صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ %۰.۰۴۶ %۰.۹۷
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ %۰.۳۸۸ %۴.۸۷۱
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ %۱.۶۰۵ %۹.۷۸۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ %۴.۸۶۹ %۱۳.۱۶۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ %۹.۹۰۷ %۴۳.۸۹۹
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ %۲۲.۲۲۸ %۱۰۱.۲۰۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ %۱۹۵.۱۴۳ %۳۶۴.۸۷۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۶۷.۱۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۳.۶)% (۹۷.۴۶)%