صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۰۳۰,۷۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۶۹,۲۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۵۰۰,۳۲۲,۹۱۶,۹۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۵۲,۶۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۰۵۰,۸۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۱۳۹,۸۱۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۳,۰۵۲,۶۰۴ ۳,۰۵۰,۸۰۴ ۸۹,۰۰۹ ۵۶۵,۱۵۴ ۹۹,۷۳۶,۷۲۴ ۶۱۵,۶۳۶ ۹۱,۷۰۵,۹۴۷ ۸,۰۳۰,۷۷۷ ۲۴,۵۰۰,۳۲۲,۹۱۶,۹۰۲
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۳,۰۵۰,۷۷۲ ۳,۰۴۸,۹۸۸ ۸۶,۶۱۷ ۹۳۹,۵۵۱ ۹۹,۱۷۱,۵۷۰ ۵۴۴,۸۴۷ ۹۱,۰۹۰,۳۱۱ ۸,۰۸۱,۲۵۹ ۲۴,۶۳۹,۶۶۵,۵۰۰,۵۶۴
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۳,۰۴۹,۸۶۳ ۳,۰۴۷,۹۸۷ ۹۲,۶۲۶ ۰ ۹۸,۲۳۲,۰۱۹ ۰ ۹۰,۵۴۵,۴۶۴ ۷,۶۸۶,۵۵۵ ۲۳,۴۲۸,۵۱۷,۳۹۸,۹۵۴
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۳,۰۴۶,۹۸۸ ۳,۰۴۵,۱۲۳ ۹۱,۲۳۱ ۰ ۹۸,۲۳۲,۰۱۹ ۰ ۹۰,۵۴۵,۴۶۴ ۷,۶۸۶,۵۵۵ ۲۳,۴۰۶,۵۰۱,۹۵۹,۹۴۸
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۳,۰۴۶,۰۹۵ ۳,۰۴۴,۲۳۰ ۹۱,۲۳۲ ۵۷۴,۶۷۷ ۹۸,۲۳۲,۰۱۹ ۶۵۶,۰۸۷ ۹۰,۵۴۵,۴۶۴ ۷,۶۸۶,۵۵۵ ۲۳,۳۹۹,۶۳۹,۴۲۳,۰۹۳
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۳,۰۴۵,۰۴۵ ۳,۰۴۳,۱۹۹ ۹۰,۲۷۶ ۵۹۵,۸۵۶ ۹۷,۶۵۷,۳۴۲ ۵۵۷,۵۰۵ ۸۹,۸۸۹,۳۷۷ ۷,۷۶۷,۹۶۵ ۲۳,۶۳۹,۴۶۳,۵۳۵,۳۱۹
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۳,۰۴۲,۱۳۲ ۳,۰۴۰,۲۸۰ ۹۰,۲۳۰ ۵۸۵,۱۶۳ ۹۷,۰۶۱,۴۸۶ ۶۱۴,۶۹۰ ۸۹,۳۳۱,۸۷۲ ۷,۷۲۹,۶۱۴ ۲۳,۵۰۰,۱۸۷,۸۲۴,۱۵۷
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۳,۰۴۰,۵۱۴ ۳,۰۳۸,۶۳۰ ۹۳,۴۵۳ ۵۷۸,۹۳۳ ۹۶,۴۷۶,۳۲۳ ۷۸۴,۵۹۳ ۸۸,۷۱۷,۱۸۲ ۷,۷۵۹,۱۴۱ ۲۳,۵۷۷,۱۶۱,۳۴۲,۳۹۰
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۳,۰۳۸,۷۰۷ ۳,۰۳۶,۸۶۱ ۹۰,۹۳۶ ۶۶۹,۴۷۴ ۹۵,۸۹۷,۳۹۰ ۵۸۱,۰۸۴ ۸۷,۹۳۲,۵۸۹ ۷,۹۶۴,۸۰۱ ۲۴,۱۸۷,۹۹۶,۷۳۹,۳۴۶
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۳,۰۳۷,۲۹۶ ۳,۰۳۵,۴۳۷ ۹۱,۳۸۹ ۰ ۹۵,۲۲۷,۹۱۶ ۰ ۸۷,۳۵۱,۵۰۵ ۷,۸۷۶,۴۱۱ ۲۳,۹۰۸,۳۴۶,۰۱۰,۶۳۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۳,۰۳۴,۴۴۳ ۳,۰۳۲,۶۱۴ ۹۳,۰۶۶ ۰ ۹۵,۲۲۷,۹۱۶ ۰ ۸۷,۳۵۱,۵۰۵ ۷,۸۷۶,۴۱۱ ۲۳,۸۸۶,۱۱۲,۹۲۱,۰۹۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۳,۰۳۳,۵۷۸ ۳,۰۳۱,۷۴۹ ۹۳,۰۶۷ ۵۸۶,۹۹۳ ۹۵,۲۲۷,۹۱۶ ۷۷۵,۷۲۳ ۸۷,۳۵۱,۵۰۵ ۷,۸۷۶,۴۱۱ ۲۳,۸۷۹,۳۰۲,۸۳۴,۲۲۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۳,۰۳۲,۵۳۸ ۳,۰۳۰,۷۵۲ ۹۰,۸۸۹ ۴۸۳,۰۱۰ ۹۴,۶۴۰,۹۲۳ ۱,۰۶۶,۶۸۱ ۸۶,۵۷۵,۷۸۲ ۸,۰۶۵,۱۴۱ ۲۴,۴۴۳,۴۴۳,۰۸۴,۶۷۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۳,۰۳۰,۵۴۹ ۳,۰۲۸,۸۹۰ ۸۵,۰۸۲ ۳۳۰,۶۴۱ ۹۴,۱۵۷,۹۱۳ ۹۸۸,۸۸۱ ۸۵,۵۰۹,۱۰۱ ۸,۶۴۸,۸۱۲ ۲۶,۱۹۶,۳۰۴,۰۲۲,۳۳۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳,۰۲۸,۷۴۹ ۳,۰۲۷,۲۷۸ ۷۶,۵۹۲ ۱,۰۱۱,۸۹۹ ۹۳,۸۲۷,۲۷۲ ۳۶۴,۶۴۱ ۸۴,۵۲۰,۲۲۰ ۹,۳۰۷,۰۵۲ ۲۸,۱۷۵,۰۳۴,۲۳۹,۰۰۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳,۰۲۷,۰۹۴ ۳,۰۲۵,۵۴۱ ۷۳,۰۲۷ ۱,۳۶۴,۱۷۲ ۹۲,۸۱۵,۳۷۳ ۲۸۰,۳۵۰ ۸۴,۱۵۵,۵۷۹ ۸,۶۵۹,۷۹۴ ۲۶,۲۰۰,۵۶۰,۵۱۰,۹۰۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۳,۰۲۵,۱۶۵ ۳,۰۲۳,۴۹۲ ۸۰,۷۲۵ ۰ ۹۱,۴۵۱,۲۰۱ ۰ ۸۳,۸۷۵,۲۲۹ ۷,۵۷۵,۹۷۲ ۲۲,۹۰۵,۸۹۳,۵۵۸,۳۴۳
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۳,۰۲۳,۱۵۷ ۳,۰۲۱,۵۰۱ ۸۰,۲۸۸ ۰ ۹۱,۴۵۱,۲۰۱ ۰ ۸۳,۸۷۵,۲۲۹ ۷,۵۷۵,۹۷۲ ۲۲,۸۹۰,۸۰۷,۲۷۴,۸۷۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۳,۰۲۲,۵۰۹ ۳,۰۲۰,۸۵۳ ۸۰,۲۸۸ ۸۹۱,۶۳۸ ۹۱,۴۵۱,۲۰۱ ۷۰۳,۲۴۰ ۸۳,۸۷۵,۲۲۹ ۷,۵۷۵,۹۷۲ ۲۲,۸۸۵,۸۹۹,۸۵۷,۰۲۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۳,۰۲۱,۷۰۲ ۳,۰۲۰,۰۰۳ ۸۲,۳۳۵ ۸۹۳,۱۸۳ ۹۰,۵۵۹,۵۶۳ ۷۵۲,۱۴۴ ۸۳,۱۷۱,۹۸۹ ۷,۳۸۷,۵۷۴ ۲۲,۳۱۰,۴۹۷,۳۵۰,۳۶۹