اساسنامه

اساسنامه


اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/08/20 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/01/27 خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات اساس نامه
1395/03/23 تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار تغییرات اساس نامه