صاحبان واحدهاي ممتاز

 

رديف نام تعداد
1 شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)
9900
2 شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) 100