صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۵۳,۸۳۳,۶۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۴۶,۱۶۶,۳۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۰,۰۹۶,۹۳۲,۱۲۸,۵۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۰۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۲۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۴۱,۱۰۵ ۴۱,۰۷۹ ۴۱,۲۳۸ ۱۵۹ ۱۴۲,۵۶۴,۷۷۲ ۶۸,۴۴۶,۳۷۶,۲۵۶ ۱۲۶,۱۵۴,۲۹۵ ۶۴,۷۹۲,۵۴۲,۵۹۱ ۳,۶۵۳,۸۳۳,۶۶۵ ۱۵۰,۰۹۶,۹۳۲,۱۲۸,۵۳۶
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۴۱,۰۸۴ ۴۱,۰۵۸ ۴۱,۲۰۱ ۱۴۳ ۱۱۶,۲۲۸,۳۸۴ ۶۸,۳۰۳,۸۱۱,۴۸۴ ۱۳۶,۳۲۲,۸۹۳ ۶۴,۶۶۶,۳۸۸,۲۹۶ ۳,۶۳۷,۴۲۳,۱۸۸ ۱۴۹,۳۴۶,۶۶۹,۹۳۴,۴۱۴
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۴۱,۰۶۶ ۴۱,۰۴۱ ۴۱,۱۸۷ ۱۴۶ ۱۵۱,۱۳۴,۴۸۴ ۶۸,۱۸۷,۵۸۳,۱۰۰ ۲۸۰,۲۸۹,۱۹۱ ۶۴,۵۳۰,۰۶۵,۴۰۳ ۳,۶۵۷,۵۱۷,۶۹۷ ۱۵۰,۱۰۸,۳۲۵,۰۸۰,۳۴۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۴۱,۰۵۰ ۴۱,۰۲۵ ۴۱,۲۰۳ ۱۷۸ ۰ ۶۸,۰۳۶,۴۴۸,۶۱۶ ۰ ۶۴,۲۴۹,۷۷۶,۲۱۲ ۳,۷۸۶,۶۷۲,۴۰۴ ۱۵۵,۳۴۹,۰۱۶,۵۳۶,۹۷۲
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۴۱,۰۳۱ ۴۱,۰۰۵ ۴۱,۱۹۷ ۱۹۲ ۰ ۶۸,۰۳۶,۴۴۸,۶۱۶ ۰ ۶۴,۲۴۹,۷۷۶,۲۱۲ ۳,۷۸۶,۶۷۲,۴۰۴ ۱۵۵,۲۷۳,۲۸۷,۱۷۳,۳۶۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۴۱,۰۱۹ ۴۰,۹۹۴ ۴۱,۱۸۵ ۱۹۱ ۱۷۷,۴۰۱,۷۸۴ ۶۸,۰۳۶,۴۴۸,۶۱۶ ۱۲۳,۶۷۹,۷۲۵ ۶۴,۲۴۹,۷۷۶,۲۱۲ ۳,۷۸۶,۶۷۲,۴۰۴ ۱۵۵,۲۲۹,۹۵۶,۸۹۳,۱۶۷
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۴۱,۰۰۶ ۴۰,۹۸۰ ۴۱,۱۷۴ ۱۹۴ ۱۵۸,۰۲۴,۴۹۱ ۶۷,۸۵۹,۰۴۶,۸۳۲ ۱۴۲,۴۲۰,۹۶۳ ۶۴,۱۲۶,۰۹۶,۴۸۷ ۳,۷۳۲,۹۵۰,۳۴۵ ۱۵۲,۹۷۶,۱۵۵,۶۷۴,۰۹۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۴۰,۹۸۴ ۴۰,۹۵۸ ۴۱,۱۷۲ ۲۱۴ ۲۳۰,۵۹۷,۰۴۰ ۶۷,۷۰۱,۰۲۲,۳۴۱ ۱۵۳,۵۰۰,۹۶۹ ۶۳,۹۸۳,۶۷۵,۵۲۴ ۳,۷۱۷,۳۴۶,۸۱۷ ۱۵۲,۲۵۵,۲۷۷,۴۷۷,۳۳۳
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۴۰,۹۶۲ ۴۰,۹۳۶ ۴۱,۱۸۳ ۲۴۷ ۱۲۹,۳۸۰,۲۷۸ ۶۷,۴۷۰,۴۲۵,۳۰۱ ۳۵۷,۵۷۴,۸۵۹ ۶۳,۸۳۰,۱۷۴,۵۵۵ ۳,۶۴۰,۲۵۰,۷۴۶ ۱۴۹,۰۱۶,۳۶۹,۱۰۰,۸۹۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۴۰,۹۴۵ ۴۰,۹۲۰ ۴۱,۱۵۳ ۲۳۳ ۳۵۱,۵۸۵,۱۴۸ ۶۷,۳۴۱,۰۴۵,۰۲۳ ۱۵۶,۶۵۸,۹۸۸ ۶۳,۴۷۲,۵۹۹,۶۹۶ ۳,۸۶۸,۴۴۵,۳۲۷ ۱۵۸,۲۹۸,۳۶۲,۷۴۹,۳۶۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۴۰,۹۲۹ ۴۰,۹۰۳ ۴۱,۱۸۰ ۲۷۷ ۰ ۶۶,۹۸۹,۴۵۹,۸۷۵ ۰ ۶۳,۳۱۵,۹۴۰,۷۰۸ ۳,۶۷۳,۵۱۹,۱۶۷ ۱۵۰,۲۵۶,۲۸۱,۵۰۴,۲۰۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۴۰,۹۰۶ ۴۰,۸۷۹ ۴۱,۱۵۸ ۲۷۹ ۰ ۶۶,۹۸۹,۴۵۹,۸۷۵ ۰ ۶۳,۳۱۵,۹۴۰,۷۰۸ ۳,۶۷۳,۵۱۹,۱۶۷ ۱۵۰,۱۷۰,۲۶۰,۸۵۴,۶۰۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۴۰,۸۹۳ ۴۰,۸۶۷ ۴۱,۱۴۵ ۲۷۸ ۲۹۴,۰۶۳,۸۹۷ ۶۶,۹۸۹,۴۵۹,۸۷۵ ۱۴۳,۰۵۹,۷۰۳ ۶۳,۳۱۵,۹۴۰,۷۰۸ ۳,۶۷۳,۵۱۹,۱۶۷ ۱۵۰,۱۲۳,۹۲۶,۸۵۰,۲۴۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۴۰,۸۷۹ ۴۰,۸۵۱ ۴۱,۱۴۲ ۲۹۱ ۱۴۳,۰۱۵,۷۸۳ ۶۶,۶۹۵,۳۹۵,۹۷۸ ۲۵۱,۵۸۵,۵۵۲ ۶۳,۱۷۲,۸۸۱,۰۰۵ ۳,۵۲۲,۵۱۴,۹۷۳ ۱۴۳,۸۹۸,۹۳۲,۱۴۶,۵۳۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۴۰,۸۵۶ ۴۰,۸۳۰ ۴۱,۱۱۵ ۲۸۵ ۱۵۰,۰۷۳,۹۳۰ ۶۶,۵۵۲,۳۸۰,۱۹۵ ۱۶۷,۴۲۸,۴۵۷ ۶۲,۹۲۱,۲۹۵,۴۵۳ ۳,۶۳۱,۰۸۴,۷۴۲ ۱۴۸,۲۵۵,۸۱۰,۹۳۹,۵۰۵
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۴۰,۸۳۹ ۴۰,۸۱۳ ۴۱,۱۳۰ ۳۱۷ ۱۴۴,۸۸۲,۹۶۳ ۶۶,۴۰۲,۳۰۶,۲۶۵ ۱۸۲,۸۱۵,۰۵۲ ۶۲,۷۵۳,۸۶۶,۹۹۶ ۳,۶۴۸,۴۳۹,۲۶۹ ۱۴۸,۹۰۳,۷۸۱,۱۳۱,۷۲۲
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۴۰,۸۱۶ ۴۰,۷۹۲ ۴۱,۱۴۵ ۳۵۳ ۲۶۵,۲۹۳,۳۴۸ ۶۶,۲۵۷,۴۲۳,۳۰۲ ۱۹۳,۵۱۳,۸۱۱ ۶۲,۵۷۱,۰۵۱,۹۴۴ ۳,۶۸۶,۳۷۱,۳۵۸ ۱۵۰,۳۷۳,۵۵۲,۹۲۵,۴۲۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۴۰,۷۹۸ ۴۰,۷۷۳ ۴۱,۱۳۴ ۳۶۱ ۰ ۶۵,۹۹۲,۱۲۹,۹۵۴ ۰ ۶۲,۳۷۷,۵۳۸,۱۳۳ ۳,۶۱۴,۵۹۱,۸۲۱ ۱۴۷,۳۷۷,۹۴۶,۲۲۳,۱۵۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۴۰,۷۷۵ ۴۰,۷۵۱ ۴۱,۱۰۲ ۳۵۱ ۰ ۶۵,۹۹۲,۱۲۹,۹۵۴ ۰ ۶۲,۳۷۷,۵۳۸,۱۳۳ ۳,۶۱۴,۵۹۱,۸۲۱ ۱۴۷,۲۹۹,۶۱۵,۴۵۱,۴۱۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۴۰,۷۶۳ ۴۰,۷۳۹ ۴۱,۰۹۰ ۳۵۱ ۲۵۷,۸۸۲,۸۳۵ ۶۵,۹۹۲,۱۲۹,۹۵۴ ۱۵۲,۴۸۱,۴۱۱ ۶۲,۳۷۷,۵۳۸,۱۳۳ ۳,۶۱۴,۵۹۱,۸۲۱ ۱۴۷,۲۵۴,۵۰۸,۵۸۰,۷۲۰
  مشاهده همه