صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۸۴,۳۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۱۵,۶۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۰۳۴,۵۹۲,۳۵۶,۸۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۸۰۱,۰۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۹۹,۵۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۸۰۹,۹۸۲
تاریخ انتشار
1398/05/26
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲,۸۰۱,۰۶۰ ۲,۷۹۹,۵۳۴ ۱۰,۴۴۸ ۰ ۵۴,۴۲۵,۵۷۵ ۲۳۶,۴۱۴ ۵۰,۸۴۱,۱۹۵ ۳,۵۸۴,۳۸۰ ۱۰,۰۳۴,۵۹۲,۳۵۶,۸۵۱
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲,۷۹۷,۸۹۰ ۲,۷۹۶,۴۸۱ ۹,۶۴۵ ۰ ۵۴,۴۲۵,۵۷۵ ۰ ۵۰,۶۰۴,۷۸۱ ۳,۸۲۰,۷۹۴ ۱۰,۶۸۴,۷۷۸,۸۷۴,۱۷۳
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲,۷۹۷,۸۳۸ ۲,۷۹۶,۴۲۹ ۹,۶۴۵ ۱۹۵,۰۲۲ ۵۴,۴۲۵,۵۷۵ ۰ ۵۰,۶۰۴,۷۸۱ ۳,۸۲۰,۷۹۴ ۱۰,۶۸۴,۵۸۰,۹۲۱,۳۷۵
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲,۷۹۷,۷۸۶ ۲,۷۹۶,۳۰۱ ۹,۶۱۹ ۲۰۵,۶۳۱ ۵۴,۲۳۰,۵۵۳ ۲۰۵,۳۷۹ ۵۰,۶۰۴,۷۸۱ ۳,۶۲۵,۷۷۲ ۱۰,۱۳۸,۷۵۱,۵۴۷,۸۳۱
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۷۹۴,۲۱۹ ۲,۷۹۲,۷۶۴ ۶,۷۲۶ ۰ ۵۴,۰۲۴,۹۲۲ ۲۵۴,۴۶۲ ۵۰,۳۹۹,۴۰۲ ۳,۶۲۵,۵۲۰ ۱۰,۱۲۵,۲۲۲,۱۲۰,۹۹۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲,۷۹۱,۶۴۸ ۲,۷۹۰,۳۲۴ ۷,۴۰۱ ۲۴۲,۹۵۶ ۵۴,۰۲۴,۹۲۲ ۰ ۵۰,۱۴۴,۹۴۰ ۳,۸۷۹,۹۸۲ ۱۰,۸۲۶,۴۰۷,۴۰۰,۲۲۷
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲,۷۹۱,۶۳۵ ۲,۷۹۰,۲۲۳ ۷,۴۲۰ ۳۳۴,۶۱۰ ۵۳,۷۸۱,۹۶۶ ۲۳۲,۹۵۶ ۵۰,۱۴۴,۹۴۰ ۳,۶۳۷,۰۲۶ ۱۰,۱۴۸,۱۱۵,۰۲۱,۰۴۳
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲,۷۹۰,۱۱۸ ۲,۷۸۸,۷۰۷ ۸,۸۶۳ ۰ ۵۳,۴۴۷,۳۵۶ ۱۸۷,۲۱۰ ۴۹,۹۱۱,۹۸۴ ۳,۵۳۵,۳۷۲ ۹,۸۵۹,۱۱۵,۳۴۶,۶۰۷
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲,۷۸۵,۲۵۸ ۲,۷۸۴,۰۱۵ ۱۲,۱۸۱ ۰ ۵۳,۴۴۷,۳۵۶ ۰ ۴۹,۷۲۴,۷۷۴ ۳,۷۲۲,۵۸۲ ۱۰,۳۶۳,۷۲۲,۷۷۰,۲۲۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۲,۷۸۵,۲۵۸ ۲,۷۸۴,۰۱۵ ۱۲,۱۸۱ ۲۲۳,۳۴۵ ۵۳,۴۴۷,۳۵۶ ۰ ۴۹,۷۲۴,۷۷۴ ۳,۷۲۲,۵۸۲ ۱۰,۳۶۳,۷۲۲,۶۰۰,۸۹۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲,۷۸۵,۲۶۰ ۲,۷۸۳,۹۳۶ ۱۲,۲۰۲ ۱۹۴,۳۷۵ ۵۳,۲۲۴,۰۱۱ ۲۱۶,۹۷۳ ۴۹,۷۲۴,۷۷۴ ۳,۴۹۹,۲۳۷ ۹,۷۴۱,۶۵۳,۰۲۲,۷۰۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲,۷۸۲,۷۶۱ ۲,۷۸۱,۴۴۹ ۱۲,۱۴۴ ۱۹۸,۷۲۱ ۵۳,۰۲۹,۶۳۶ ۱۹۳,۷۱۰ ۴۹,۵۰۷,۸۰۱ ۳,۵۲۱,۸۳۵ ۹,۷۹۵,۸۰۵,۹۵۲,۸۱۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۲,۷۸۱,۲۲۲ ۲,۷۷۹,۹۰۶ ۱۰,۴۵۹ ۱۸۲,۲۹۹ ۵۲,۸۳۰,۹۱۵ ۲۰۲,۶۸۵ ۴۹,۳۱۴,۰۹۱ ۳,۵۱۶,۸۲۴ ۹,۷۷۶,۴۴۰,۹۶۱,۶۲۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۲,۷۷۹,۷۱۳ ۲,۷۷۸,۴۲۱ ۹,۹۸۷ ۲۵۶,۸۹۴ ۵۲,۶۴۸,۶۱۶ ۱۷۸,۹۷۹ ۴۹,۱۱۱,۴۰۶ ۳,۵۳۷,۲۱۰ ۹,۸۲۷,۸۵۹,۸۲۸,۱۴۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۲,۷۷۸,۲۶۰ ۲,۷۷۶,۹۶۴ ۱۲,۳۴۸ ۰ ۵۲,۳۹۱,۷۲۲ ۱۸۷,۱۲۴ ۴۸,۹۳۲,۴۲۷ ۳,۴۵۹,۲۹۵ ۹,۶۰۶,۳۳۶,۸۴۵,۶۳۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۲,۷۷۴,۲۳۹ ۲,۷۷۳,۰۲۵ ۱۲,۸۰۰ ۰ ۵۲,۳۹۱,۷۲۲ ۰ ۴۸,۷۴۵,۳۰۳ ۳,۶۴۶,۴۱۹ ۱۰,۱۱۱,۶۱۱,۱۴۴,۸۹۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۲,۷۷۴,۲۳۴ ۲,۷۷۳,۰۲۰ ۱۲,۸۰۰ ۱۸۶,۶۰۳ ۵۲,۳۹۱,۷۲۲ ۰ ۴۸,۷۴۵,۳۰۳ ۳,۶۴۶,۴۱۹ ۱۰,۱۱۱,۵۹۳,۳۹۸,۲۷۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۲,۷۷۴,۲۲۳ ۲,۷۷۲,۹۴۳ ۱۳,۰۱۷ ۲۴۶,۷۹۸ ۵۲,۲۰۵,۱۱۹ ۱۲۵,۶۵۳ ۴۸,۷۴۵,۳۰۳ ۳,۴۵۹,۸۱۶ ۹,۵۹۳,۸۷۳,۶۳۶,۰۰۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۲,۷۷۲,۵۰۴ ۲,۷۷۱,۱۸۳ ۱۲,۷۲۴ ۱۹۵,۰۹۵ ۵۱,۹۵۸,۳۲۱ ۱۵۲,۶۱۷ ۴۸,۶۱۹,۶۵۰ ۳,۳۳۸,۶۷۱ ۹,۲۵۲,۰۶۸,۳۷۵,۵۹۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۲,۷۷۱,۰۶۲ ۲,۷۶۹,۷۲۷ ۱۳,۲۳۵ ۱۹۹,۰۲۹ ۵۱,۷۶۳,۲۲۶ ۱۶۱,۱۸۵ ۴۸,۴۶۷,۰۳۳ ۳,۲۹۶,۱۹۳ ۹,۱۲۹,۵۵۳,۸۲۶,۸۱۹