صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۱۴,۷۱۷,۵۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۸۵,۲۸۲,۴۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۴,۰۰۱,۶۹۷,۶۲۸,۹۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰,۸۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰,۸۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰,۸۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۵۰,۸۸۸ ۵۰,۸۵۶ ۵۰,۸۲۱ -۳۵ ۰ ۹۶,۶۹۰,۰۱۳,۶۶۰ ۰ ۹۲,۸۷۵,۲۹۶,۱۲۳ ۳,۸۱۴,۷۱۷,۵۳۷ ۱۹۴,۰۰۱,۶۹۷,۶۲۸,۹۲۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۵۰,۸۴۰ ۵۰,۸۰۸ ۵۰,۸۵۱ ۴۳ ۵۶,۸۲۳,۰۶۵ ۹۶,۶۹۰,۰۱۳,۶۶۰ ۸۵,۱۹۶,۴۹۷ ۹۲,۸۷۵,۲۹۶,۱۲۳ ۳,۸۱۴,۷۱۷,۵۳۷ ۱۹۳,۸۱۸,۴۵۳,۷۷۹,۲۸۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۵۰,۸۲۵ ۵۰,۷۹۳ ۵۰,۸۳۵ ۴۲ ۱۰۵,۷۱۰,۹۴۳ ۹۶,۶۳۳,۱۹۰,۵۹۵ ۳,۷۴۲,۴۶۳ ۹۲,۷۹۰,۰۹۹,۶۲۶ ۳,۸۴۳,۰۹۰,۹۶۹ ۱۹۵,۲۰۰,۷۵۹,۸۲۴,۲۶۲
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۵۰,۸۱۳ ۵۰,۷۸۰ ۵۰,۸۲۴ ۴۴ ۹۴,۹۰۵,۷۲۴ ۹۶,۵۲۷,۴۷۹,۶۵۲ ۱۳۵,۶۰۴,۹۸۱ ۹۲,۷۸۶,۳۵۷,۱۶۳ ۳,۷۴۱,۱۲۲,۴۸۹ ۱۸۹,۹۷۴,۰۴۸,۹۵۲,۳۸۳
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۵۰,۷۸۸ ۵۰,۷۵۵ ۵۰,۸۱۶ ۶۱ ۹۰,۴۴۹,۹۶۰ ۹۶,۴۳۲,۵۷۳,۹۲۸ ۹۷,۳۶۸,۹۸۷ ۹۲,۶۵۰,۷۵۲,۱۸۲ ۳,۷۸۱,۸۲۱,۷۴۶ ۱۹۱,۹۴۴,۸۵۳,۸۶۵,۸۳۱
  ۶ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۵۰,۷۶۳ ۵۰,۷۲۹ ۵۰,۸۰۶ ۷۷ ۷۲,۵۹۶,۰۰۴ ۹۶,۳۴۲,۱۲۳,۹۶۸ ۱۰۹,۷۱۶,۲۷۴ ۹۲,۵۵۳,۳۸۳,۱۹۵ ۳,۷۸۸,۷۴۰,۷۷۳ ۱۹۲,۱۹۹,۹۹۹,۱۵۶,۶۵۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۵۰,۷۳۷ ۵۰,۷۰۴ ۵۰,۷۷۱ ۶۷ ۸۵,۹۹۵,۷۷۷ ۹۶,۲۶۹,۵۲۷,۹۶۴ ۱۲۸,۹۷۰,۰۵۶ ۹۲,۴۴۳,۶۶۶,۹۲۱ ۳,۸۲۵,۸۶۱,۰۴۳ ۱۹۳,۹۸۶,۱۵۹,۷۹۰,۶۶۲
  ۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۵۰,۷۱۱ ۵۰,۶۷۹ ۵۰,۷۳۱ ۵۲ ۰ ۹۶,۱۸۳,۵۳۲,۱۸۷ ۰ ۹۲,۳۱۴,۶۹۶,۸۶۵ ۳,۸۶۸,۸۳۵,۳۲۲ ۱۹۶,۰۶۷,۱۶۰,۲۵۰,۳۷۹
  ۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۵۰,۶۶۳ ۵۰,۶۳۰ ۵۰,۶۹۲ ۶۲ ۳۰,۲۰۶,۱۱۱ ۹۶,۱۸۳,۵۳۲,۱۸۷ ۸۰,۷۸۰,۴۶۹ ۹۲,۳۱۴,۶۹۶,۸۶۵ ۳,۸۶۸,۸۳۵,۳۲۲ ۱۹۵,۸۸۰,۴۵۳,۹۷۶,۶۸۵
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۵۰,۶۴۸ ۵۰,۶۱۵ ۵۰,۶۷۶ ۶۱ ۹۸,۳۱۱,۳۵۲ ۹۶,۱۵۳,۳۲۶,۰۷۶ ۲,۸۹۵,۴۰۹ ۹۲,۲۳۳,۹۱۶,۳۹۶ ۳,۹۱۹,۴۰۹,۶۸۰ ۱۹۸,۳۸۲,۳۱۶,۳۷۰,۳۵۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۵۰,۶۳۶ ۵۰,۶۰۲ ۵۰,۶۶۵ ۶۳ ۹۷,۸۸۹,۵۶۶ ۹۶,۰۵۵,۰۱۴,۷۲۴ ۹۰,۵۰۴,۶۸۱ ۹۲,۲۳۱,۰۲۰,۹۸۷ ۳,۸۲۳,۹۹۳,۷۳۷ ۱۹۳,۵۰۳,۴۲۵,۵۶۳,۲۸۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۵۰,۶۱۱ ۵۰,۵۷۷ ۵۰,۵۸۱ ۴ ۱۰۲,۵۱۴,۴۵۱ ۹۵,۹۵۷,۱۲۵,۱۵۸ ۱۰۲,۲۲۴,۴۶۵ ۹۲,۱۴۰,۵۱۶,۳۰۶ ۳,۸۱۶,۶۰۸,۸۵۲ ۱۹۳,۰۳۴,۳۲۱,۳۸۴,۰۸۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۵۰,۵۸۶ ۵۰,۵۵۲ ۵۰,۵۷۱ ۱۹ ۱۱۹,۶۹۰,۳۵۹ ۹۵,۸۵۴,۶۱۰,۷۰۷ ۹۲,۹۶۷,۱۵۱ ۹۲,۰۳۸,۲۹۱,۸۴۱ ۳,۸۱۶,۳۱۸,۸۶۶ ۱۹۲,۹۲۳,۲۵۸,۶۷۵,۰۶۰
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۵۰,۵۶۱ ۵۰,۵۲۷ ۵۰,۶۱۱ ۸۴ ۱۶۰,۳۱۰,۰۷۹ ۹۵,۷۳۴,۹۲۰,۳۴۸ ۱۴۵,۹۴۰,۲۲۶ ۹۱,۹۴۵,۳۲۴,۶۹۰ ۳,۷۸۹,۵۹۵,۶۵۸ ۱۹۱,۴۷۶,۶۸۰,۰۴۴,۳۵۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۵۰,۵۳۶ ۵۰,۵۰۲ ۵۰,۵۷۸ ۷۶ ۰ ۹۵,۵۷۴,۶۱۰,۲۶۹ ۰ ۹۱,۷۹۹,۳۸۴,۴۶۴ ۳,۷۷۵,۲۲۵,۸۰۵ ۱۹۰,۶۵۵,۳۵۱,۵۰۶,۹۰۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۵۰,۴۹۳ ۵۰,۴۵۹ ۵۰,۵۵۳ ۹۴ ۳۹,۴۳۰,۲۷۱ ۹۵,۵۷۴,۶۱۰,۲۶۹ ۱۲۴,۳۳۹,۰۰۴ ۹۱,۷۹۹,۳۸۴,۴۶۴ ۳,۷۷۵,۲۲۵,۸۰۵ ۱۹۰,۴۹۴,۰۷۳,۰۱۲,۰۷۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۵۰,۴۷۴ ۵۰,۴۴۰ ۵۰,۵۳۲ ۹۲ ۱۲۶,۴۶۸,۷۷۳ ۹۵,۵۳۵,۱۷۹,۹۹۸ ۳,۴۰۹,۹۶۱ ۹۱,۶۷۵,۰۴۵,۴۶۰ ۳,۸۶۰,۱۳۴,۵۳۸ ۱۹۴,۷۰۶,۸۰۶,۶۸۰,۷۷۰
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۵۰,۴۶۰ ۵۰,۴۲۸ ۵۰,۵۱۹ ۹۱ ۱۱۲,۱۱۷,۲۸۰ ۹۵,۴۰۸,۷۱۱,۲۲۵ ۱۴۷,۷۲۹,۴۸۹ ۹۱,۶۷۱,۶۳۵,۴۹۹ ۳,۷۳۷,۰۷۵,۷۲۶ ۱۸۸,۴۵۴,۷۴۹,۶۱۹,۹۶۳
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۵۰,۴۳۹ ۵۰,۴۰۴ ۵۰,۴۸۹ ۸۵ ۱۰۵,۳۸۰,۸۹۷ ۹۵,۲۹۶,۵۹۳,۹۴۵ ۱۲۲,۴۴۶,۵۵۵ ۹۱,۵۲۳,۹۰۶,۰۱۰ ۳,۷۷۲,۶۸۷,۹۳۵ ۱۹۰,۱۵۹,۹۶۲,۳۰۴,۸۷۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۵۰,۴۱۴ ۵۰,۳۸۰ ۵۰,۴۵۲ ۷۲ ۸۱,۲۷۰,۱۸۵ ۹۵,۱۹۱,۲۱۳,۰۴۸ ۱۴۹,۸۸۹,۵۶۵ ۹۱,۴۰۱,۴۵۹,۴۵۵ ۳,۷۸۹,۷۵۳,۵۹۳ ۱۹۰,۹۲۹,۱۳۴,۱۵۰,۶۹۵
  مشاهده همه