صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۹/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۱۱,۱۳۶,۸۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۸۸,۸۶۳,۱۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۴,۶۹۱,۶۶۵,۳۶۴,۸۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۴۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۴۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۵۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۹/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۴۲,۴۴۶ ۴۲,۴۱۷ ۴۲,۵۴۲ ۱۲۵ ۰ ۷۳,۳۴۸,۸۲۷,۳۴۰ ۰ ۶۹,۹۳۷,۶۹۰,۵۳۰ ۳,۴۱۱,۱۳۶,۸۱۰ ۱۴۴,۶۹۱,۶۶۵,۳۶۴,۸۳۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۴۲,۴۳۳ ۴۲,۴۰۴ ۴۲,۵۲۹ ۱۲۵ ۸۹,۰۹۱,۸۴۲ ۷۳,۳۴۸,۸۲۷,۳۴۰ ۸۹,۰۰۹,۰۰۳ ۶۹,۹۳۷,۶۹۰,۵۳۰ ۳,۴۱۱,۱۳۶,۸۱۰ ۱۴۴,۶۴۶,۵۷۷,۲۳۹,۰۰۵
  ۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۴۲,۴۲۶ ۴۲,۳۹۸ ۴۲,۵۲۲ ۱۲۴ ۸۵,۷۷۶,۵۰۱ ۷۳,۲۵۹,۷۳۵,۴۹۸ ۱۱۶,۴۸۲,۷۰۴ ۶۹,۸۴۸,۶۸۱,۵۲۷ ۳,۴۱۱,۰۵۳,۹۷۱ ۱۴۴,۶۲۰,۳۲۰,۶۹۰,۲۵۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۴۲,۴۰۶ ۴۲,۳۷۷ ۴۲,۵۱۱ ۱۳۴ ۷۸,۳۱۱,۹۸۲ ۷۳,۱۷۳,۹۵۸,۹۹۷ ۱۰۰,۸۹۶,۷۲۷ ۶۹,۷۳۲,۱۹۸,۸۲۳ ۳,۴۴۱,۷۶۰,۱۷۴ ۱۴۵,۸۵۳,۱۲۷,۴۳۸,۶۲۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۴۲,۳۸۵ ۴۲,۳۵۷ ۴۲,۵۰۶ ۱۴۹ ۶۹,۹۴۱,۸۳۷ ۷۳,۰۹۵,۶۴۷,۰۱۵ ۹۰,۷۰۳,۱۷۵ ۶۹,۶۳۱,۳۰۲,۰۹۶ ۳,۴۶۴,۳۴۴,۹۱۹ ۱۴۶,۷۳۸,۰۲۴,۴۰۳,۶۲۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۴۲,۳۶۳ ۴۲,۳۳۶ ۴۲,۴۷۰ ۱۳۴ ۹۷,۰۴۷,۳۱۷ ۷۳,۰۲۵,۷۰۵,۱۷۸ ۱۱۵,۲۱۷,۳۱۵ ۶۹,۵۴۰,۵۹۸,۹۲۱ ۳,۴۸۵,۱۰۶,۲۵۷ ۱۴۷,۵۴۴,۷۸۶,۸۸۲,۵۰۵
  ۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۴۲,۳۴۲ ۴۲,۳۱۵ ۴۲,۴۵۸ ۱۴۳ ۰ ۷۲,۹۲۸,۶۵۷,۸۶۱ ۰ ۶۹,۴۲۵,۳۸۱,۶۰۶ ۳,۵۰۳,۲۷۶,۲۵۵ ۱۴۸,۲۴۱,۲۷۳,۸۷۵,۹۸۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۴۲,۳۰۹ ۴۲,۲۸۱ ۴۲,۴۱۵ ۱۳۴ ۰ ۷۲,۹۲۸,۶۵۷,۸۶۱ ۰ ۶۹,۴۲۵,۳۸۱,۶۰۶ ۳,۵۰۳,۲۷۶,۲۵۵ ۱۴۸,۱۲۲,۵۴۸,۱۲۶,۰۴۲
  ۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۴۲,۲۹۶ ۴۲,۲۶۸ ۴۲,۴۰۲ ۱۳۴ ۹۴,۷۷۲,۸۸۰ ۷۲,۹۲۸,۶۵۷,۸۶۱ ۸۰,۶۶۶,۴۳۴ ۶۹,۴۲۵,۳۸۱,۶۰۶ ۳,۵۰۳,۲۷۶,۲۵۵ ۱۴۸,۰۷۶,۰۸۳,۱۰۳,۵۱۰
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۴۲,۲۸۲ ۴۲,۲۵۴ ۴۲,۳۸۹ ۱۳۵ ۷۹,۸۰۸,۷۴۴ ۷۲,۸۳۳,۸۸۴,۹۸۱ ۱۰۳,۲۷۹,۷۲۳ ۶۹,۳۴۴,۷۱۵,۱۷۲ ۳,۴۸۹,۱۶۹,۸۰۹ ۱۴۷,۴۳۲,۰۸۲,۲۷۸,۷۱۳
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۴۲,۲۶۱ ۴۲,۲۳۳ ۴۲,۳۷۴ ۱۴۱ ۱۰۵,۲۵۰,۳۸۹ ۷۲,۷۵۴,۰۷۶,۲۳۷ ۸۹,۵۴۲,۱۵۶ ۶۹,۲۴۱,۴۳۵,۴۴۹ ۳,۵۱۲,۶۴۰,۷۸۸ ۱۴۸,۳۵۰,۰۸۳,۱۶۰,۱۶۳
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۴۲,۲۴۰ ۴۲,۲۱۲ ۴۲,۳۵۳ ۱۴۱ ۸۹,۶۷۰,۷۶۰ ۷۲,۶۴۸,۸۲۵,۸۴۸ ۹۳,۹۹۰,۶۰۴ ۶۹,۱۵۱,۸۹۳,۲۹۳ ۳,۴۹۶,۹۳۲,۵۵۵ ۱۴۷,۶۱۱,۰۹۳,۱۷۳,۸۳۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۴۲,۲۱۹ ۴۲,۱۹۱ ۴۲,۲۹۵ ۱۰۴ ۱۲۸,۲۵۸,۱۳۹ ۷۲,۵۵۹,۱۵۵,۰۸۸ ۱۳۶,۹۵۴,۹۸۳ ۶۹,۰۵۷,۹۰۲,۶۸۹ ۳,۵۰۱,۲۵۲,۳۹۹ ۱۴۷,۷۲۰,۹۶۱,۱۲۸,۵۰۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۴۲,۱۸۵ ۴۲,۱۵۷ ۴۲,۲۵۴ ۹۷ ۰ ۷۲,۴۳۰,۸۹۶,۹۴۹ ۰ ۶۸,۹۲۰,۹۴۷,۷۰۶ ۳,۵۰۹,۹۴۹,۲۴۳ ۱۴۷,۹۶۸,۰۰۴,۹۵۴,۴۷۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۴۲,۱۶۵ ۴۲,۱۳۶ ۴۲,۲۷۲ ۱۳۶ ۰ ۷۲,۴۳۰,۸۹۶,۹۴۹ ۰ ۶۸,۹۲۰,۹۴۷,۷۰۶ ۳,۵۰۹,۹۴۹,۲۴۳ ۱۴۷,۸۹۵,۰۶۹,۶۲۴,۹۵۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۴۲,۱۵۱ ۴۲,۱۲۳ ۴۲,۲۵۹ ۱۳۶ ۹۱,۸۰۷,۱۱۱ ۷۲,۴۳۰,۸۹۶,۹۴۹ ۹۳,۵۳۵,۰۷۵ ۶۸,۹۲۰,۹۴۷,۷۰۶ ۳,۵۰۹,۹۴۹,۲۴۳ ۱۴۷,۸۴۸,۵۵۹,۴۴۴,۷۰۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۴۲,۱۳۷ ۴۲,۱۰۸ ۴۲,۲۴۵ ۱۳۷ ۱۴۲,۸۶۰,۳۱۶ ۷۲,۳۳۹,۰۸۹,۸۳۸ ۹۸,۳۲۲,۴۲۸ ۶۸,۸۲۷,۴۱۲,۶۳۱ ۳,۵۱۱,۶۷۷,۲۰۷ ۱۴۷,۸۷۱,۴۱۹,۱۶۸,۱۷۸
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۴۲,۱۱۱ ۴۲,۰۸۳ ۴۲,۱۹۸ ۱۱۵ ۱۱۳,۱۰۵,۶۱۳ ۷۲,۱۹۶,۲۲۹,۵۲۲ ۱۲۲,۴۳۸,۵۶۸ ۶۸,۷۲۹,۰۹۰,۲۰۳ ۳,۴۶۷,۱۳۹,۳۱۹ ۱۴۵,۹۰۵,۹۹۹,۶۰۳,۷۳۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۴۲,۰۹۰ ۴۲,۰۶۱ ۴۲,۱۰۴ ۴۳ ۹۳,۶۷۸,۱۳۷ ۷۲,۰۸۳,۱۲۳,۹۰۹ ۱۴۹,۴۱۷,۱۶۵ ۶۸,۶۰۶,۶۵۱,۶۳۵ ۳,۴۷۶,۴۷۲,۲۷۴ ۱۴۶,۲۲۴,۶۳۶,۳۸۷,۱۴۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۴۲,۰۶۷ ۴۲,۰۳۹ ۴۲,۰۶۹ ۳۰ ۱۲۶,۰۰۸,۶۴۷ ۷۱,۹۸۹,۴۴۵,۷۷۲ ۱۴۹,۳۹۹,۱۲۳ ۶۸,۴۵۷,۲۳۴,۴۷۰ ۳,۵۳۲,۲۱۱,۳۰۲ ۱۴۸,۴۹۰,۴۵۴,۱۱۳,۳۹۳
  مشاهده همه