صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ افزایش سقف سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ماده جدید اساسنامه-الزام به رعایت قوانین تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ثبت صدور و ابطال به نرخ همان روز تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ امکان خرید سهام تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ تغییر سقف واحد ها و حداکثر واحد سرمایه گذاری توسط هر سرمایه گذار تغییرات اساس نامه