اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,383,243
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,616,757
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,017,492,805,296
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,141,364
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,140,315
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,127,791
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/02 2,141,364 2,140,315 12,524- 34,782 16,632,681 26,593 15,249,438 1,383,243 3,017,492,805,296
  2 1397/02/01 2,140,456 2,139,405 12,925- 0 16,597,899 32,229 15,222,845 1,375,054 3,010,747,625,766
  3 1397/01/31 2,139,543 2,138,491 13,440- 0 16,597,899 0 15,190,616 1,407,283 3,009,461,808,156
  4 1397/01/30 2,139,192 2,138,141 13,440- 27,996 16,597,899 0 15,190,616 1,407,283 3,008,969,117,148
  5 1397/01/29 2,138,843 2,137,785 13,522- 24,051 16,569,903 19,372 15,190,616 1,379,287 2,990,031,972,026
  6 1397/01/28 2,136,372 2,135,322 11,791- 32,833 16,545,852 31,675 15,171,244 1,374,608 3,002,867,062,796
  7 1397/01/27 2,135,376 2,134,329 13,273- 35,740 16,513,019 27,823 15,139,569 1,373,450 2,990,778,165,987
  8 1397/01/26 2,134,442 2,133,385 11,017- 0 16,477,279 46,097 15,111,746 1,365,533 3,011,550,591,618
  9 1397/01/25 2,131,335 2,130,283 11,118- 0 16,477,279 0 15,065,649 1,411,630 3,007,171,340,425
  10 1397/01/24 2,130,969 2,129,918 11,123- 0 16,477,279 0 15,065,649 1,411,630 3,006,655,498,057
  11 1397/01/23 2,130,604 2,129,553 11,128- 48,874 16,477,279 0 15,065,649 1,411,630 3,006,140,331,380
  12 1397/01/22 2,130,223 2,129,151 15,963- 34,425 16,428,405 21,822 15,065,649 1,362,756 2,947,975,343,424
  13 1397/01/21 2,129,072 2,128,023 10,194- 30,222 16,393,980 53,949 15,043,827 1,350,153 2,987,960,793,174
  14 1397/01/20 2,127,844 2,126,795 14,059- 60,572 16,363,758 54,089 14,989,878 1,373,880 3,036,997,459,763
  15 1397/01/19 2,126,616 2,125,549 12,494- 24,457 16,303,186 44,337 14,935,789 1,367,397 3,000,709,968,402
  16 1397/01/18 2,125,466 2,124,428 10,165- 0 16,278,729 64,754 14,891,452 1,387,277 3,084,734,755,670
  17 1397/01/17 2,122,993 2,121,943 3,142- 0 16,278,729 0 14,826,698 1,452,031 3,081,126,410,106
  18 1397/01/16 2,122,645 2,121,595 3,215- 31,026 16,278,729 0 14,826,698 1,452,031 3,080,621,957,669
  19 1397/01/15 2,122,280 2,121,226 3,899- 28,112 16,247,703 24,575 14,826,698 1,421,005 3,066,401,240,307
  20 1397/01/14 2,121,222 2,120,177 2,884- 0 16,219,591 36,913 14,802,123 1,417,468 3,083,545,463,989
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi