صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۶۳۱,۳۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۶۸,۶۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۶,۸۵۶,۷۰۸,۱۹۴,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۱۱۳,۴۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۱۱۱,۵۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۱۹۱,۲۷۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۴
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳,۱۱۳,۴۶۸ ۳,۱۱۱,۵۱۸ ۷۹,۷۵۴ ۱,۰۸۰,۳۶۱ ۱۱۲,۳۸۹,۷۵۰ ۷۲۸,۸۶۵ ۱۰۳,۷۵۸,۳۶۶ ۸,۶۳۱,۳۸۴ ۲۶,۸۵۶,۷۰۸,۱۹۴,۷۰۷
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۳,۰۹۲,۷۷۳ ۳,۰۹۰,۷۹۸ ۹۳,۶۰۰ ۰ ۱۱۱,۳۰۹,۳۸۹ ۰ ۱۰۳,۰۲۹,۵۰۱ ۸,۲۷۹,۸۸۸ ۲۵,۵۹۱,۴۵۷,۶۰۹,۳۷۳
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۳,۰۹۱,۳۳۰ ۳,۰۸۹,۳۶۶ ۹۴,۶۱۰ ۰ ۱۱۱,۳۰۹,۳۸۹ ۰ ۱۰۳,۰۲۹,۵۰۱ ۸,۲۷۹,۸۸۸ ۲۵,۵۷۹,۶۰۳,۰۳۱,۱۹۱
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۳,۰۹۰,۵۶۶ ۳,۰۸۸,۶۰۲ ۹۴,۶۱۱ ۷۵۴,۰۷۰ ۱۱۱,۳۰۹,۳۸۹ ۵۷۵,۲۹۱ ۱۰۳,۰۲۹,۵۰۱ ۸,۲۷۹,۸۸۸ ۲۵,۵۷۳,۲۸۰,۹۴۲,۱۵۷
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۳,۰۸۹,۶۶۳ ۳,۰۸۷,۶۵۶ ۹۶,۶۹۹ ۷۹۲,۸۲۸ ۱۱۰,۵۵۵,۳۱۹ ۸۱۸,۰۲۰ ۱۰۲,۴۵۴,۲۱۰ ۸,۱۰۱,۱۰۹ ۲۵,۰۱۳,۴۳۸,۸۴۲,۷۱۶
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۳,۰۸۸,۳۰۷ ۳,۰۸۶,۳۱۷ ۹۲,۲۶۰ ۵۴۳,۳۷۰ ۱۰۹,۷۶۲,۴۹۱ ۷۳۲,۷۸۶ ۱۰۱,۶۳۶,۱۹۰ ۸,۱۲۶,۳۰۱ ۲۵,۰۸۰,۳۴۱,۶۸۲,۶۳۷
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۳,۰۸۷,۸۷۱ ۳,۰۸۵,۹۱۲ ۹۱,۱۰۳ ۶۹۲,۹۳۸ ۱۰۹,۲۱۹,۱۲۱ ۶۳۸,۹۴۲ ۱۰۰,۹۰۳,۴۰۴ ۸,۳۱۵,۷۱۷ ۲۵,۶۶۱,۵۷۱,۴۲۰,۵۴۸
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۳,۰۸۷,۳۳۳ ۳,۰۸۵,۴۰۱ ۸۸,۵۰۷ ۹۶۴,۲۳۲ ۱۰۸,۵۲۶,۱۸۳ ۶۰۳,۹۹۴ ۱۰۰,۲۶۴,۴۶۲ ۸,۲۶۱,۷۲۱ ۲۵,۴۹۰,۷۱۹,۹۴۳,۶۶۹
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۳,۰۸۶,۱۵۲ ۳,۰۸۴,۲۱۷ ۸۶,۷۸۹ ۰ ۱۰۷,۵۶۱,۹۵۱ ۰ ۹۹,۶۶۰,۴۶۸ ۷,۹۰۱,۴۸۳ ۲۴,۳۶۹,۸۸۷,۸۴۰,۳۸۶
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۳,۰۸۲,۰۶۶ ۳,۰۸۰,۱۶۲ ۷۷,۳۵۳ ۰ ۱۰۷,۵۶۱,۹۵۱ ۰ ۹۹,۶۶۰,۴۶۸ ۷,۹۰۱,۴۸۳ ۲۴,۳۳۷,۸۵۰,۸۰۴,۸۱۲
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۳,۰۸۱,۲۶۳ ۳,۰۷۹,۳۶۰ ۷۷,۳۵۲ ۷۷۴,۷۴۷ ۱۰۷,۵۶۱,۹۵۱ ۷۶۰,۰۰۸ ۹۹,۶۶۰,۴۶۸ ۷,۹۰۱,۴۸۳ ۲۴,۳۳۱,۵۰۷,۳۲۲,۰۶۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۳,۰۸۰,۲۷۵ ۳,۰۷۸,۳۶۸ ۷۷,۴۹۷ ۰ ۱۰۶,۷۸۷,۲۰۴ ۰ ۹۸,۹۰۰,۴۶۰ ۷,۸۸۶,۷۴۴ ۲۴,۲۷۸,۲۹۹,۱۲۳,۳۰۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۳,۰۷۸,۱۱۳ ۳,۰۷۶,۲۳۸ ۷۳,۶۶۳ ۶۷۶,۸۹۷ ۱۰۶,۷۸۷,۲۰۴ ۶۱۶,۴۸۵ ۹۸,۹۰۰,۴۶۰ ۷,۸۸۶,۷۴۴ ۲۴,۲۶۱,۵۰۱,۹۴۷,۷۱۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۳,۰۷۷,۱۱۷ ۳,۰۷۵,۲۲۷ ۷۴,۲۳۲ ۵۴۸,۱۲۰ ۱۰۶,۱۱۰,۳۰۷ ۸۷۸,۶۷۷ ۹۸,۲۸۳,۹۷۵ ۷,۸۲۶,۳۳۲ ۲۴,۰۶۷,۷۵۰,۵۵۰,۱۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۳,۰۷۵,۲۳۸ ۳,۰۷۳,۴۲۶ ۷۸,۰۲۱ ۹۲۶,۷۸۷ ۱۰۵,۵۶۲,۱۸۷ ۶۸۳,۹۷۱ ۹۷,۴۰۵,۲۹۸ ۸,۱۵۶,۸۸۹ ۲۵,۰۶۹,۵۹۵,۲۸۴,۵۷۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۳,۰۷۳,۸۳۴ ۳,۰۷۱,۹۷۷ ۸۶,۲۶۴ ۰ ۱۰۴,۶۳۵,۴۰۰ ۰ ۹۶,۷۲۱,۳۲۷ ۷,۹۱۴,۰۷۳ ۲۴,۳۱۱,۸۴۶,۶۵۵,۸۸۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۳,۰۶۸,۴۳۴ ۳,۰۶۶,۶۰۵ ۹۱,۵۰۸ ۰ ۱۰۴,۶۳۵,۴۰۰ ۰ ۹۶,۷۲۱,۳۲۷ ۷,۹۱۴,۰۷۳ ۲۴,۲۶۹,۳۳۳,۷۸۶,۸۵۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۳,۰۶۷,۵۴۷ ۳,۰۶۵,۷۱۸ ۹۱,۵۰۹ ۵۴۳,۴۸۸ ۱۰۴,۶۳۵,۴۰۰ ۷۸۱,۷۳۱ ۹۶,۷۲۱,۳۲۷ ۷,۹۱۴,۰۷۳ ۲۴,۲۶۲,۳۱۶,۲۱۳,۴۰۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۳,۰۶۶,۴۸۵ ۳,۰۶۴,۷۰۹ ۸۸,۸۳۵ ۶۱۴,۰۰۴ ۱۰۴,۰۹۱,۹۱۲ ۷۱۹,۱۸۴ ۹۵,۹۳۹,۵۹۶ ۸,۱۵۲,۳۱۶ ۲۴,۹۸۴,۴۷۸,۴۷۰,۷۳۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۳,۰۶۴,۵۹۳ ۳,۰۶۲,۸۶۱ ۸۹,۱۶۲ ۷۲۱,۴۷۴ ۱۰۳,۴۷۷,۹۰۸ ۷۰۴,۹۷۴ ۹۵,۲۲۰,۴۱۲ ۸,۲۵۷,۴۹۶ ۲۵,۲۹۱,۵۶۰,۸۱۱,۷۱۳