صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۰.۰۵۲
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۰.۴۸۷ (۲.۳۳۵)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۲.۰۹۱ (۸.۲۵۳)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۶.۳۹۴ %۲.۳۲۳
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۱۲.۸۴۲ %۴.۴۳۱
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۲۶.۳۹۸ (۹.۸۸۲)%
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۸۳.۰۲۶ %۹۱.۲۴۷
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۱۶۴.۳۴ %۸۷۱.۶۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۶۰۲.۶۶۱ %۲۸۳۱.۳۶۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱.۱۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۱۷)% (۱۰.۱۶)%