صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۷۲,۶۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۷,۳۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۷۴۵,۵۳۸,۷۸۱,۳۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۵۷,۸۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۵۶,۵۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۶۷,۸۳۵
تاریخ انتشار
1398/04/30
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۲,۷۵۷,۸۸۸ ۲,۷۵۶,۵۲۱ ۱۱,۳۱۴ ۳۰۵,۱۸۷ ۵۰,۵۰۵,۵۵۲ ۲۰۰,۹۰۱ ۴۷,۳۳۲,۸۷۹ ۳,۱۷۲,۶۷۳ ۸,۷۴۵,۵۳۸,۷۸۱,۳۱۱
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۲,۷۵۵,۷۰۱ ۲,۷۵۴,۲۶۸ ۱۱,۶۴۰ ۰ ۵۰,۲۰۰,۳۶۵ ۲۱۴,۲۲۱ ۴۷,۱۳۱,۹۷۸ ۳,۰۶۸,۳۸۷ ۸,۴۵۱,۱۶۰,۴۲۶,۶۶۷
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۲,۷۵۲,۶۰۵ ۲,۷۵۱,۲۶۸ ۱۸,۴۰۸ ۰ ۵۰,۲۰۰,۳۶۵ ۰ ۴۶,۹۱۷,۷۵۷ ۳,۲۸۲,۶۰۸ ۹,۰۳۱,۳۳۴,۶۷۱,۶۱۲
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۲,۷۵۲,۵۹۵ ۲,۷۵۱,۲۵۸ ۱۸,۴۰۷ ۲۱۹,۱۱۸ ۵۰,۲۰۰,۳۶۵ ۰ ۴۶,۹۱۷,۷۵۷ ۳,۲۸۲,۶۰۸ ۹,۰۳۱,۳۰۰,۰۳۶,۱۶۲
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۲,۷۵۲,۵۸۳ ۲,۷۵۱,۱۵۱ ۱۸,۰۷۵ ۲۰۵,۹۳۴ ۴۹,۹۸۱,۲۴۷ ۲۷۹,۴۷۶ ۴۶,۹۱۷,۷۵۷ ۳,۰۶۳,۴۹۰ ۸,۴۲۸,۱۲۲,۶۹۱,۰۴۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۲,۷۵۰,۷۸۸ ۲,۷۴۹,۳۹۲ ۶,۶۱۷ ۲۱۰,۲۳۹ ۴۹,۷۷۵,۳۱۳ ۲۳۹,۲۸۷ ۴۶,۶۳۸,۲۸۱ ۳,۱۳۷,۰۳۲ ۸,۶۲۴,۹۳۱,۷۴۵,۱۷۱
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۲,۷۴۹,۷۲۴ ۲,۷۴۸,۳۳۱ ۱۳,۵۳۲ ۳۷۸,۲۶۳ ۴۹,۵۶۵,۰۷۴ ۲۶۰,۹۲۳ ۴۶,۳۹۸,۹۹۴ ۳,۱۶۶,۰۸۰ ۸,۷۰۱,۴۳۶,۵۵۱,۳۸۲
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۲,۷۴۸,۲۶۹ ۲,۷۴۶,۸۲۲ ۱۳,۹۶۲ ۳۴۲,۴۳۸ ۴۹,۱۸۶,۸۱۱ ۴۹۵,۶۱۸ ۴۶,۱۳۸,۰۷۱ ۳,۰۴۸,۷۴۰ ۸,۳۷۴,۳۴۴,۷۵۰,۳۸۹
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۲,۷۴۶,۶۳۰ ۲,۷۴۵,۲۶۱ ۱۵,۳۸۹ ۰ ۴۸,۸۴۴,۳۷۳ ۲۱۶,۳۵۷ ۴۵,۶۴۲,۴۵۳ ۳,۲۰۱,۹۲۰ ۸,۷۹۰,۱۰۴,۷۴۰,۴۹۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۲,۷۴۳,۶۲۱ ۲,۷۴۲,۳۳۴ ۱۶,۴۹۳ ۰ ۴۸,۸۴۴,۳۷۳ ۰ ۴۵,۴۲۶,۰۹۶ ۳,۴۱۸,۲۷۷ ۹,۳۷۴,۰۵۸,۶۹۳,۷۸۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۲,۷۴۳,۵۹۵ ۲,۷۴۲,۳۰۸ ۱۶,۴۹۳ ۱۹۰,۲۴۰ ۴۸,۸۴۴,۳۷۳ ۰ ۴۵,۴۲۶,۰۹۶ ۳,۴۱۸,۲۷۷ ۹,۳۷۳,۹۶۹,۸۱۹,۲۵۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۲,۷۴۳,۵۶۹ ۲,۷۴۲,۲۰۶ ۱۶,۴۹۰ ۱۸۸,۴۴۴ ۴۸,۶۵۴,۱۳۳ ۱۹۰,۸۱۱ ۴۵,۴۲۶,۰۹۶ ۳,۲۲۸,۰۳۷ ۸,۸۵۱,۹۴۳,۱۷۲,۴۶۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۲,۷۴۲,۰۴۵ ۲,۷۴۰,۷۳۳ ۱۳,۳۷۷ ۱۹۴,۹۷۶ ۴۸,۴۶۵,۶۸۹ ۲۴۴,۱۴۷ ۴۵,۲۳۵,۲۸۵ ۳,۲۳۰,۴۰۴ ۸,۸۵۳,۶۷۵,۱۲۳,۰۷۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۲,۷۴۰,۷۱۲ ۲,۷۳۹,۴۴۶ ۱۰,۹۴۶ ۲۰۶,۱۹۹ ۴۸,۲۷۰,۷۱۳ ۲۱۰,۴۰۴ ۴۴,۹۹۱,۱۳۸ ۳,۲۷۹,۵۷۵ ۸,۹۸۴,۲۱۸,۱۴۸,۳۳۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۲,۷۳۹,۳۵۹ ۲,۷۳۸,۲۲۱ ۱۰,۰۰۱ ۱۹۹,۷۶۵ ۴۸,۰۶۴,۵۱۴ ۲۳۷,۲۹۷ ۴۴,۷۸۰,۷۳۴ ۳,۲۸۳,۷۸۰ ۸,۹۹۱,۷۱۴,۲۴۵,۶۷۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۲,۷۳۸,۱۷۳ ۲,۷۳۷,۰۷۷ ۹,۹۵۵ ۰ ۴۷,۸۶۴,۷۴۹ ۲۲۵,۴۳۷ ۴۴,۵۴۳,۴۳۷ ۳,۳۲۱,۳۱۲ ۹,۰۹۰,۶۸۵,۸۶۲,۴۱۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۲,۷۳۵,۶۸۵ ۲,۷۳۴,۶۶۵ ۹,۸۷۱ ۰ ۴۷,۸۶۴,۷۴۹ ۰ ۴۴,۳۱۸,۰۰۰ ۳,۵۴۶,۷۴۹ ۹,۶۹۹,۱۷۱,۱۴۳,۲۲۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۲,۷۳۵,۶۵۵ ۲,۷۳۴,۶۳۵ ۹,۸۷۰ ۱۸۳,۷۹۹ ۴۷,۸۶۴,۷۴۹ ۰ ۴۴,۳۱۸,۰۰۰ ۳,۵۴۶,۷۴۹ ۹,۶۹۹,۰۶۲,۸۴۷,۲۲۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۲,۷۳۵,۶۲۴ ۲,۷۳۴,۵۴۸ ۹,۹۲۸ ۳۳۲,۵۵۷ ۴۷,۶۸۰,۹۵۰ ۱۶۳,۳۰۲ ۴۴,۳۱۸,۰۰۰ ۳,۳۶۲,۹۵۰ ۹,۱۹۶,۱۴۷,۵۸۳,۰۵۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۲,۷۳۳,۱۵۱ ۲,۷۳۲,۰۷۵ ۹,۷۴۴ ۲۳۶,۹۳۳ ۴۷,۳۴۸,۳۹۳ ۱۴۴,۲۳۱ ۴۴,۱۵۴,۶۹۸ ۳,۱۹۳,۶۹۵ ۸,۷۲۵,۴۱۵,۴۶۷,۳۷۸