مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 97.10.02 دریافت خبر 1397/11/06
2 تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 97.10.02 دریافت خبر 1397/11/06
3 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 02/10/1397 دریافت خبر 1397/10/02
4 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 97.10.02 دریافت خبر 1397/09/19
5 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 18/06/1397 دریافت خبر 1397/06/18
6 دعوت به مجمع- تغییر ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری صندوق حامی مورخ 97.06.18 دریافت خبر 1397/06/05
7 خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز در مجمع مورخ 96.12.19 دریافت خبر 1397/01/27
8 افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس در مجمع مورخ 96.12.19 دریافت خبر 1396/12/28
9 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 1396/12/19 دریافت خبر 1396/12/19
10 دعوت به مجمع- تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق حامی مورخ 96.12.19 دریافت خبر 1396/12/08
11 تغییر نصاب دارایی ها و هزینه نرم افزار و افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 96.10.04 دریافت خبر 1396/10/25
12 تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 96.10.04 دریافت خبر 1396/10/25
13 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 04/10/1396 دریافت خبر 1396/10/05
14 دعوت به مجمع سالیانه، تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق حامی مورخ 96.10.04 دریافت خبر 1396/09/20
15 تایید مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 96.08.17 دریافت خبر 1396/08/27
16 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 17/08/1396 دریافت خبر 1396/08/21
17 تغییر مدیر صندوق دریافت خبر 1396/08/14
18 دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ 1396.08.17 دریافت خبر 1396/08/07
19 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دریافت خبر 1396/07/05
20 تایید مجمع تمدید دوره فعالیت و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق مورخ 96.05.21 دریافت خبر 1396/06/13
21 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 96.05.21 دریافت خبر 1396/05/22
22 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دریافت خبر 1396/05/11
23 دعوت به مجمع صندوق حامی مورخ 1396.02.31 دریافت خبر 1396/02/17
24 تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 1395.09.30 دریافت خبر 1395/10/12
25 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 95.09.30 دریافت خبر 1395/09/17
26 تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار-صندوق حامی-مجمع مورخ 95.02.29 دریافت خبر 1395/03/24
27 مجمع عمومی سالیانه-تصویب صورت مالی 1394/07/30 دریافت خبر 1394/11/12
28 دعوت به مجمع عمومی سالانه صندوق حامی مورخ 1394.10.22 دریافت خبر 1394/10/12
29 مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس 94.06.17 دریافت خبر 1394/07/27
30 تائیدیه سازمان بابت مجمع تغییر حق الزحمه حسابرس 94.06.17 دریافت خبر 1394/07/27
31 دعوت به مجمع مورخ 1394/06/17جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه دریافت خبر 1394/06/08
32 مجمع مورخ1393/10/21 ، تغییر رکن متولی دریافت خبر 1394/03/10
33 دعوت به مجمع مورخ 1393/10/21 جهت تغییر رکن متولی دریافت خبر 1393/12/02
34 تائیدیه سازمان بورس بابت ثبت صورتجلسه مورخ 1393/10/21، دریافت خبر 1393/12/02
35 تائیدیه سازمان بورس،تصویب صورت های مالی مجمع مورخ1393/10/21 دریافت خبر 1393/11/12
36 تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس ، مجمع مورخ 1393/10/21 دریافت خبر 1393/11/12
37 دعوت به مجمع مورخ 1393/10/21 جهت تغییر ارکان دریافت خبر 1393/10/14
38 دعوت به مجمع مورخ 1393/10/21 جهت تصویب صورت های مالی دریافت خبر 1393/10/08
39 صورتجلسه مجمع موسسین دریافت خبر 1393/07/14
40 پذیره نویسی صندوق دریافت خبر 1393/06/02