صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳ دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۴ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۵ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۶ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۷ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۸ دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۹ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۰ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۲ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۳ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۵ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۶ تصمیمات مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۸ دعوت به مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۹ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۱ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲۲ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۴ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲۵ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲۷ دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۸ تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳۰ دعوت به مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۳۱ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۲ اسامی حاضرین مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۳ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۴ تصمیمات مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۳۵ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۳۶ دعوت به مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۷ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۸ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۹ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴۰ تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۱ تصمیمات مجمع - افزودن روز پنجشنبه به روزهای کاری صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۳ دعوت به مجمع - افزودن روز پنجشنبه به روزهای کاری صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۴۴ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۴۶ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۴۷ تصمیمات مجمع -تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۴۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۴۹ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر رکن حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۵۰ دعوت به مجمع -تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۵۲ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر رکن حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۵۳ تصمیمات مجمع-- تغییر اساسنامه جابه جایی وجه - مهلت گزارش حسابرس ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۵۴ تصمیمات مجمع-- تغییر امیدنامه جابه جایی وجه - حدنصاب- هزینه کانون ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۵۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۵۶ دعوت به مجمع - هزینه کانون ها- جابه جایی وجه سرمایه گذاران- نصاب سرمایه گذاری- هزینه کاون ها و حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۵۷ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد حسابرس ۹۹.۱۲.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۵۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹.۱۲.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۵۹ دعوت به مجمع -تغییر کارمزد حسابرس ۹۹.۱۲.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۶۰ تصمیمات -مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۶۱ تصمیمات -مجمع -تغییر کارمزد رکن متولی ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۶۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۶۳ دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سلانه- تغییر کارمزد متولی ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۶۴ تصمیمات -مجمع -تمدید-تغییر متولی-انتقال واحد ممتاز ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۶۵ تصمیمات -مجمع -حد نصاب جدید ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۶۶ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۶۷ دعوت به مجمع- تمدید دوره فعالیت--تغییر رکن بازارگردان- انتقال واحد ممتاز- رعایت حد نصاب ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۶۸ تصمیمات -مجمع -حامی-افزایش سقف ۹۹.۰۳.۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۶۹ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۷۰ دعوت به مجمع-حامی-افزایش سقف ۹۹.۰۳.۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۷۱ تصمیمات مجمع -حامی-اساسنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی-ذخیره سهام ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۷۲ تصمیمات مجمع -حامی-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۷۳ تصمیمات -مجمع -حامی-افزایش سقف ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۷۴ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۷۵ دعوت به مجمع-حامی-تغییر ارزش مبنا به هزار-انتشار کدال-ثبت ذخیره سهام-افزایش سقف ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۷۶ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه حسابرس مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۷۷ تصمیمات مجمع- امکان تجزیه واحدهای صندوق مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۷۸ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- انتقال واحد ممتاز مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۷۹ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۸۰ دعوت به مجمع-سالانه-افزایش هزینه حسابرس- امکان تجزیه واحد صندوق و انتقال واحد ممتاز مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۸۱ تصمیمات مجمع -افزایش سقف سرمایه گذاری ۹۸/۰۵/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۸۲ تصمیمات مجمع -افزایش سقف واحدها و افزایش سقف هزینه نرم افزار ۹۸/۰۵/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۸۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۳۹۸.۰۵.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۸۴ دعوت به مجمع-افزایش سقف موسسان و سرمایه گذاران-هزینه نرم افزار و افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۸.۰۵.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
۸۵ تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۷.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۸۶ تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۷.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۸۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۸۸ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۷.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۸۹ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
۹۰ دعوت به مجمع- تغییر ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری صندوق حامی مورخ ۹۷.۰۶.۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
۹۱ خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز در مجمع مورخ ۹۶.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
۹۲ افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس در مجمع مورخ ۹۶.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
۹۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۹۴ دعوت به مجمع- تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق حامی مورخ ۹۶.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
۹۵ تغییر نصاب دارایی ها و هزینه نرم افزار و افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۹۶.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۹۶ تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۶.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۹۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۹۸ دعوت به مجمع سالیانه، تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق حامی مورخ ۹۶.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۹۹ تایید مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۹۶.۰۸.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۱۰۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
۱۰۱ تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
۱۰۲ دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ ۱۳۹۶.۰۸.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۱۰۳ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
۱۰۴ تایید مجمع تمدید دوره فعالیت و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق مورخ ۹۶.۰۵.۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۱۰۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۹۶.۰۵.۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۱۰۶ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
۱۰۷ دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۱۰۸ تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ ۱۳۹۵.۰۹.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
۱۰۹ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۵.۰۹.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۱۱۰ تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار-صندوق حامی-مجمع مورخ ۹۵.۰۲.۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۱۱۱ مجمع عمومی سالیانه-تصویب صورت مالی ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
۱۱۲ دعوت به مجمع عمومی سالانه صندوق حامی مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
۱۱۳ مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس ۹۴.۰۶.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۱۱۴ تائیدیه سازمان بابت مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس ۹۴.۰۶.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۱۱۵ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
۱۱۶ مجمع مورخ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ، تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
۱۱۷ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ جهت تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
۱۱۸ تائیدیه سازمان بورس بابت ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱، دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
۱۱۹ تائیدیه سازمان بورس،تصویب صورت های مالی مجمع مورخ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۱۲۰ تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس ، مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۱۲۱ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ جهت تغییر ارکان دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
۱۲۲ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ جهت تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
۱۲۳ صورتجلسه مجمع موسسین دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
۱۲۴ پذیره نویسی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۲