۵ ۱۳,۰۹۹,۰۶۲,۳۵۵,۰۶۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۲,۸۷۱,۲۹۷ ۲,۸۶۹,۲۲۸ ۴۸,۸۱۰ ۰ ۶۴,۷۶۶,۲۰۴ ۰ ۶۰,۲۰۶,۷۲۹ ۴,۵۵۹,۴۷۵ ۱۳,۰۸۲,۱۷۵,۴۱۱,۵۶۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۲,۸۷۱,۰۴۹ ۲,۸۶۸,۹۸۱ ۴۸,۸۱۰ ۳۴۰,۲۳۲ ۶۴,۷۶۶,۲۰۴ ۴۸۳,۱۰۵ ۶۰,۲۰۶,۷۲۹ ۴,۵۵۹,۴۷۵ ۱۳,۰۸۱,۰۴۸,۶۲۳,۰۸۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۲,۸۷۰,۵۹۰ ۲,۸۶۸,۵۸۵ ۴۷,۳۲۶ ۳۱۸,۴۴۷ ۶۴,۴۲۵,۹۷۲ ۳۶۴,۱۵۶ ۵۹,۷۲۳,۶۲۴ ۴,۷۰۲,۳۴۸ ۱۳,۴۸۹,۰۸۴,۸۹۹,۶۱۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۲,۸۶۸,۹۱۰ ۲,۸۶۶,۹۱۹ ۴۰,۳۲۱ ۳۰۷,۳۳۸ ۶۴,۱۰۷,۵۲۵ ۴۵۴,۸۱۸ ۵۹,۳۵۹,۴۶۸ ۴,۷۴۸,۰۵۷ ۱۳,۶۱۲,۲۹۶,۶۵۸,۶۵۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲,۸۶۷,۲۱۸ ۲,۸۶۵,۲۹۴ ۳۷,۸۵۵ ۳۳۶,۰۷۲ ۶۳,۸۰۰,۱۸۷ ۴۲۵,۶۶۳ ۵۸,۹۰۴,۶۵۰ ۴,۸۹۵,۵۳۷ ۱۴,۰۲۷,۱۵۴,۶۷۸,۵۴۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۲,۸۶۵,۴۲۵ ۲,۸۶۳,۵۹۶ ۳۳,۹۹۴ ۵۱۷,۷۳۹ ۶۳,۴۶۴,۱۱۵ ۳۲۳,۳۲۱ ۵۸,۴۷۸,۹۸۷ ۴,۹۸۵,۱۲۸ ۱۴,۲۷۵,۳۹۰,۶۹۷,۷۳۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۲,۸۶۳,۴۸۰ ۲,۸۶۱,۵۶۰ ۳۶,۰۵۲ ۰ ۶۲,۹۴۶,۳۷۶ ۰ ۵۸,۱۵۵,۶۶۶ ۴,۷۹۰,۷۱۰ ۱۳,۷۰۸,۹۰۴,۹۳۲,۵۹۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۲,۸۶۰,۱۵۵ ۲,۸۵۸,۲۶۴ ۳۵,۲۰۰ ۰ ۶۲,۹۴۶,۳۷۶ ۰ ۵۸,۱۵۵,۶۶۶ ۴,۷۹۰,۷۱۰ ۱۳,۶۹۳,۱۱۲,۲۶۴,۵۷۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۲,۸۵۹,۹۴۴ ۲,۸۵۸,۰۵۲ ۳۵,۲۰۱ ۳۰۷,۴۲۲ ۶۲,۹۴۶,۳۷۶ ۳۱۸,۶۷۰ ۵۸,۱۵۵,۶۶۶ ۴,۷۹۰,۷۱۰ ۱۳,۶۹۲,۰۹۷,۸۲۳,۱۲۲