صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۰.۰۱۸
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۰.۳۱ %۹.۵۸۸
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۱.۰۴۵ %۵.۱۷۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۵.۷۹۸ %۸۷.۲۸۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۱۰.۹۰۱ %۲۰۹.۲۷۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۲۲.۴۳۲ %۳۵۳.۱۳۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ %۲۲۷.۱۶۶ %۱۳۲۳.۹۲۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۶.۲۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%