صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۲۳,۱۱۰,۸۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۷۶,۸۸۹,۱۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۷,۴۵۱,۲۱۸,۴۰۹,۳۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۲۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶,۲۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶,۶۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۴۶,۲۵۶ ۴۶,۲۱۸ ۴۶,۶۳۹ ۴۲۱ ۱۳۶,۲۴۲,۰۵۸ ۸۴,۲۷۰,۰۱۶,۷۶۴ ۱۳۷,۵۳۷,۵۵۴ ۸۰,۶۴۶,۹۰۵,۹۶۱ ۳,۶۲۳,۱۱۰,۸۰۳ ۱۶۷,۴۵۱,۲۱۸,۴۰۹,۳۹۱
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۴۶,۲۲۸ ۴۶,۱۹۰ ۴۶,۵۳۱ ۳۴۱ ۱۰۹,۷۸۸,۸۷۰ ۸۴,۱۳۳,۷۷۴,۷۰۶ ۱۶۳,۸۵۶,۲۴۱ ۸۰,۵۰۹,۳۶۸,۴۰۷ ۳,۶۲۴,۴۰۶,۲۹۹ ۱۶۷,۴۱۰,۱۸۶,۴۲۱,۳۲۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۴۶,۲۰۱ ۴۶,۱۶۴ ۴۶,۴۹۹ ۳۳۵ ۱۴۸,۲۹۸,۴۸۹ ۸۴,۰۲۳,۹۸۵,۸۳۶ ۱۶۹,۶۴۰,۲۷۵ ۸۰,۳۴۵,۵۱۲,۱۶۶ ۳,۶۷۸,۴۷۳,۶۷۰ ۱۶۹,۸۱۱,۵۱۰,۵۱۳,۰۵۴
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۴۶,۱۷۸ ۴۶,۱۴۱ ۴۶,۳۴۹ ۲۰۸ ۰ ۸۳,۸۷۵,۶۸۷,۳۴۷ ۰ ۸۰,۱۷۵,۸۷۱,۸۹۱ ۳,۶۹۹,۸۱۵,۴۵۶ ۱۷۰,۷۱۲,۷۲۶,۸۱۱,۹۹۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۴۶,۱۳۰ ۴۶,۰۹۳ ۴۶,۴۰۹ ۳۱۶ ۰ ۸۳,۸۷۵,۶۸۷,۳۴۷ ۰ ۸۰,۱۷۵,۸۷۱,۸۹۱ ۳,۶۹۹,۸۱۵,۴۵۶ ۱۷۰,۵۳۵,۳۴۹,۶۶۲,۱۸۷
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۴۶,۱۱۷ ۴۶,۰۷۹ ۴۶,۳۹۵ ۳۱۶ ۱۱۵,۶۳۶,۹۵۴ ۸۳,۸۷۵,۶۸۷,۳۴۷ ۱۰۳,۷۹۶,۹۱۲ ۸۰,۱۷۵,۸۷۱,۸۹۱ ۳,۶۹۹,۸۱۵,۴۵۶ ۱۷۰,۴۸۵,۶۰۳,۸۴۳,۴۹۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۴۶,۱۰۲ ۴۶,۰۶۵ ۴۶,۳۸۲ ۳۱۷ ۹۴,۱۴۶,۸۳۷ ۸۳,۷۶۰,۰۵۰,۳۹۳ ۱۳۴,۵۴۰,۶۱۶ ۸۰,۰۷۲,۰۷۴,۹۷۹ ۳,۶۸۷,۹۷۵,۴۱۴ ۱۶۹,۸۸۷,۵۴۲,۳۸۴,۸۱۴
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۴۶,۰۷۹ ۴۶,۰۴۳ ۴۶,۳۹۲ ۳۴۹ ۱۰۲,۵۴۴,۶۷۳ ۸۳,۶۶۵,۹۰۳,۵۵۶ ۱۲۳,۳۹۹,۹۷۰ ۷۹,۹۳۷,۵۳۴,۳۶۳ ۳,۷۲۸,۳۶۹,۱۹۳ ۱۷۱,۶۶۳,۶۴۸,۰۶۱,۲۵۴
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۴۶,۰۵۶ ۴۶,۰۲۰ ۴۶,۴۲۶ ۴۰۶ ۹۹,۶۳۵,۸۳۱ ۸۳,۵۶۳,۳۵۸,۸۸۳ ۱۱۸,۶۳۹,۲۴۷ ۷۹,۸۱۴,۱۳۴,۳۹۳ ۳,۷۴۹,۲۲۴,۴۹۰ ۱۷۲,۵۳۹,۵۸۰,۲۳۷,۵۲۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۴۶,۰۳۹ ۴۶,۰۰۳ ۴۶,۳۵۱ ۳۴۸ ۱۴۲,۶۷۷,۴۸۹ ۸۳,۴۶۳,۷۲۳,۰۵۲ ۱۵۰,۶۴۵,۲۸۰ ۷۹,۶۹۵,۴۹۵,۱۴۶ ۳,۷۶۸,۲۲۷,۹۰۶ ۱۷۳,۳۴۸,۸۶۷,۷۴۱,۷۳۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۴۶,۰۰۸ ۴۵,۹۷۳ ۴۶,۲۸۴ ۳۱۱ ۰ ۸۳,۳۲۱,۰۴۵,۵۶۳ ۰ ۷۹,۵۴۴,۸۴۹,۸۶۶ ۳,۷۷۶,۱۹۵,۶۹۷ ۱۷۳,۶۰۱,۵۵۷,۳۷۹,۶۳۸
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۴۵,۹۷۱ ۴۵,۹۳۶ ۴۶,۲۵۴ ۳۱۸ ۰ ۸۳,۳۲۱,۰۴۵,۵۶۳ ۰ ۷۹,۵۴۴,۸۴۹,۸۶۶ ۳,۷۷۶,۱۹۵,۶۹۷ ۱۷۳,۴۶۲,۸۷۹,۷۵۷,۵۱۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۴۵,۹۵۸ ۴۵,۹۲۳ ۴۶,۲۴۱ ۳۱۸ ۰ ۸۳,۳۲۱,۰۴۵,۵۶۳ ۰ ۷۹,۵۴۴,۸۴۹,۸۶۶ ۳,۷۷۶,۱۹۵,۶۹۷ ۱۷۳,۴۱۲,۸۳۴,۱۴۱,۴۰۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۴۵,۹۴۵ ۴۵,۹۰۹ ۴۶,۲۲۷ ۳۱۸ ۰ ۸۳,۳۲۱,۰۴۵,۵۶۳ ۰ ۷۹,۵۴۴,۸۴۹,۸۶۶ ۳,۷۷۶,۱۹۵,۶۹۷ ۱۷۳,۳۶۲,۲۹۰,۴۵۵,۳۳۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۴۵,۹۳۱ ۴۵,۸۹۶ ۴۶,۲۱۴ ۳۱۸ ۸۹,۳۱۹,۵۸۷ ۸۳,۳۲۱,۰۴۵,۵۶۳ ۹۰,۸۱۴,۹۱۸ ۷۹,۵۴۴,۸۴۹,۸۶۶ ۳,۷۷۶,۱۹۵,۶۹۷ ۱۷۳,۳۱۲,۶۴۹,۶۹۳,۹۷۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۴۵,۹۱۷ ۴۵,۸۸۲ ۴۶,۲۰۰ ۳۱۸ ۱۰۲,۱۰۱,۰۸۵ ۸۳,۲۳۱,۷۲۵,۹۷۶ ۱۱۱,۱۳۷,۶۲۲ ۷۹,۴۵۴,۰۳۴,۹۴۸ ۳,۷۷۷,۶۹۱,۰۲۸ ۱۷۳,۳۲۷,۹۳۹,۴۷۲,۴۸۴
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۴۵,۸۷۲ ۴۵,۸۳۷ ۴۶,۱۴۵ ۳۰۸ ۱۵۲,۹۴۶,۰۰۵ ۸۳,۱۲۹,۶۲۴,۸۹۱ ۱۷۹,۵۴۴,۹۰۳ ۷۹,۳۴۲,۸۹۷,۳۲۶ ۳,۷۸۶,۷۲۷,۵۶۵ ۱۷۳,۵۷۲,۷۹۳,۴۱۲,۸۰۹
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۴۵,۸۴۸ ۴۵,۸۱۳ ۴۶,۱۲۸ ۳۱۵ ۰ ۸۲,۹۷۶,۶۷۸,۸۸۶ ۰ ۷۹,۱۶۳,۳۵۲,۴۲۳ ۳,۸۱۳,۳۲۶,۴۶۳ ۱۷۴,۷۰۱,۰۷۳,۲۰۰,۵۰۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۴۵,۸۰۸ ۴۵,۷۷۳ ۴۶,۰۶۲ ۲۸۹ ۰ ۸۲,۹۷۶,۶۷۸,۸۸۶ ۰ ۷۹,۱۶۳,۳۵۲,۴۲۳ ۳,۸۱۳,۳۲۶,۴۶۳ ۱۷۴,۵۴۶,۹۸۱,۳۷۵,۰۲۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۴۵,۷۹۵ ۴۵,۷۶۰ ۴۶,۰۴۹ ۲۸۹ ۹۶,۹۲۵,۵۴۶ ۸۲,۹۷۶,۶۷۸,۸۸۶ ۱۲۷,۴۲۷,۹۹۶ ۷۹,۱۶۳,۳۵۲,۴۲۳ ۳,۸۱۳,۳۲۶,۴۶۳ ۱۷۴,۴۹۷,۲۴۰,۰۹۹,۲۸۸
  مشاهده همه