اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,375,823
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,624,177
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,975,266,190,572
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,103,975
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,102,947
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,079,375
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 2,103,975 2,102,947 23,572- 27,471 16,025,119 38,985 14,649,296 1,375,823 2,975,266,190,572
  2 1396/12/26 2,103,072 2,102,035 27,118- 0 15,997,648 43,783 14,610,311 1,387,337 3,008,263,841,429
  3 1396/12/25 2,100,240 2,099,198 24,360- 0 15,997,648 0 14,566,528 1,431,120 3,004,203,977,799
  4 1396/12/24 2,099,882 2,098,840 24,460- 23,600 15,997,648 0 14,566,528 1,431,120 3,003,691,572,775
  5 1396/12/23 2,099,486 2,098,465 24,208- 29,569 15,974,048 53,578 14,566,528 1,407,520 3,066,063,373,695
  6 1396/12/22 2,098,368 2,097,357 21,614- 37,141 15,944,479 55,353 14,512,950 1,431,529 3,118,522,634,228
  7 1396/12/21 2,097,105 2,096,116 18,088- 44,978 15,907,338 87,883 14,457,597 1,449,741 3,223,038,180,703
  8 1396/12/20 2,095,720 2,094,711 16,754- 39,740 15,862,360 35,051 14,369,714 1,492,646 3,200,083,321,038
  9 1396/12/19 2,094,617 2,093,596 9,476- 0 15,822,620 45,925 14,334,663 1,487,957 3,211,329,222,097
  10 1396/12/18 2,091,892 2,090,877 7,082- 0 15,822,620 0 14,288,738 1,533,882 3,207,159,158,319
  11 1396/12/17 2,091,563 2,090,549 7,250- 25,363 15,822,620 0 14,288,738 1,533,882 3,206,655,261,356
  12 1396/12/16 2,091,204 2,090,204 7,537- 24,641 15,797,257 46,732 14,288,738 1,508,519 3,250,792,078,405
  13 1396/12/15 2,090,110 2,089,109 6,474- 30,428 15,772,616 47,101 14,242,006 1,530,610 3,296,009,889,085
  14 1396/12/14 2,089,337 2,088,352 5,837- 31,880 15,742,188 79,370 14,194,905 1,547,283 3,397,023,239,394
  15 1396/12/13 2,088,422 2,087,422 7,958- 54,321 15,710,308 34,977 14,115,535 1,594,773 3,401,976,499,495
  16 1396/12/12 2,087,498 2,086,476 4,003- 0 15,655,987 42,922 14,080,558 1,575,429 3,376,650,053,126
  17 1396/12/11 2,085,408 2,084,369 3,801- 0 15,655,987 0 14,037,636 1,618,351 3,373,240,243,713
  18 1396/12/10 2,085,098 2,084,059 4,055- 20,063 15,655,987 0 14,037,636 1,618,351 3,372,738,527,382
  19 1396/12/09 2,084,758 2,083,736 4,584- 29,916 15,635,924 46,707 14,037,636 1,598,288 3,427,735,915,585
  20 1396/12/08 2,083,719 2,082,714 4,580- 29,159 15,606,008 57,690 13,990,929 1,615,079 3,483,899,953,851
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi