صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۸۲۵,۸۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۱۷۴,۱۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۲۸۶,۵۵۰,۸۰۶,۲۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۷۳,۸۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۷۲,۰۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۰۲۴,۶۲۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲,۹۷۳,۸۲۰ ۲,۹۷۲,۰۳۱ ۵۲,۵۹۱ ۴۱۲,۱۶۵ ۷۹,۳۶۵,۲۰۷ ۳۱۸,۸۰۵ ۷۲,۵۳۹,۳۸۷ ۶,۸۲۵,۸۲۰ ۲۰,۲۸۶,۵۵۰,۸۰۶,۲۱۸
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲,۹۷۱,۵۰۴ ۲,۹۶۹,۷۴۰ ۵۲,۵۹۵ ۰ ۷۸,۹۵۳,۰۴۲ ۰ ۷۲,۲۲۰,۵۸۲ ۶,۷۳۲,۴۶۰ ۱۹,۹۹۳,۶۵۶,۶۵۰,۸۳۲
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۲,۹۶۸,۲۱۴ ۲,۹۶۶,۴۶۶ ۵۳,۰۱۵ ۰ ۷۸,۹۵۳,۰۴۲ ۰ ۷۲,۲۲۰,۵۸۲ ۶,۷۳۲,۴۶۰ ۱۹,۹۷۱,۶۱۵,۳۳۳,۲۵۲
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۲,۹۶۷,۵۴۲ ۲,۹۶۵,۷۹۵ ۵۳,۰۱۴ ۴۳۱,۴۷۸ ۷۸,۹۵۳,۰۴۲ ۲۶۲,۳۶۶ ۷۲,۲۲۰,۵۸۲ ۶,۷۳۲,۴۶۰ ۱۹,۹۶۷,۰۹۳,۲۸۵,۱۴۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۲,۹۶۶,۸۰۱ ۲,۹۶۵,۰۰۸ ۵۴,۳۸۱ ۳۵۹,۶۵۰ ۷۸,۵۲۱,۵۶۴ ۴۵۰,۲۰۳ ۷۱,۹۵۸,۲۱۶ ۶,۵۶۳,۳۴۸ ۱۹,۴۶۰,۳۸۰,۴۸۱,۰۰۸
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۲,۹۶۵,۲۱۷ ۲,۹۶۳,۴۴۹ ۵۳,۲۱۰ ۳۲۲,۰۳۹ ۷۸,۱۶۱,۹۱۴ ۳۹۵,۸۳۳ ۷۱,۵۰۸,۰۱۳ ۶,۶۵۳,۹۰۱ ۱۹,۷۱۸,۴۹۶,۰۰۲,۰۳۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۲,۹۶۳,۶۴۸ ۲,۹۶۱,۸۹۷ ۵۴,۵۸۰ ۳۴۳,۹۲۶ ۷۷,۸۳۹,۸۷۵ ۳۳۴,۳۶۶ ۷۱,۱۱۲,۱۸۰ ۶,۷۲۷,۶۹۵ ۱۹,۹۲۶,۷۴۰,۸۳۱,۰۳۲
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۲,۹۶۲,۱۱۸ ۲,۹۶۰,۳۵۰ ۵۴,۱۵۱ ۴۱۳,۲۴۹ ۷۷,۴۹۵,۹۴۹ ۳۲۸,۷۷۶ ۷۰,۷۷۷,۸۱۴ ۶,۷۱۸,۱۳۵ ۱۹,۸۸۸,۰۳۰,۹۴۷,۰۳۲
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۲,۹۶۰,۳۸۴ ۲,۹۵۸,۶۰۳ ۵۴,۷۰۸ ۰ ۷۷,۰۸۲,۷۰۰ ۰ ۷۰,۴۴۹,۰۳۸ ۶,۶۳۳,۶۶۲ ۱۹,۶۲۶,۳۶۹,۸۷۸,۵۹۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۲,۹۵۶,۲۵۲ ۲,۹۵۴,۴۸۰ ۵۶,۰۰۸ ۰ ۷۷,۰۸۲,۷۰۰ ۰ ۷۰,۴۴۹,۰۳۸ ۶,۶۳۳,۶۶۲ ۱۹,۵۹۹,۰۱۸,۴۶۱,۷۵۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۲,۹۵۵,۵۷۸ ۲,۹۵۳,۸۰۵ ۵۶,۰۰۹ ۲۷۳,۱۹۳ ۷۷,۰۸۲,۷۰۰ ۳۲۸,۱۵۲ ۷۰,۴۴۹,۰۳۸ ۶,۶۳۳,۶۶۲ ۱۹,۵۹۴,۵۴۵,۷۲۸,۸۰۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۲,۹۵۴,۸۱۷ ۲,۹۵۳,۰۵۹ ۵۵,۵۴۹ ۲۸۹,۱۴۱ ۷۶,۸۰۹,۵۰۷ ۳۳۷,۲۶۶ ۷۰,۱۲۰,۸۸۶ ۶,۶۸۸,۶۲۱ ۱۹,۷۵۱,۸۹۵,۵۶۵,۰۴۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۲,۹۵۳,۰۶۰ ۲,۹۵۱,۳۲۲ ۵۷,۴۷۵ ۲۹۳,۷۷۵ ۷۶,۵۲۰,۳۶۶ ۳۰۹,۸۳۳ ۶۹,۷۸۳,۶۲۰ ۶,۷۳۶,۷۴۶ ۱۹,۸۸۲,۳۰۳,۷۴۹,۹۶۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۲,۹۵۱,۴۶۳ ۲,۹۴۹,۷۴۳ ۵۷,۵۹۳ ۲۷۰,۱۷۳ ۷۶,۲۲۶,۵۹۱ ۲۸۹,۸۲۶ ۶۹,۴۷۳,۷۸۷ ۶,۷۵۲,۸۰۴ ۱۹,۹۱۹,۰۳۳,۵۷۳,۲۹۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۲,۹۴۹,۹۳۷ ۲,۹۴۸,۲۳۰ ۵۷,۱۳۹ ۳۰۴,۱۹۰ ۷۵,۹۵۶,۴۱۸ ۲۵۴,۲۲۴ ۶۹,۱۸۳,۹۶۱ ۶,۷۷۲,۴۵۷ ۱۹,۹۶۶,۷۵۹,۱۲۰,۵۶۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۲,۹۴۸,۴۴۶ ۲,۹۴۶,۷۲۴ ۵۷,۸۰۰ ۰ ۷۵,۶۵۲,۲۲۸ ۰ ۶۸,۹۲۹,۷۳۷ ۶,۷۲۲,۴۹۱ ۱۹,۸۰۹,۳۲۵,۷۱۴,۱۱۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۲,۹۴۶,۹۳۵ ۲,۹۴۵,۲۲۲ ۵۸,۵۷۳ ۰ ۷۵,۶۵۲,۲۲۸ ۰ ۶۸,۹۲۹,۷۳۷ ۶,۷۲۲,۴۹۱ ۱۹,۷۹۹,۲۲۷,۴۲۴,۰۷۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۲,۹۴۶,۲۸۱ ۲,۹۴۴,۵۶۷ ۵۸,۵۷۳ ۳۰۴,۶۲۱ ۷۵,۶۵۲,۲۲۸ ۱۹۷,۶۳۹ ۶۸,۹۲۹,۷۳۷ ۶,۷۲۲,۴۹۱ ۱۹,۷۹۴,۸۲۶,۸۲۹,۲۴۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۲,۹۴۵,۰۵۹ ۲,۹۴۳,۳۱۸ ۵۹,۵۲۱ ۳۷۴,۳۶۰ ۷۵,۳۴۷,۶۰۷ ۲۱۰,۹۹۹ ۶۸,۷۳۲,۰۹۸ ۶,۶۱۵,۵۰۹ ۱۹,۴۷۱,۵۴۹,۳۹۳,۵۲۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۲,۹۴۳,۶۴۴ ۲,۹۴۱,۸۶۰ ۶۱,۱۰۸ ۲۶۱,۴۵۵ ۷۴,۹۷۳,۲۴۷ ۲۶۰,۱۷۶ ۶۸,۵۲۱,۰۹۹ ۶,۴۵۲,۱۴۸ ۱۸,۹۸۱,۳۱۵,۶۲۹,۲۶۱