صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۰.۱۰۹ %۰.۰۰۵
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۰.۳۸۸ %۲.۳۸۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۱.۷۵۵ %۵.۹۲۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۴.۹۸۵ %۲۲.۸۱۱
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۱۰.۶۹۱ %۶۶.۸۱۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۲۳.۴۷۹ %۱۰۰.۳۴۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۱۷۷.۸۸۶ %۲۶۱.۸۹۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۶۷.۱۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۳.۶)% (۹۷.۴۶)%