صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
۲ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
۳ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
۴ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۵ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۶ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۷ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۸ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۹ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۰ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۲ دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۳ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۴ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۷ دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۸ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۹ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۱ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۲ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۴ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۵ تصمیمات مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۷ دعوت به مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۲۸ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۳۰ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۳۱ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۲ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۳ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۴ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۵ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۶ دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۳۷ تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳۸ اسامی حاضرین در مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳۹ دعوت به مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۴۰ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۱ اسامی حاضرین مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۲ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴۳ تصمیمات مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۴۴ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۴۵ دعوت به مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۶ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۷ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۸ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴۹ تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵۰ تصمیمات مجمع - افزودن روز پنجشنبه به روزهای کاری صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۵۲ دعوت به مجمع - افزودن روز پنجشنبه به روزهای کاری صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۵۳ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۵۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۵۵ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۵۶ تصمیمات مجمع -تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۵۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۵۸ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر رکن حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۵۹ دعوت به مجمع -تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۶۱ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر رکن حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۶۲ تصمیمات مجمع-- تغییر اساسنامه جابه جایی وجه - مهلت گزارش حسابرس ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۶۳ تصمیمات مجمع-- تغییر امیدنامه جابه جایی وجه - حدنصاب- هزینه کانون ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۶۴ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۶۵ دعوت به مجمع - هزینه کانون ها- جابه جایی وجه سرمایه گذاران- نصاب سرمایه گذاری- هزینه کاون ها و حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۶۶ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد حسابرس ۹۹.۱۲.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۶۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹.۱۲.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۶۸ دعوت به مجمع -تغییر کارمزد حسابرس ۹۹.۱۲.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۶۹ تصمیمات -مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۷۰ تصمیمات -مجمع -تغییر کارمزد رکن متولی ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۷۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۷۲ دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سلانه- تغییر کارمزد متولی ۹۹.۱۰.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۷۳ تصمیمات -مجمع -تمدید-تغییر متولی-انتقال واحد ممتاز ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۷۴ تصمیمات -مجمع -حد نصاب جدید ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۷۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۷۶ دعوت به مجمع- تمدید دوره فعالیت--تغییر رکن بازارگردان- انتقال واحد ممتاز- رعایت حد نصاب ۹۹.۰۸.۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۷۷ تصمیمات -مجمع -حامی-افزایش سقف ۹۹.۰۳.۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۷۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۷۹ دعوت به مجمع-حامی-افزایش سقف ۹۹.۰۳.۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۸۰ تصمیمات مجمع -حامی-اساسنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی-ذخیره سهام ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۸۱ تصمیمات مجمع -حامی-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۸۲ تصمیمات -مجمع -حامی-افزایش سقف ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۸۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۸۴ دعوت به مجمع-حامی-تغییر ارزش مبنا به هزار-انتشار کدال-ثبت ذخیره سهام-افزایش سقف ۹۸.۱۲.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۸۵ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه حسابرس مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۸۶ تصمیمات مجمع- امکان تجزیه واحدهای صندوق مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۸۷ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- انتقال واحد ممتاز مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۸۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۸۹ دعوت به مجمع-سالانه-افزایش هزینه حسابرس- امکان تجزیه واحد صندوق و انتقال واحد ممتاز مورخ ۹۸.۱۰.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۹۰ تصمیمات مجمع -افزایش سقف سرمایه گذاری ۹۸/۰۵/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۹۱ تصمیمات مجمع -افزایش سقف واحدها و افزایش سقف هزینه نرم افزار ۹۸/۰۵/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۹۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۳۹۸.۰۵.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۹۳ دعوت به مجمع-افزایش سقف موسسان و سرمایه گذاران-هزینه نرم افزار و افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۸.۰۵.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
۹۴ تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۷.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۹۵ تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۷.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۹۶ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۹۷ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۷.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۹۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
۹۹ دعوت به مجمع- تغییر ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری صندوق حامی مورخ ۹۷.۰۶.۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
۱۰۰ خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز در مجمع مورخ ۹۶.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
۱۰۱ افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس در مجمع مورخ ۹۶.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
۱۰۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۱۰۳ دعوت به مجمع- تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق حامی مورخ ۹۶.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
۱۰۴ تغییر نصاب دارایی ها و هزینه نرم افزار و افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۹۶.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۱۰۵ تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۶.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۱۰۶ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۱۰۷ دعوت به مجمع سالیانه، تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق حامی مورخ ۹۶.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۰۸ تایید مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۹۶.۰۸.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۱۰۹ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
۱۱۰ تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
۱۱۱ دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ ۱۳۹۶.۰۸.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۱۱۲ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
۱۱۳ تایید مجمع تمدید دوره فعالیت و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق مورخ ۹۶.۰۵.۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۱۱۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۹۶.۰۵.۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۱۱۵ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
۱۱۶ دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۱۱۷ تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ ۱۳۹۵.۰۹.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
۱۱۸ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ ۹۵.۰۹.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۱۱۹ تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار-صندوق حامی-مجمع مورخ ۹۵.۰۲.۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۱۲۰ مجمع عمومی سالیانه-تصویب صورت مالی ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
۱۲۱ دعوت به مجمع عمومی سالانه صندوق حامی مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
۱۲۲ مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس ۹۴.۰۶.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۱۲۳ تائیدیه سازمان بابت مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس ۹۴.۰۶.۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۱۲۴ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
۱۲۵ مجمع مورخ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ، تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
۱۲۶ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ جهت تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
۱۲۷ تائیدیه سازمان بورس بابت ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱، دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
۱۲۸ تائیدیه سازمان بورس،تصویب صورت های مالی مجمع مورخ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۱۲۹ تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس ، مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۱۳۰ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ جهت تغییر ارکان دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
۱۳۱ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ جهت تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
۱۳۲ صورتجلسه مجمع موسسین دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
۱۳۳ پذیره نویسی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۲