صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۰۴,۸۰۹,۱۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۵,۱۹۰,۸۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴,۸۸۹,۱۶۷,۷۸۷,۵۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۵۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۵۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۵۷۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳۱,۵۹۶ ۳۱,۵۷۹ ۹۹۹ ۹۷,۱۴۸,۶۰۲ ۱,۳۰۳,۸۶۲,۵۵۴ ۷۸,۴۴۲,۵۸۵ ۱۹۹,۰۵۳,۴۳۷ ۱,۱۰۴,۸۰۹,۱۱۷ ۳۴,۸۸۹,۱۶۷,۷۸۷,۵۰۲
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳۱,۵۷۷ ۳۱,۵۶۱ ۹۸۱ ۰ ۱,۲۰۶,۷۱۳,۹۵۲ ۰ ۱۲۰,۶۱۰,۸۵۲ ۱,۰۸۶,۱۰۳,۱۰۰ ۳۴,۲۷۸,۴۴۸,۶۶۰,۷۵۶
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۳۱,۵۱۶ ۳۱,۵۰۰ ۹۶۹ ۱,۰۷۵,۲۴۲,۰۶۹ ۱,۲۰۶,۷۱۳,۹۵۲ ۰ ۱۲۰,۶۱۰,۸۵۲ ۱,۰۸۶,۱۰۳,۱۰۰ ۳۴,۲۱۲,۰۱۷,۴۱۴,۲۳۳
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۳,۱۵۰,۹۴۳ ۳,۱۴۹,۳۱۳ ۹۶,۹۴۰ ۹۷۷,۶۵۹ ۱۳۱,۴۷۱,۸۸۳ ۵۳۳,۱۷۹ ۱۲۰,۶۱۰,۸۵۲ ۱۰,۸۶۱,۰۳۱ ۳۴,۲۰۴,۷۹۱,۴۵۹,۸۳۳
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳,۱۵۰,۰۸۹ ۳,۱۴۸,۳۹۰ ۱۰۱,۰۷۵ ۹۶۸,۲۸۰ ۱۳۰,۴۹۴,۲۲۴ ۶۱۶,۷۴۶ ۱۲۰,۰۷۷,۶۷۳ ۱۰,۴۱۶,۵۵۱ ۳۲,۷۹۵,۳۵۹,۸۴۲,۸۸۲
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۳,۱۴۵,۲۵۶ ۳,۱۴۳,۵۲۰ ۱۰۷,۴۲۰ ۰ ۱۲۹,۵۲۵,۹۴۴ ۰ ۱۱۹,۴۶۰,۹۲۷ ۱۰,۰۶۵,۰۱۷ ۳۱,۶۳۹,۵۸۰,۰۱۳,۲۸۶
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۳,۱۴۳,۲۶۴ ۳,۱۴۱,۵۲۲ ۱۰۷,۳۲۸ ۰ ۱۲۹,۵۲۵,۹۴۴ ۰ ۱۱۹,۴۶۰,۹۲۷ ۱۰,۰۶۵,۰۱۷ ۳۱,۶۱۹,۴۶۸,۸۸۱,۶۵۸
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۳,۱۴۲,۵۴۹ ۳,۱۴۰,۸۰۶ ۱۰۷,۳۲۹ ۰ ۱۲۹,۵۲۵,۹۴۴ ۰ ۱۱۹,۴۶۰,۹۲۷ ۱۰,۰۶۵,۰۱۷ ۳۱,۶۱۲,۲۶۵,۷۱۵,۶۰۱
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۳,۱۴۱,۸۳۴ ۳,۱۴۰,۰۹۱ ۱۰۷,۳۲۹ ۰ ۱۲۹,۵۲۵,۹۴۴ ۰ ۱۱۹,۴۶۰,۹۲۷ ۱۰,۰۶۵,۰۱۷ ۳۱,۶۰۵,۰۷۱,۰۱۳,۶۵۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۳,۱۴۱,۱۲۰ ۳,۱۳۹,۳۷۷ ۱۰۷,۳۲۹ ۰ ۱۲۹,۵۲۵,۹۴۴ ۰ ۱۱۹,۴۶۰,۹۲۷ ۱۰,۰۶۵,۰۱۷ ۳۱,۵۹۷,۸۸۵,۰۸۲,۲۹۱
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۳,۱۴۰,۴۰۶ ۳,۱۳۸,۶۶۳ ۱۰۷,۳۲۹ ۱,۴۶۷,۹۰۶ ۱۲۹,۵۲۵,۹۴۴ ۴۹۴,۴۸۰ ۱۱۹,۴۶۰,۹۲۷ ۱۰,۰۶۵,۰۱۷ ۳۱,۵۹۰,۶۹۷,۰۴۸,۹۴۴
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳,۱۳۸,۴۴۷ ۳,۱۳۶,۵۱۷ ۱۱۸,۸۲۱ ۹۰۸,۹۰۷ ۱۲۸,۰۵۸,۰۳۸ ۸۱۶,۸۹۹ ۱۱۸,۹۶۶,۴۴۷ ۹,۰۹۱,۵۹۱ ۲۸,۵۱۵,۹۳۳,۵۷۲,۱۱۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۳,۱۳۶,۷۳۸ ۳,۱۳۴,۷۹۸ ۹۲,۲۶۸ ۷۹۱,۹۴۵ ۱۲۷,۱۴۹,۱۳۱ ۶۹۶,۷۶۲ ۱۱۸,۱۴۹,۵۴۸ ۸,۹۹۹,۵۸۳ ۲۸,۲۱۱,۸۷۵,۴۸۰,۲۱۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۳,۱۳۵,۵۹۲ ۳,۱۳۳,۶۰۷ ۸۹,۰۶۲ ۶۶۸,۶۲۹ ۱۲۶,۳۵۷,۱۸۶ ۶۲۹,۰۴۱ ۱۱۷,۴۵۲,۷۸۶ ۸,۹۰۴,۴۰۰ ۲۷,۹۰۲,۸۸۶,۵۰۳,۹۳۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۳,۱۳۲,۴۶۹ ۳,۱۳۰,۴۵۷ ۸۹,۴۱۱ ۹۹۲,۷۶۳ ۱۲۵,۶۸۸,۵۵۷ ۱,۲۵۹,۶۴۴ ۱۱۶,۸۲۳,۷۴۵ ۸,۸۶۴,۸۱۲ ۲۷,۷۵۰,۹۱۴,۰۲۶,۱۳۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۳,۱۲۷,۷۶۶ ۳,۱۲۵,۸۶۷ ۸۵,۱۵۸ ۰ ۱۲۴,۶۹۵,۷۹۴ ۰ ۱۱۵,۵۶۴,۱۰۱ ۹,۱۳۱,۶۹۳ ۲۸,۵۴۴,۴۵۴,۷۱۲,۸۴۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۳,۱۲۵,۳۳۸ ۳,۱۲۳,۳۸۶ ۸۵,۴۳۹ ۰ ۱۲۴,۶۹۵,۷۹۴ ۰ ۱۱۵,۵۶۴,۱۰۱ ۹,۱۳۱,۶۹۳ ۲۸,۵۲۱,۸۰۳,۰۶۵,۹۶۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۳,۱۲۴,۵۹۸ ۳,۱۲۲,۶۴۶ ۸۵,۴۳۹ ۸۶۳,۶۱۱ ۱۲۴,۶۹۵,۷۹۴ ۸۱۸,۴۱۱ ۱۱۵,۵۶۴,۱۰۱ ۹,۱۳۱,۶۹۳ ۲۸,۵۱۵,۰۴۵,۵۱۹,۱۲۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۳,۱۲۳,۶۷۸ ۳,۱۲۱,۷۱۶ ۸۵,۸۶۴ ۱,۰۳۴,۲۳۷ ۱۲۳,۸۳۲,۱۸۳ ۷۶۷,۸۲۱ ۱۱۴,۷۴۵,۶۹۰ ۹,۰۸۶,۴۹۳ ۲۸,۳۶۵,۴۵۱,۶۵۳,۶۰۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۳,۱۲۲,۶۱۱ ۳,۱۲۰,۵۹۳ ۹۳,۹۱۲ ۱,۰۱۶,۸۰۸ ۱۲۲,۷۹۷,۹۴۶ ۱,۱۷۳,۴۶۴ ۱۱۳,۹۷۷,۸۶۹ ۸,۸۲۰,۰۷۷ ۲۷,۵۲۳,۸۶۷,۶۸۱,۶۲۴