صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۰۶,۵۲۴,۹۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۳,۴۷۵,۰۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶۰,۵۸۹,۱۱۱,۳۳۶,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۰,۷۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۰,۷۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۱,۳۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۷۰,۷۹۵ ۷۰,۷۸۹ ۷۱,۳۲۹ ۵۴۰ ۲۱۸,۹۳۶,۸۸۰ ۱۵۴,۱۷۷,۳۲۳,۸۶۰ ۴۰,۰۵۶,۴۱۹ ۱۴۷,۶۷۰,۷۹۸,۸۷۴ ۶,۵۰۶,۵۲۴,۹۸۶ ۴۶۰,۵۸۹,۱۱۱,۳۳۶,۶۳۹
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۷۰,۷۵۸ ۷۰,۷۵۲ ۷۱,۳۰۸ ۵۵۶ ۰ ۱۵۳,۹۵۸,۳۸۶,۹۸۰ ۰ ۱۴۷,۶۳۰,۷۴۲,۴۵۵ ۶,۳۲۷,۶۴۴,۵۲۵ ۴۴۷,۶۹۳,۶۲۲,۰۶۰,۷۱۶
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۷۰,۶۹۸ ۷۰,۶۹۲ ۷۱,۲۶۹ ۵۷۷ ۱۵۶,۱۳۱,۹۴۰ ۱۵۳,۹۵۸,۳۸۶,۹۸۰ ۱۵۴,۰۵۳,۵۲۱ ۱۴۷,۶۳۰,۷۴۲,۴۵۵ ۶,۳۲۷,۶۴۴,۵۲۵ ۴۴۷,۳۱۴,۲۰۵,۳۷۹,۴۱۵
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۷۰,۶۶۰ ۷۰,۶۵۴ ۷۱,۲۳۰ ۵۷۶ ۱۳۴,۵۶۳,۲۶۳ ۱۵۳,۸۰۲,۲۵۵,۰۴۰ ۱۵۹,۴۵۰,۳۹۶ ۱۴۷,۴۷۶,۶۸۸,۹۳۴ ۶,۳۲۵,۵۶۶,۱۰۶ ۴۴۶,۹۲۴,۲۴۴,۹۷۴,۲۲۶
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۷۰,۶۱۱ ۷۰,۶۰۴ ۷۱,۱۸۹ ۵۸۵ ۱۰۸,۶۸۱,۱۴۱ ۱۵۳,۶۶۷,۶۹۱,۷۷۷ ۱۵۰,۹۳۸,۴۸۴ ۱۴۷,۳۱۷,۲۳۸,۵۳۸ ۶,۳۵۰,۴۵۳,۲۳۹ ۴۴۸,۳۷۰,۵۶۳,۵۵۱,۷۸۰
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۷۰,۵۶۲ ۷۰,۵۵۵ ۷۱,۱۴۸ ۵۹۳ ۱۳۲,۰۳۱,۹۶۶ ۱۵۳,۵۵۹,۰۱۰,۶۳۶ ۱۵۲,۳۶۶,۷۰۴ ۱۴۷,۱۶۶,۳۰۰,۰۵۴ ۶,۳۹۲,۷۱۰,۵۸۲ ۴۵۱,۰۴۰,۱۷۰,۳۲۷,۱۴۲
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۷۰,۵۱۴ ۷۰,۵۰۶ ۷۱,۲۱۴ ۷۰۸ ۰ ۱۵۳,۴۲۶,۹۷۸,۶۷۰ ۰ ۱۴۷,۰۱۳,۹۳۳,۳۵۰ ۶,۴۱۳,۰۴۵,۳۲۰ ۴۵۲,۱۶۰,۲۲۲,۶۱۸,۴۸۴
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۷۰,۴۵۳ ۷۰,۴۴۶ ۷۱,۲۲۱ ۷۷۵ ۸۷,۷۸۱,۵۲۷ ۱۵۳,۴۲۶,۹۷۸,۶۷۰ ۲۱,۱۰۵,۷۳۸ ۱۴۷,۰۱۳,۹۳۳,۳۵۰ ۶,۴۱۳,۰۴۵,۳۲۰ ۴۵۱,۷۷۳,۶۰۵,۴۳۶,۵۱۴
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۷۰,۴۱۶ ۷۰,۴۰۸ ۷۱,۱۹۲ ۷۸۴ ۱۳۴,۵۰۴,۹۷۵ ۱۵۳,۳۳۹,۱۹۷,۱۴۳ ۱۵۴,۱۷۷,۷۲۳ ۱۴۶,۹۹۲,۸۲۷,۶۱۲ ۶,۳۴۶,۳۶۹,۵۳۱ ۴۴۶,۸۳۶,۹۶۱,۵۵۰,۸۰۱
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۷۰,۳۶۷ ۷۰,۳۵۹ ۷۱,۱۵۰ ۷۹۱ ۱۳۰,۸۵۹,۳۰۸ ۱۵۳,۲۰۴,۶۹۲,۱۶۸ ۱۳۸,۰۶۲,۷۶۵ ۱۴۶,۸۳۸,۶۴۹,۸۸۹ ۶,۳۶۶,۰۴۲,۲۷۹ ۴۴۷,۹۱۰,۳۳۰,۱۱۷,۹۶۶
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۷۰,۳۱۸ ۷۰,۳۱۰ ۷۱,۰۵۱ ۷۴۱ ۱۳۴,۲۷۷,۴۰۰ ۱۵۳,۰۷۳,۸۳۲,۸۶۰ ۱۲۷,۱۹۰,۰۸۷ ۱۴۶,۷۰۰,۵۸۷,۱۲۴ ۶,۳۷۳,۲۴۵,۷۳۶ ۴۴۸,۱۰۵,۲۹۶,۱۲۴,۸۵۵
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۷۰,۲۷۰ ۷۰,۲۶۱ ۷۱,۰۰۵ ۷۴۴ ۱۱۱,۴۹۶,۶۱۶ ۱۵۲,۹۳۹,۵۵۵,۴۶۰ ۱۳۶,۱۶۱,۵۸۹ ۱۴۶,۵۷۳,۳۹۷,۰۳۷ ۶,۳۶۶,۱۵۸,۴۲۳ ۴۴۷,۲۹۵,۶۶۸,۴۰۴,۱۶۷
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۷۰,۲۲۱ ۷۰,۲۱۳ ۷۱,۰۹۴ ۸۸۱ ۱۲۹,۰۳۲,۶۱۱ ۱۵۲,۸۲۸,۰۵۸,۸۴۴ ۱۹۲,۱۲۲,۹۴۷ ۱۴۶,۴۳۷,۲۳۵,۴۴۸ ۶,۳۹۰,۸۲۳,۳۹۶ ۴۴۸,۷۱۶,۳۶۵,۶۸۰,۱۷۶
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۷۰,۱۷۲ ۷۰,۱۶۴ ۷۱,۱۷۱ ۱,۰۰۷ ۰ ۱۵۲,۶۹۹,۰۲۶,۲۳۳ ۰ ۱۴۶,۲۴۵,۱۱۲,۵۰۱ ۶,۴۵۳,۹۱۳,۷۳۲ ۴۵۲,۸۳۰,۹۳۶,۵۷۸,۲۵۷
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۷۰,۱۱۰ ۷۰,۱۰۱ ۷۱,۱۳۲ ۱,۰۳۱ ۹۶,۱۰۲,۴۴۹ ۱۵۲,۶۹۹,۰۲۶,۲۳۳ ۲۰,۶۰۵,۶۴۱ ۱۴۶,۲۴۵,۱۱۲,۵۰۱ ۶,۴۵۳,۹۱۳,۷۳۲ ۴۵۲,۴۲۸,۸۰۹,۲۳۱,۰۵۸
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۷۰,۰۷۵ ۷۰,۰۶۶ ۷۱,۱۰۹ ۱,۰۴۳ ۱۱۹,۸۳۲,۶۴۲ ۱۵۲,۶۰۲,۹۲۳,۷۸۴ ۱۳۷,۸۶۰,۱۳۲ ۱۴۶,۲۲۴,۵۰۶,۸۶۰ ۶,۳۷۸,۴۱۶,۹۲۴ ۴۴۶,۹۱۱,۵۰۲,۲۷۰,۷۲۳
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۷۰,۰۲۷ ۷۰,۰۱۷ ۷۱,۰۶۷ ۱,۰۵۰ ۱۱۶,۷۴۶,۵۸۳ ۱۵۲,۴۸۳,۰۹۱,۱۴۲ ۱۴۲,۷۳۶,۶۸۵ ۱۴۶,۰۸۶,۶۴۶,۷۲۸ ۶,۳۹۶,۴۴۴,۴۱۴ ۴۴۷,۸۶۲,۹۱۲,۱۶۵,۱۳۱
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۶۹,۹۷۸ ۶۹,۹۶۹ ۷۱,۰۰۵ ۱,۰۳۶ ۱۰۲,۸۷۲,۴۴۲ ۱۵۲,۳۶۶,۳۴۴,۵۵۹ ۱۷۶,۸۷۳,۰۵۰ ۱۴۵,۹۴۳,۹۱۰,۰۴۳ ۶,۴۲۲,۴۳۴,۵۱۶ ۴۴۹,۳۶۹,۹۲۴,۱۵۰,۴۱۶
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۶۹,۹۳۰ ۶۹,۹۲۰ ۷۰,۹۰۴ ۹۸۴ ۱۴۵,۰۳۲,۱۵۳ ۱۵۲,۲۶۳,۴۷۲,۱۱۷ ۱۷۵,۳۸۴,۹۹۱ ۱۴۵,۷۶۷,۰۳۶,۹۹۳ ۶,۴۹۶,۴۳۵,۱۲۴ ۴۵۴,۲۳۱,۵۱۳,۳۹۶,۸۷۲
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۶۹,۸۷۹ ۶۹,۸۷۱ ۷۰,۸۷۵ ۱,۰۰۴ ۰ ۱۵۲,۱۱۸,۴۳۹,۹۶۴ ۰ ۱۴۵,۵۹۱,۶۵۲,۰۰۲ ۶,۵۲۶,۷۸۷,۹۶۲ ۴۵۶,۰۳۶,۳۹۳,۹۹۰,۴۸۶
  مشاهده همه