صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ %۰.۰۲۹
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ %۰.۳۲۸ %۱.۰۰۱
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ %۱.۳۶۹ (۴.۷۷۴)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ %۴.۲۷۴ (۶.۲)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ %۸.۷۵۲ (۵.۸۳۴)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ %۱۷.۶۳۹ %۱۶.۳۴۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ %۲۸۲.۱۰۷ %۱۵۳۹.۱۵۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۶.۲۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%