صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد حسابرس ۹۹.۱۲.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹.۱۲.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۳ دعوت به مجمع -تغییر کارمزد حسابرس ۹۹.۱۲.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۴ تصمیمات -مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۵ تصمیمات -مجمع -تغییر کارمزد رکن متولی ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۶ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۷ دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سلانه- تغییر کارمزد متولی ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۸ تصمیمات -مجمع -تمدید-تغییر متولی-انتقال واحد ممتاز ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۹ تصمیمات -مجمع -حد نصاب جدید ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۱ دعوت به مجمع- تمدید دوره فعالیت--تغییر رکن بازارگردان- انتقال واحد ممتاز- رعایت حد نصاب ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۲ تصمیمات -مجمع -حامی-افزایش سقف ۹۹.۰۳.۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۴ دعوت به مجمع-حامی-افزایش سقف ۹۹.۰۳.۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۵ تصمیمات مجمع -حامی-اساسنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی-ذخیره سهام ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۱۶ تصمیمات مجمع -حامی-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۱۷ تصمیمات -مجمع -حامی-افزایش سقف ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۱۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۱۹ دعوت به مجمع-حامی-تغییر ارزش مبنا به هزار-انتشار کدال-ثبت ذخیره سهام-افزایش سقف ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۲۰ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه حسابرس مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۱ تصمیمات مجمع- امکان تجزیه واحدهای صندوق مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۲ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- انتقال واحد ممتاز مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۲۴ دعوت به مجمع-سالانه-افزایش هزینه حسابرس- امکان تجزیه واحد صندوق و انتقال واحد ممتاز مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۲۵ تصمیمات مجمع -افزایش سقف سرمایه گذاری ۹۸/۰۵/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۲۶ تصمیمات مجمع -افزایش سقف واحدها و افزایش سقف هزینه نرم افزار ۹۸/۰۵/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۲۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۳۹۸.۰۵.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۲۸ دعوت به مجمع-افزایش سقف موسسان و سرمایه گذاران-هزینه نرم افزار و افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۸.۰۵.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
۲۹ تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۷.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۳۰ تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۷.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۳۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۳۲ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۷.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۳۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
۳۴ دعوت به مجمع- تغییر ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری صندوق حامی مورخ ۹۷.۰۶.۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
۳۵ خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز در مجمع مورخ ۹۶.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
۳۶ افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس در مجمع مورخ ۹۶.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
۳۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۳۸ دعوت به مجمع- تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق حامی مورخ ۹۶.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
۳۹ تغییر نصاب دارایی ها و هزینه نرم افزار و افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۹۶.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۴۰ تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۶.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۴۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۴۲ دعوت به مجمع سالیانه، تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق حامی مورخ ۹۶.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۴۳ تایید مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۹۶.۰۸.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۴۴ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
۴۵ تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
۴۶ دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ ۱۳۹۶.۰۸.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۴۷ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
۴۸ تایید مجمع تمدید دوره فعالیت و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق مورخ ۹۶.۰۵.۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۴۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۹۶.۰۵.۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۵۰ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
۵۱ دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۵۲ تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ ۱۳۹۵.۰۹.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
۵۳ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۵.۰۹.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۵۴ تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار-صندوق حامی-مجمع مورخ ۹۵.۰۲.۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۵۵ مجمع عمومی سالیانه-تصویب صورت مالی ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
۵۶ دعوت به مجمع عمومی سالانه صندوق حامی مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
۵۷ مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس ۹۴.۰۶.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۵۸ تائیدیه سازمان بابت مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس ۹۴.۰۶.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۵۹ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
۶۰ مجمع مورخ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ، تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
۶۱ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ جهت تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
۶۲ تائیدیه سازمان بورس بابت ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱، دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
۶۳ تائیدیه سازمان بورس،تصویب صورت های مالی مجمع مورخ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۶۴ تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس ، مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۶۵ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ جهت تغییر ارکان دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
۶۶ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ جهت تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
۶۷ صورتجلسه مجمع موسسین دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
۶۸ پذیره نویسی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۲