اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 2,773,595
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,226,405
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,520,898,990,038
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,712,811
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,711,607
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,725,504
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/28 2,712,811 2,711,607 13,897 212,720 45,312,866 186,554 42,539,271 2,773,595 7,520,898,990,038
  2 1398/03/27 2,711,616 2,710,382 14,159 161,853 45,100,146 254,501 42,352,717 2,747,429 7,446,582,509,580
  3 1398/03/26 2,709,832 2,708,623 13,296 205,403 44,938,293 204,128 42,098,216 2,840,077 7,692,697,806,882
  4 1398/03/25 2,708,165 2,706,978 13,589 0 44,732,890 250,975 41,894,088 2,838,802 7,684,573,155,858
  5 1398/03/24 2,706,854 2,705,672 13,748 0 44,732,890 0 41,643,113 3,089,777 8,359,924,592,929
  6 1398/03/23 2,706,735 2,705,553 13,748 194,307 44,732,890 0 41,643,113 3,089,777 8,359,555,089,525
  7 1398/03/22 2,706,558 2,705,357 13,970 180,492 44,538,583 145,269 41,643,113 2,895,470 7,833,281,366,702
  8 1398/03/21 2,704,778 2,703,618 12,001 164,000 44,358,091 279,489 41,497,844 2,860,247 7,733,016,421,964
  9 1398/03/20 2,703,695 2,702,570 12,534 199,297 44,194,091 241,174 41,218,355 2,975,736 8,042,135,831,232
  10 1398/03/19 2,701,945 2,700,792 7,835 263,467 43,994,794 159,462 40,977,181 3,017,613 8,149,946,352,102
  11 1398/03/18 2,700,349 2,699,187 4,143 0 43,731,327 211,691 40,817,719 2,913,608 7,864,373,656,566
  12 1398/03/17 2,693,448 2,692,294 7,196 0 43,731,327 0 40,606,028 3,125,299 8,414,224,168,124
  13 1398/03/16 2,693,270 2,692,116 7,195 0 43,731,327 0 40,606,028 3,125,299 8,413,667,250,562
  14 1398/03/15 2,693,092 2,691,938 7,195 0 43,731,327 0 40,606,028 3,125,299 8,413,111,183,557
  15 1398/03/14 2,692,915 2,691,760 7,196 212,471 43,731,327 0 40,606,028 3,125,299 8,412,555,967,114
  16 1398/03/13 2,692,676 2,691,503 7,316 193,567 43,518,856 160,911 40,606,028 2,912,828 7,839,884,285,290
  17 1398/03/12 2,690,504 2,689,332 2,091 264,574 43,325,289 179,867 40,445,117 2,880,172 7,745,737,328,585
  18 1398/03/11 2,688,861 2,687,669 6,511 0 43,060,715 191,926 40,265,250 2,795,465 7,513,283,937,717
  19 1398/03/10 2,685,911 2,684,737 8,744 0 43,060,715 0 40,073,324 2,987,391 8,020,360,415,967
  20 1398/03/09 2,685,771 2,684,598 8,744 169,619 43,060,715 0 40,073,324 2,987,391 8,019,943,712,013