صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۰.۰۱۱ (۳.۴۳۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۰.۳۳۵ (۷.۴۲۲)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۱.۴۶۱ (۱۳.۹۵۸)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۴.۱۰۲ (۲۳.۶۸۸)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۸.۱۵۳ %۹۷.۰۹۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۲۰.۸۳۹ %۳۸۵.۱۷۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۲۴۷.۳۴۵ %۱۹۲۴.۴۱۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۶.۲۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%