اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 2,173,905
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,826,095
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,708,147,342,454
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,627,017
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,625,757
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,625,323
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : حسابرسی رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/12
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 2,627,017 2,625,757 434- 160,270 37,625,691 212,397 35,451,786 2,173,905 5,708,147,342,454
  2 1398/02/02 2,625,546 2,624,276 542 0 37,465,421 157,366 35,239,389 2,226,032 5,841,722,620,107
  3 1398/02/01 2,624,368 2,623,094 3,160 185,967 37,465,421 0 35,082,023 2,383,398 6,251,877,633,679
  4 1398/01/31 2,624,008 2,622,733 3,164 0 37,279,454 182,386 35,082,023 2,197,431 5,763,274,084,438
  5 1398/01/30 2,619,554 2,618,281 3,546 0 37,279,454 0 34,899,637 2,379,817 6,231,030,063,615
  6 1398/01/29 2,619,293 2,618,020 3,545 179,733 37,279,454 0 34,899,637 2,379,817 6,230,408,458,883
  7 1398/01/28 2,618,925 2,617,663 3,514 119,213 37,099,721 201,088 34,899,637 2,200,084 5,759,079,043,906
  8 1398/01/27 2,617,890 2,616,662 5,722 133,949 36,980,508 199,326 34,698,549 2,281,959 5,971,115,340,973
  9 1398/01/26 2,616,974 2,615,716 10,988 131,398 36,846,559 132,599 34,499,223 2,347,336 6,139,964,096,341
  10 1398/01/25 2,615,413 2,614,182 10,986 162,883 36,715,161 150,334 34,366,624 2,348,537 6,139,502,305,499
  11 1398/01/24 2,614,097 2,612,893 11,369 0 36,552,278 177,595 34,216,290 2,335,988 6,103,686,399,887
  12 1398/01/23 2,612,213 2,611,022 13,041 0 36,552,278 0 34,038,695 2,513,583 6,563,021,568,473
  13 1398/01/22 2,611,964 2,610,774 13,040 149,048 36,552,278 0 34,038,695 2,513,583 6,562,397,350,897
  14 1398/01/21 2,611,655 2,610,452 13,178 161,473 36,403,230 122,734 34,038,695 2,364,535 6,172,504,934,093
  15 1398/01/20 2,609,086 2,607,924 12,223 113,263 36,241,757 157,152 33,915,961 2,325,796 6,065,499,774,371
  16 1398/01/19 2,606,464 2,605,337 12,484 117,272 36,128,494 169,243 33,758,809 2,369,685 6,173,826,873,365
  17 1398/01/18 2,604,963 2,603,852 13,194 127,596 36,011,222 101,838 33,589,566 2,421,656 6,305,634,826,784
  18 1398/01/17 2,603,863 2,602,757 12,277 0 35,883,626 128,769 33,487,728 2,395,898 6,235,939,216,985
  19 1398/01/16 2,600,275 2,599,171 12,706 0 35,883,626 0 33,358,959 2,524,667 6,562,042,187,429
  20 1398/01/15 2,600,024 2,598,920 12,706 0 35,883,626 0 33,358,959 2,524,667 6,561,408,106,967