اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 2,648,438
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,351,562
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,071,201,707,109
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,671,145
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,669,952
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,672,472
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/31 2,671,145 2,669,952 2,520 142,623 41,930,365 165,217 39,281,927 2,648,438 7,071,201,707,109
  2 1398/02/30 2,669,388 2,668,221 394- 139,978 41,787,742 187,165 39,116,710 2,671,032 7,126,904,816,435
  3 1398/02/29 2,667,756 2,666,604 833 214,517 41,647,764 223,934 38,929,545 2,718,219 7,248,412,533,232
  4 1398/02/28 2,666,296 2,665,147 1,977 0 41,433,247 200,390 38,705,611 2,727,636 7,269,550,311,750
  5 1398/02/27 2,662,332 2,661,191 5,534 0 41,433,247 0 38,505,221 2,928,026 7,792,035,138,554
  6 1398/02/26 2,662,128 2,660,987 5,535 199,958 41,433,247 0 38,505,221 2,928,026 7,791,439,295,584
  7 1398/02/25 2,661,831 2,660,700 5,483 189,263 41,233,289 227,646 38,505,221 2,728,068 7,258,570,345,497
  8 1398/02/24 2,660,183 2,659,071 4,186 219,657 41,044,026 136,185 38,277,575 2,766,451 7,356,189,505,367
  9 1398/02/23 2,659,083 2,657,957 4,264 254,033 40,824,369 162,721 38,141,390 2,682,979 7,131,241,752,432
  10 1398/02/22 2,657,123 2,655,997 4,754 286,410 40,570,336 223,898 37,978,669 2,591,667 6,883,460,611,419
  11 1398/02/21 2,654,208 2,653,050 3,008 0 40,283,926 212,508 37,754,771 2,529,155 6,709,975,975,452
  12 1398/02/20 2,652,156 2,650,994 3,794 0 40,283,926 0 37,542,263 2,741,663 7,268,132,123,726
  13 1398/02/19 2,651,929 2,650,767 3,794 367,935 40,283,926 0 37,542,263 2,741,663 7,267,510,249,124
  14 1398/02/18 2,651,626 2,650,371 4,097 289,670 39,915,991 164,962 37,542,263 2,373,728 6,291,260,285,851
  15 1398/02/17 2,648,552 2,647,280 3,217 197,238 39,626,321 226,689 37,377,301 2,249,020 5,953,785,537,405
  16 1398/02/16 2,646,688 2,645,432 7,266 160,816 39,429,083 233,076 37,150,612 2,278,471 6,027,541,004,595
  17 1398/02/15 2,645,357 2,644,122 8,336 229,742 39,268,267 219,246 36,917,536 2,350,731 6,215,619,845,444
  18 1398/02/14 2,643,970 2,642,761 7,779 0 39,038,525 272,758 36,698,290 2,340,235 6,184,681,317,591
  19 1398/02/13 2,640,409 2,639,226 8,844 0 39,038,525 0 36,425,532 2,612,993 6,896,279,880,000
  20 1398/02/12 2,640,168 2,638,986 8,844 325,827 39,038,525 0 36,425,532 2,612,993 6,895,651,506,505