صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ %۰.۰۴۶ %۰.۶۵
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ %۰.۲۱۳ %۴.۳۰۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ %۱.۵۳ %۱۷.۱۸۳
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ %۴.۸۳۶ %۵۷.۵۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ %۹.۸۰۹ %۷۵.۳۰۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ %۲۱.۹۶۵ %۲۰۲.۱۳۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ %۲۰۶.۷۹۷ %۵۶۷.۱۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۶۷.۱۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۳.۶)% (۹۸.۶۲)%