صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۰.۰۴۴ (۰.۶۴۵)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۰.۲۵۵ %۳.۶۰۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۱.۳۹۲ %۱۸.۵۹۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۳.۵۲۲ %۱۰۲.۱۷۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۱۰ %۳۴۹.۸۳۷
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۲۱.۳۵۹ %۷۰۷.۰۷۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۲۳۶.۱۱۹ %۲۷۵۸.۹۸۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۶.۲۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%