صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع-- تغییر اساسنامه جابه جایی وجه - مهلت گزارش حسابرس ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۲ تصمیمات مجمع-- تغییر امیدنامه جابه جایی وجه - حدنصاب- هزینه کانون ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۴ دعوت به مجمع - هزینه کانون ها- جابه جایی وجه سرمایه گذاران- نصاب سرمایه گذاری- هزینه کاون ها و حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۵ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد حسابرس ۹۹.۱۲.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۶ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹.۱۲.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۷ دعوت به مجمع -تغییر کارمزد حسابرس ۹۹.۱۲.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۸ تصمیمات -مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۹ تصمیمات -مجمع -تغییر کارمزد رکن متولی ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۱۱ دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سلانه- تغییر کارمزد متولی ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱۲ تصمیمات -مجمع -تمدید-تغییر متولی-انتقال واحد ممتاز ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۳ تصمیمات -مجمع -حد نصاب جدید ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۴ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۵ دعوت به مجمع- تمدید دوره فعالیت--تغییر رکن بازارگردان- انتقال واحد ممتاز- رعایت حد نصاب ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۶ تصمیمات -مجمع -حامی-افزایش سقف ۹۹.۰۳.۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۸ دعوت به مجمع-حامی-افزایش سقف ۹۹.۰۳.۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۹ تصمیمات مجمع -حامی-اساسنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی-ذخیره سهام ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۲۰ تصمیمات مجمع -حامی-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۲۱ تصمیمات -مجمع -حامی-افزایش سقف ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۲۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۲۳ دعوت به مجمع-حامی-تغییر ارزش مبنا به هزار-انتشار کدال-ثبت ذخیره سهام-افزایش سقف ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۲۴ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه حسابرس مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۵ تصمیمات مجمع- امکان تجزیه واحدهای صندوق مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۶ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- انتقال واحد ممتاز مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۲۸ دعوت به مجمع-سالانه-افزایش هزینه حسابرس- امکان تجزیه واحد صندوق و انتقال واحد ممتاز مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۲۹ تصمیمات مجمع -افزایش سقف سرمایه گذاری ۹۸/۰۵/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۳۰ تصمیمات مجمع -افزایش سقف واحدها و افزایش سقف هزینه نرم افزار ۹۸/۰۵/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۳۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۳۹۸.۰۵.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۳۲ دعوت به مجمع-افزایش سقف موسسان و سرمایه گذاران-هزینه نرم افزار و افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۸.۰۵.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
۳۳ تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۷.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۳۴ تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۷.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۳۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۳۶ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۷.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۳۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
۳۸ دعوت به مجمع- تغییر ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری صندوق حامی مورخ ۹۷.۰۶.۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
۳۹ خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز در مجمع مورخ ۹۶.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
۴۰ افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس در مجمع مورخ ۹۶.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
۴۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۴۲ دعوت به مجمع- تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق حامی مورخ ۹۶.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
۴۳ تغییر نصاب دارایی ها و هزینه نرم افزار و افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۹۶.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۴۴ تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۶.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۴۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۴۶ دعوت به مجمع سالیانه، تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق حامی مورخ ۹۶.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۴۷ تایید مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۹۶.۰۸.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۴۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
۴۹ تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
۵۰ دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ ۱۳۹۶.۰۸.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۵۱ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
۵۲ تایید مجمع تمدید دوره فعالیت و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق مورخ ۹۶.۰۵.۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۵۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۹۶.۰۵.۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۵۴ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
۵۵ دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۵۶ تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ ۱۳۹۵.۰۹.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
۵۷ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۵.۰۹.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۵۸ تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار-صندوق حامی-مجمع مورخ ۹۵.۰۲.۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۵۹ مجمع عمومی سالیانه-تصویب صورت مالی ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
۶۰ دعوت به مجمع عمومی سالانه صندوق حامی مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
۶۱ مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس ۹۴.۰۶.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۶۲ تائیدیه سازمان بابت مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس ۹۴.۰۶.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۶۳ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
۶۴ مجمع مورخ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ، تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
۶۵ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ جهت تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
۶۶ تائیدیه سازمان بورس بابت ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱، دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
۶۷ تائیدیه سازمان بورس،تصویب صورت های مالی مجمع مورخ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۶۸ تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس ، مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۶۹ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ جهت تغییر ارکان دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
۷۰ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ جهت تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
۷۱ صورتجلسه مجمع موسسین دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
۷۲ پذیره نویسی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۲