صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۱۰,۱۵۵,۰۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۸۹,۸۴۴,۹۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰۱,۲۲۸,۵۰۶,۹۳۹,۶۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۴,۲۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴,۲۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴,۴۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۵۴,۲۷۶ ۵۴,۲۳۷ ۵۴,۴۲۸ ۱۹۱ ۱۷۱,۴۹۳,۵۲۷ ۱۰۹,۵۲۴,۱۱۸,۳۰۲ ۱۴۷,۰۳۳,۴۲۸ ۱۰۵,۸۱۳,۹۶۳,۲۱۴ ۳,۷۱۰,۱۵۵,۰۸۸ ۲۰۱,۲۲۸,۵۰۶,۹۳۹,۶۲۲
  ۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۵۴,۲۴۶ ۵۴,۲۰۸ ۵۴,۳۰۰ ۹۲ ۱۷۲,۷۵۲,۲۴۲ ۱۰۹,۳۵۲,۶۲۴,۷۷۵ ۱۳۴,۳۴۵,۲۴۳ ۱۰۵,۶۶۶,۹۲۹,۷۸۶ ۳,۶۸۵,۶۹۴,۹۸۹ ۱۹۹,۷۹۲,۹۷۸,۸۰۷,۰۵۲
  ۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۵۴,۲۱۷ ۵۴,۱۷۸ ۵۴,۳۲۳ ۱۴۵ ۲۱۰,۴۴۸,۱۰۸ ۱۰۹,۱۷۹,۸۷۲,۵۳۳ ۱۱۸,۷۴۴,۴۶۳ ۱۰۵,۵۳۲,۵۸۴,۵۴۳ ۳,۶۴۷,۲۸۷,۹۹۰ ۱۹۷,۶۰۳,۳۴۱,۹۱۷,۸۹۳
  ۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۵۴,۱۸۸ ۵۴,۱۴۹ ۵۴,۲۴۷ ۹۸ ۳۸۱,۸۳۶,۹۲۸ ۱۰۸,۹۶۹,۴۲۴,۴۲۵ ۱۷۳,۸۱۰,۱۴۹ ۱۰۵,۴۱۳,۸۴۰,۰۸۰ ۳,۵۵۵,۵۸۴,۳۴۵ ۱۹۲,۵۳۰,۰۸۴,۱۵۷,۶۵۸
  ۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۵۴,۱۶۱ ۵۴,۱۱۹ ۵۴,۲۰۳ ۸۴ ۰ ۱۰۸,۵۸۷,۵۸۷,۴۹۷ ۰ ۱۰۵,۲۴۰,۰۲۹,۹۳۱ ۳,۳۴۷,۵۵۷,۵۶۶ ۱۸۱,۱۶۶,۹۹۰,۹۷۵,۸۷۲
  ۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۵۴,۰۹۲ ۵۴,۰۵۰ ۵۴,۱۷۷ ۱۲۷ ۰ ۱۰۸,۵۸۷,۵۸۷,۴۹۷ ۰ ۱۰۵,۲۴۰,۰۲۹,۹۳۱ ۳,۳۴۷,۵۵۷,۵۶۶ ۱۸۰,۹۳۶,۸۶۱,۱۸۷,۴۹۲
  ۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۵۴,۰۷۸ ۵۴,۰۳۷ ۵۴,۱۶۳ ۱۲۶ ۰ ۱۰۸,۵۸۷,۵۸۷,۴۹۷ ۰ ۱۰۵,۲۴۰,۰۲۹,۹۳۱ ۳,۳۴۷,۵۵۷,۵۶۶ ۱۸۰,۸۹۲,۷۵۷,۷۸۶,۴۱۶
  ۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۵۴,۰۶۵ ۵۴,۰۲۴ ۵۴,۱۵۰ ۱۲۶ ۰ ۱۰۸,۵۸۷,۵۸۷,۴۹۷ ۰ ۱۰۵,۲۴۰,۰۲۹,۹۳۱ ۳,۳۴۷,۵۵۷,۵۶۶ ۱۸۰,۸۴۸,۸۵۲,۵۹۵,۶۱۲
  ۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۵۴,۰۵۰ ۵۴,۰۰۸ ۵۴,۱۳۵ ۱۲۷ ۰ ۱۰۸,۵۸۷,۵۸۷,۴۹۷ ۰ ۱۰۵,۲۴۰,۰۲۹,۹۳۱ ۳,۳۴۷,۵۵۷,۵۶۶ ۱۸۰,۷۹۶,۲۵۳,۱۱۵,۹۲۴
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۵۴,۰۵۰ ۵۴,۰۰۸ ۵۴,۱۳۵ ۱۲۷ ۰ ۱۰۸,۵۸۷,۵۸۷,۴۹۷ ۰ ۱۰۵,۲۴۰,۰۲۹,۹۳۱ ۳,۳۴۷,۵۵۷,۵۶۶ ۱۸۰,۷۹۶,۲۵۳,۱۱۵,۹۲۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۵۴,۰۰۲ ۵۳,۹۶۱ ۵۴,۰۸۷ ۱۲۶ ۱۸۱,۹۹۲,۸۵۲ ۱۰۸,۵۸۷,۵۸۷,۴۹۷ ۱۷۵,۶۸۱,۷۱۰ ۱۰۵,۲۴۰,۰۲۹,۹۳۱ ۳,۳۴۷,۵۵۷,۵۶۶ ۱۸۰,۶۳۸,۳۰۴,۸۴۲,۱۵۲
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۵۳,۹۸۴ ۵۳,۹۴۳ ۵۴,۰۵۵ ۱۱۲ ۱۷۹,۳۸۳,۶۴۵ ۱۰۸,۴۰۵,۵۹۴,۶۴۵ ۱۹۷,۸۸۸,۸۴۹ ۱۰۵,۰۶۴,۳۴۸,۲۲۱ ۳,۳۴۱,۲۴۶,۴۲۴ ۱۸۰,۲۳۵,۳۳۳,۰۵۷,۷۲۸
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۵۳,۹۵۴ ۵۳,۹۱۳ ۵۳,۸۵۲ -۶۱ ۰ ۱۰۸,۲۲۶,۲۱۱,۰۰۰ ۰ ۱۰۴,۸۶۶,۴۵۹,۳۷۲ ۳,۳۵۹,۷۵۱,۶۲۸ ۱۸۱,۱۳۴,۸۳۱,۹۹۸,۹۲۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۵۳,۹۲۵ ۵۳,۸۸۶ ۵۳,۸۳۵ -۵۱ ۸۰,۵۵۸,۹۰۱ ۱۰۸,۲۲۶,۲۱۱,۰۰۰ ۲۲۲,۳۱۲,۲۱۸ ۱۰۴,۸۶۶,۴۵۹,۳۷۲ ۳,۳۵۹,۷۵۱,۶۲۸ ۱۸۱,۰۴۳,۷۶۷,۴۵۳,۳۱۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۵۳,۸۹۲ ۵۳,۸۵۴ ۵۳,۸۰۶ -۴۸ ۱۶۰,۱۳۲,۰۸۹ ۱۰۸,۱۴۵,۶۵۲,۰۹۹ ۱۰,۹۴۹,۱۱۹ ۱۰۴,۶۴۴,۱۴۷,۱۵۴ ۳,۵۰۱,۵۰۴,۹۴۵ ۱۸۸,۵۷۱,۶۲۴,۲۸۱,۹۵۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۵۳,۸۶۴ ۵۳,۸۲۵ ۵۳,۷۷۶ -۴۹ ۲۱۳,۷۰۲,۳۹۸ ۱۰۷,۹۸۵,۵۲۰,۰۱۰ ۱۴۸,۶۴۲,۹۵۲ ۱۰۴,۶۳۳,۱۹۸,۰۳۵ ۳,۳۵۲,۳۲۱,۹۷۵ ۱۸۰,۴۳۹,۱۱۲,۸۹۶,۶۵۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۵۳,۸۳۵ ۵۳,۷۹۶ ۵۳,۶۷۲ -۱۲۴ ۱۶۰,۶۰۹,۲۸۳ ۱۰۷,۷۷۱,۸۱۷,۶۱۲ ۱۵۶,۸۰۷,۳۱۷ ۱۰۴,۴۸۴,۵۵۵,۰۸۳ ۳,۲۸۷,۲۶۲,۵۲۹ ۱۷۶,۸۴۰,۹۲۴,۵۴۸,۸۵۷
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۵۳,۸۰۷ ۵۳,۷۶۷ ۵۳,۵۹۰ -۱۷۷ ۱۳۹,۰۵۷,۸۲۶ ۱۰۷,۶۱۱,۲۰۸,۳۲۹ ۲۱۲,۹۱۶,۳۷۲ ۱۰۴,۳۲۷,۷۴۷,۷۶۶ ۳,۲۸۳,۴۶۰,۵۶۳ ۱۷۶,۵۴۰,۱۹۴,۷۰۵,۴۲۳
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۵۳,۷۷۷ ۵۳,۷۳۷ ۵۳,۵۸۵ -۱۵۲ ۱۲۷,۵۹۱,۴۵۳ ۱۰۷,۴۷۲,۱۵۰,۵۰۳ ۳۴۱,۷۱۶,۲۳۵ ۱۰۴,۱۱۴,۸۳۱,۳۹۴ ۳,۳۵۷,۳۱۹,۱۰۹ ۱۸۰,۴۱۲,۹۸۸,۷۲۶,۳۳۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۵۳,۷۴۶ ۵۳,۷۰۸ ۵۳,۵۸۹ -۱۱۹ ۰ ۱۰۷,۳۴۴,۵۵۹,۰۵۰ ۰ ۱۰۳,۷۷۳,۱۱۵,۱۵۹ ۳,۵۷۱,۴۴۳,۸۹۱ ۱۹۱,۸۱۴,۹۳۲,۹۰۱,۶۲۸
  مشاهده همه